Dodatkowe opcje wykorzystywane przy wyszukiwaniu pełnotekstowym.

W wyszukiwaniu uwzględnione są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (‚) itp. Wpisywać można nazwy typu Natura 2000, ISO 9001, O’Brien czy oznaczenia typu 2014/24/UE lub Nr 02/2018/(DOKE).

Można posługiwać się znakami specjalnymi:

? – zastępuje dowolny znak oraz

* – zastępuje ciąg dowolnych znaków.

Przy wpisaniu więcej niż jednego słowa można zdecydować, w jakiej konfiguracji mają one względem siebie występować. Do tego celu służą operatory logiczne, które wpisuje się WIELKIMI literami pomiędzy słowami (grupami słów):

AND (spacja) to operator domyślny – pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występują podane słowa niezależnie od kolejności i niezależnie od sąsiedztwa. Po wpisaniu np.:

podatki AND opłaty

podatki opłaty

– zostaną wyszukane dokumenty zawierające i „podatki”, i „opłaty” niezależnie od podanej kolejności i sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych.

OR pozwala wyszukiwać dokumenty, w których występuje co najmniej jedno ze słów (jedna grupa słów w cudzysłowie) oddzielone operatorem OR. Po wpisaniu np.:

podatki OR opłaty

– zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające przynajmniej „podatki” lub przynajmniej „opłaty”; albo i „podatki”, i „opłaty”, niezależnie od podanej kolejności, sąsiedztwa oraz we wszystkich możliwych odmianach fleksyjnych.

NOT pozwala wyszukać dokumenty, w których występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) sprzed operatora i jednocześnie nie występuje słowo (lub grupa słów w cudzysłowie) zza operatora. Po wpisaniu np.:

podatki NOT opłaty

– zostaną wyszukane wszystkie dokumenty zawierające słowo „podatki” we wszystkich odmianach fleksyjnych i jednocześnie niezawierające słowa „opłaty”.

Dodatkowe znaki wpływające na wyniki wyszukiwania

” ” (cudzysłów) – można nim oznaczyć grupę wyrazów. Wpisanie więcej niż jednego słowa w cudzysłów, np. „sądy grodzkie”oznacza, że będą one wyszukiwane w podanym sąsiedztwie, kolejności i z uwzględnieniem odmian fleksyjnych;

~ (tylda) – służy do wyszukiwania wyrażeń tzw. nieostrych, czyli w przypadkach gdy Użytkownik nie ma pewności co do brzmienia szukanego słowa. Po wpisaniu np.:

Sosnowski~

– zostaną wyszukane dokumenty zawierające także słowo podobne, np. „Sosnkowski”, „Bossowski”, „kosowski” itp.