Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu.

W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez:

– ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),

 – przed identyfikatorem, jeśli akt należy do Nowości;

tytuł aktu z pominięciem określeń „w sprawie”, „o”, np. „Sposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej”. Projekty ustaw w tytule posiadają ponadto oznaczenie kadencji Sejmu i nr druku sejmowego.

identyfikator aktu,

– skrót „zał.”, jeśli akt posiada załącznik opublikowany jako osobne wydawnictwo;

data aktu – dzień uchwalenia, a w przypadku projektów ustaw data zgłoszenia,

status obowiązywania aktu w odpowiednim kolorze oznaczającym status co do obowiązywania, tj. obowiązuje (aktualne projekty); utracił moc (nieobowiązujący; archiwalne projekty); oczekuje – oczekujący na wejście w życie; nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”.

– w przypadku projektów ustaw zamieszczono również odnośnik do uzasadnienia projektu.

Jeżeli dla danego aktu prawnego wydano akty wykonawcze, wówczas zostaną one wyświetlone na liście po kliknięciu na ikonę Regulacje szczegółowe.

Listę aktów prawnych można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Obowiązywanie, Autora, Rodzaj aktu itp. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania (http://pomoc.wolterskluwer.pl/wyszukiwanie-dokumentow-lista-wynikow-wyszukiwania/).

Ikona  pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. Pod ikoną (eksport.png) dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx.

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie zaloguje się do programu.

Listę wynikową można także zawęzić wg kryterium Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja „Od ostatniego logowania”, dzięki której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio logował się do LEX.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.