Jak wprowadzić zajęcia w ramach przydziałów pozostałych?

18 listopada 2020

 

Uwaga! Aby istniała możliwość skorzystania z nowej funkcjonalności organ prowadzący musi zgłosić taką potrzebę administratorowi systemu po stronie firmy Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Włączenie nowej funkcjonalności jest jednorazowe, bez możliwości rezygnacji w przypadku uruchomienia funkcji.

 

Krok 1 – prawidłowe oznaczenie zajęć przez organ prowadzący

 

W panelu zbiorczym w pozycji słowniki organizacji >> zajęcia edukacyjne >> podczas edycji/ dodawania nowych przedmiotów dodano możliwość oznaczenia, że przedmiot ma być realizowany w ramach przydziałów pozostałych. Po oznaczeniu funkcji użytkownik ma możliwość wskazania dodatkowo czy zajęcia będą realizowane w ramach:

– dodatkowego języka polskiego dla przybywających z zagranicy,

– zajęć wyrównawczych dla przybywających z zagranicy.

Zajęcia posiadające takie oznaczenie będą w panelu jednostki wykazywane tylko w katalogu „przydziały pozostałe”. Użytkownik panelu jednostki nie ma możliwości przypisania godziny z takiego przedmiotu w ramach przydziałów klasowych, niedydaktycznych czy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Krok 2 – uzupełnienie danych o przydziałach pozostałych

Aby skorzystać z kartoteki użytkownik musi w pierwszej kolejności skopiować odpowiednie przedmioty ze słownika organu prowadzącego do słownika arkuszowego jednostki (dane placówek >> zajęcia edukacyjne >> opcja kopiuj ze słownika).

Po skopiowaniu przedmiotu należy go przypisać do nauczyciela realizującego zajęcia w jednostce (dane placówek >> pracownicy pedagogiczni >> obowiązki/zadania).

W kartotece „Przydziały pozostałe” wprowadzono możliwość przydziału godzin w dwóch formach: w ramach zajęć indywidualnych oraz w ramach zajęć grupowych. Przechodząc na odpowiednia zakładkę użytkownik powinien wybrać przycisk funkcyjny „nowy” i z listy rozwijalnej wskazać w ramach jakiego rodzaju zajęć chce dokonywać przydziału, do wyboru pozostają dwie opcje:

– dodatkowy język polski dla przybywających z zagranicy,

– zajęcia wyrównawcze dla przybywających z zagranicy.

W przypadku zajęć indywidualnych w nowym oknie należy uzupełnić następujące pozycje:

imię (lub inne oznaczenie) ucznia,

nazwisko (lub inne oznaczenie) ucznia,

oddział, do którego uczęszcza uczeń,

klasyfikacja budżetowa, z której finansowany ma być przydział godzin,

numer – może to być numer PESEL ucznia, numer z karty ucznia lub jakikolwiek inny numer, do którego przyporządkowany jest uczeń w jednostce,

pochodzenie – opcja do wyboru z listy rozwijalnej: Polak lub Cudzoziemiec,

czas realizacji – termin na jaki zostały przydzielone zajęcia.

W dolnej części okna w pozycji „przydział godzin” poprzez wybór przycisku funkcyjnego „nowy” należy wskazać nauczyciela, który będzie realizował zajęcia, przedmiot np. język polski dla Cudzoziemców lub inny dodany przez organ prowadzący oraz wskazać liczbę godziny.

W przypadku zajęć grupowych w nowym oknie należy uzupełnić następujące pozycje:

nazwa grupy

jednostka, do której uczęszczają uczniowie tworzący grupę

klasyfikacja budżetowa, z której finansowany ma być przydział godzin,

czas realizacji – termin na jaki zostały przydzielone zajęcia

W środkowej części okna w pozycji „uczeń” poprzez wybór przycisku funkcyjnego „nowy” należy wskazać:

imię (lub inne oznaczenie) ucznia,

nazwisko (lub inne oznaczenie) ucznia,

pochodzenie – opcja do wyboru z listy rozwijalnej: Polak lub Cudzoziemiec,

– oznaczyć opcję „Uczeń korzysta z zajęć indywidualnych” w przypadku gdy uczeń będzie wykazywany również w przydziale zajęć indywidualnych w ramach przydziałów pozostałych.

W dolnej części okna w pozycji „przydział godzin” poprzez wybór przycisku funkcyjnego „nowy” należy wskazać nauczyciela, który będzie realizował zajęcia, przedmiot np. język polski dla Cudzoziemców lub inny dodany przez organ prowadzący oraz wskazać liczbę godziny.

 

Krok 3 – wydruk danych

Po pozycji wydruki, w sekcji wydruki dodatkowe >> przydziały znajduje się wydruk PRZ 15 – przydziały pozostałe

Wydruk generuje następujące dane:

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę