Migracja danych z programu Progman Wyposażenie do systemu Progman Majątek Web

1. Wybór odpowiedniej funkcji w programie Progman Wyposażenie W celu wyeksportowania wszystkich danych istniejących w programie Wyposażenie, należy z górnego menu wybrać Narzędzia, następnie Eksport danych do „Progman Majątek Web”        2. Wybór odpowiedniej jednostki Na rozwijalnej liście będzie możliwość wyboru jednostki, której dane mają zostać przeniesio...
Więcej

Prowadzę zakupy w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup dokumentów zakupowych?

Ustawienie oddzielnej numeracji wymaga ewidencjonowania dokumentów zakupu w obrębie grup. W tym celu w Słowniki >> Grupy dokumentów należy wprowadzić skrócone nazwy grup, np. B, DW, które później będą wykorzystywane w numerze dokumentu. Dodatkowo można wypełnić pole Nazwa w celach informacyjnych. Po zdefiniowaniu grup dokumentów należy w oknie głównym programu w polu o na...
Więcej

Jednostka dokonuje zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niepodlegających odliczeniu. Jak w takiej sytuacji ewidencjonować dokumenty, aby prawidłowo były wykazywane w rejestrze zakupu?

W oknie pojedynczego dokumentu zakupu, poniżej pól ilość, jednostka miary i cena jednostkowa, znajduje się rozwijana lista zatytułowana Zakup, w ramach której znajdują się opcje: a) zw. z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi – opcja wybierana w sytuacji, gdy nabywane towary/usługi/materiały są częściowo wykorzystywane do wykonywania czynności innych niż opodatkowane. Je...
Więcej

W jaki sposób wygenerować druk przelewu/wpłaty gotówkowej na dokumentach sprzedaży?

W celu dodania do wydruku faktury bądź rachunku polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej należy w menu Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe w zakładce Wydruki należy oznaczyć fistaszkiem parametr Drukuj polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej na fakturach/rachunkach. Omawiany wydruk zostanie uzupełniony automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do programu.  
Więcej

Czy istnieje możliwość wystawienia faktury uproszczonej?

Tak, istnieje taka możliwość. Aby utworzyć taki dokument należy ustawić się na kartotece Jednostki>> Numeracja dokumentów, wybrać dokument Rachunek i w pole tytuł wpisać to co chcemy aby wyświetlało się na dokumencie, w tym wypadku „Faktura”. W przypadku sprzedaży zwolnionej należy dokumenty ewidencjonować w kartotece Sprzedaż>> Rachunki.    ...
Więcej

Rozpoczęliśmy pracę z programem od stycznia bieżącego roku. W jaki sposób zaewidencjonować faktury wystawione w ubiegłych latach, które do chwili obecnej nie zostały uregulowane, aby móc naliczać odsetki i wystawiać wezwania do zapłaty?

W takiej sytuacji należy zaewidencjonować dokumenty pod datą ich rzeczywistego wystawienia oraz należy wskazać prawidłowy termin płatności. W celu wybrania właściwego miesiąca i roku dla danego dokumentu należy kliknąć dwa razy myszką na panel znajdujący się w lewym górnym rogu.
Więcej

Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podmiotem zobowiązanym do wystawienia noty korygującej, w związku z błędami z zakresu danych sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru, jest odbiorca faktury. Zatem notę korygującą można wystawić tylko do zaewidencjonowanych dokumentów zakupu. W tym celu należy wpr...
Więcej

Prowadzę sprzedaż w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup dokumentów sprzedażowych?

Ustawienie oddzielnej numeracji wymaga ewidencjonowania dokumentów sprzedaży w obrębie grup. W tym celu w Słowniki - Grupy dokumentów należy wprowadzić skrócone nazwy grup, np. B, DW, które później będą wykorzystywane w numerze dokumentu. Dodatkowo można wypełnić pole Nazwa w celach informacyjnych. Po zdefiniowaniu grup dokumentów należy w oknie głównym programu w polu o nazwie...
Więcej

Co zrobić, aby na wydruku faktury pojawiały się prawidłowe dane osoby wystawiającej?

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za wystawianie dokumentów definiuje się przy koncie użytkownika. W menu Ustawienia - Użytkownicy należy uzupełnić pole Imię i Nazwisko. Zmiana będzie widoczna dopiero dla nowowprowadzonych dokumentów.
Więcej

Czy istnieje możliwość wyłączenia wybranych dokumentów z rejestru sprzedaży?

Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wystawianie dokumentów w kartotece Sprzedaż - Inne. Domyślnie dla tej kartoteki w menu Ustawienia - Parametry -Dodatkowe wyłączona jest opcja „inne wchodzą do deklaracji VAT”. Drugi sposób to oznaczanie poszczególnych dokumentów. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym dokumencie i wybrać opcję „Zmień na ...
Więcej