LEX DVD – Instrukcja instalacji oprogramowania LEX zabezpieczonego Kluczem Aktywacyjnym.

 

Przygotowanie do procesu instalacji

W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy:

  • Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX
  • Zestaw płyt bazowych (oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok)
  • Aktualne zabezpieczenie, którym chroniony jest program.

 Proces instalacji programu SIP LEX należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej, która jednocześnie jest płytą instalacyjną. Po włożeniu płyty do napędu pojawi się okno „Autoodtwarzanie”. Należy wybrać „Uruchom: start.exe”.

 

 W celu zainstalowania oprogramowania należy wybrać opcję „Instalacja”.

 

 Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran „Ustalenie katalogu dla programu”. Program SIP LEX domyślnie wprowadzi ścieżkę: C:\Program Files\LEX; w przypadku systemów Windows 64bit ścieżka ta jest następująca: C:\Program Files(x86)\LEX .

Po wskazaniu miejsca instalacji programu SIP LEX należy kliknąć „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia.

 

 Z listy należy wybrać aktualny rodzaj zabezpieczenia, którym chroniony jest nasz program, w tym przypadku klucz aktywacyjny, i zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 

 W przypadku zabezpieczenia kluczem aktywacyjnym na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić klucz aktywacyjny i nacisnąć „Dodaj”.

 

 Następnie będzie możliwość wybrania sposobu aktywacji produktu – po dokonaniu wyboru należy nacisnąć „Aktywuj” bądź „Dalej”.

 Wybranie aktywacji on-line (metoda zalecana). Po zaznaczeniu tej metody i naciśnięciu „Aktywuj” pojawi się okno potwierdzające aktywację klucza. Wybranie przycisku „Tak” spowoduje przejście do okna potwierdzającego wykrycie uprawnień (dalsze kroki w pkt 7).

 

 Wybór aktywacji poprzez plik licencyjny i naciśnięcie„ Dalej”.

 

 Spowoduje otwarcie okna aktywacyjnego, w którym należy wygenerować plik aktywacyjny.

 

 Plik należy zapisać, a poprawność zapisu zostanie potwierdzona komunikatem – należy wówczas nacisnąć „OK”.

 

 Pojawi się do okno aktywacyjne, w którym naciskamy na link do strony wolterskluwer.pl.

 

 Spowoduje to otworzenie strony w oknie przeglądarki internetowej i da możliwość wyboru czynności – w tej sytuacji należy nacisnąć „Aktywacja licencji”.

 

 W następnym oknie za pomocą przycisku „Wybierz plik” należy otworzyć plik aktywacyjny.

 

 

 Wprowadzenie pliku umożliwi aktywację licencji i zapis pliku licencyjnego.

 

  Zapisany plik licencyjny należy wczytać w aktywatorze licencji i potwierdzić aktywację przyciskiem „Aktywuj”.

 

 Wybór aktywacji telefonicznej i naciśnięcie „Dalej”.

 

 Należy zadzwonić do Konsultanta Pomocy Technicznej pod numer telefonu 801 04 45 45. Otrzymany klucz licencyjny należy wprowadzić w odpowiednie okno i nacisnąć „Aktywuj”.

 

 Następnie pojawi się poniższe okno, w nim będzie widoczna informacja, do jakiej publikacji mamy uprawnienia i jaka publikacja zostanie zainstalowana.

 

 Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.

  • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty BAZA 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu.
  • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty aktualizacyjnej do komputera (zalecana).
  • Wybór opcji „Instaluj Czasopisma Online”, „Instaluj Informator Prawno-Gospodarczy Gold”, „Instaluj Prawo Miejscowe” – jest opcją dodatkową, uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionego modułu.

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 

 W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu zaleca się pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję należy potwierdzić przyciskiem „Dalej”.

 

Na ekranie wyświetli się informacja, że zostanie zainstalowany program SIP LEX. Jeszcze raz zostanie podana lokalizacja dla instalowanego programu.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Instaluj”.

 

 Po zgraniu plików z płyty aktualizacyjnej instalator poprosi o odpowiednią płytę bazową, kolejno BAZA 1, BAZA 2 i BAZA 3.

 

 Po zakończeniu kopiowania zawartości z płyt bazowych wyświetlone zostanie okno z prośbą o przesłanie informacji z rezultatem instalacji.

 

 Po naciśnięciu przycisku „Tak” lub „Nie” pojawi się okno potwierdzające prawidłowość instalacji. Należy nacisnąć „Zakończ” i sprawdzić prawidłowość działania programu LEX.