Progman iArkusz – Możliwości importów i eksportów w systemie

 

W systemie istnieje możliwość importu/eksportu danych z/do aplikacji tj.:

  • Eksport do programu Plan lekcji (ProgMan)
  • Eksport danych do SIO,
  • Eksport do EDU/iPlan,
  • Eksport do Planu ASC
  • Import danych z programu Kadry (ProgMan) – od wersji 8.001,
  • Import danych z programu SIO.

 

Eksport do programu Plan lekcji (ProgMan)

W celu wyeksportowania danych do Planu lekcji (ProgMan od wersji v.2.106) należy przejść do katalogu ‘Dane placówek’, kartoteka ‘Arkusze’, wskazać wybrany arkusz, następnie z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport do Planu Lekcji. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml. W ten sposób wygenerowany plik należy wczytać w programie Plan lekcji. Eksportowane dane: przedmioty, nauczyciele (imię i nazwisko, nauczane przedmioty, liczba godzin zajęć danego przedmiotu), klasy (lekcje całe klas bez lekcji dzielonych na grupy!).

Eksport danych do SIO

W celu wyeksportowania danych do SIO (wersja „stare SIO”) należy przejść do katalogu ‘Dane placówek’, kartoteka ‘Arkusze’, wskazać wybrany arkusz, z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk ‘Import/Eksport’, opcja ‘Eksport do SIO’. Następnie, w nowo otwartym oknie, należy wskazać plik bazy danych SIO. Eksportowane zostaną następujące dane:

Tabela N1 w SIO o nazwie „Nauczyciele – dane ogólne”, pola w tabeli: PESEL, Płeć, Rok urodzenia, Stopień awansu zawodowego, Deklaracja kończących staż o złożeniu wniosku w danym roku kalendarzowym, Wykształcenie, Planowane złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego.

Tabela N2 w SIO o nazwie „Podstawa prawna świadczenia pracy”, pola w tabeli: Tygodniowy wymiar zajęć, Godziny ponadwymiarowe, Staż pracy ogółem, Staż pracy pedagogiczny.

Tabela N7 w SIO o nazwie „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”, pola w tabeli: Przedmiot, Typy szkół, w których może uczyć.

Tabela N8 w SIO o nazwie „Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”, polaw tabeli: Rodzaj.

Tabela N9 w SIO o nazwie „Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu”, pola w tabeli: Rodzaj uprawnienia.

Tabela N10 w SIO o nazwie „Ukończone formy kształcenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym”, pola w tabeli: Forma kształcenia.

Tabela N11 w SIO o nazwie „Ukończone formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym.”, pola w tabeli: Rodzaj.

 

 

Eksport do EDU/ iPlan

W celu wyeksportowania danych do formatu ‘EDU’ należy przejść do katalogu ‘Dane placówek’, kartoteka ‘Arkusze’, wskazać wybrany arkusz, następnie z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport do EDU. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml. Eksportowane dane:

Pracownicy pedagogiczni: imię, nazwisko, pesel, płeć, wykształcenie, nauczany przedmiot, etat licznik, etat mianownik, stanowisko, stopień awansu zawodowego, staż pedagogiczny, data zmiany stażu, staż ogólny, data zmiany stażu, pensja zasadnicza, dodatki;

Pracownicy administracji i obsługi: imię, nazwisko, pesel, płeć, wykształcenie, nauczany przedmiot, etat licznik, etat mianownik, stanowisko, zaszeregowanie, staż pedagogiczny, data zmiany stażu, staż ogólny, data zmiany stażu, pensja zasadnicza, dodatki;

Zajęcia edukacyjne: nazwa przedmiotu, skrót, typ zajęć;

Jednostka: nazwa placówki, typ placówki, regon, adres: ulica, numer budynku, kod pocztowy, poczta, telefon, e-mail, strona WWW, liczba poziomów nauki;

Oddział: poziom, oznaczenie , liczba poziomów, specyfika oddziału, wychowawca, przedmioty klasy;

Eksport do ASC

W celu wyeksportowania danych do planu ASC należy przejść do katalogu ‘Dane placówek’, kartoteka ‘Arkusze’, wskazać wybrany arkusz, następnie z listy przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja Eksport doASC. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml. Eksportowane dane:

Pracownicy pedagogiczni: imię, nazwisko, nauczany przedmiot, ilość godzin w klasach i grupach,  tworzony jest automatycznie skrót nauczyciela oraz przypisywany kolor

Zajęcia edukacyjne: nazwa przedmiotu, skrót, typ zajęć;

Oddział: poziom, oznaczenie , liczba poziomów, specyfika oddziału, wychowawca, przedmioty klasy;

Import danych z programu Kadry (ProgMan)

Funkcja umożliwia zaimportowanie danych wszystkich pracowników pedagogicznych oraz administracji
i obsługi do pustego arkusza, jak również aktualizację danych już istniejących. Przed przystąpieniem do importu, należy w programie Kadry eksportować dane do pliku z rozszerzeniem *.ao. Następnie w systemie iArkusz należy wskazać odpowiedni arkusz, przejść do kartoteki Pracownicy pedagogiczni i z paska przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja „Import danych z Kadr ProgMan”. Uwaga, automatycznie zostaną również zaimportowane dane pracowników administracji i obsługi znajdujące się w kartotece Pracownicy administracji i obsługi.

Importowane dane pracowników pedagogicznych: Imię i nazwisko, PESEL, stopień zawodowy, staż pedagogiczny na dzień 1 września, data zmiany stażu pedagogicznego, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego.

Aktualizowane dane pracowników pedagogicznych: Imię i nazwisko, stopień zawodowy, staż pedagogiczny na dzień 1 września, data zmiany stażu pedagogicznego, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego. Dodawani są nowi pracownicy, którzy nie występują w kartotece Pracownicy pedagogiczni.

Importowane dane pracowników administracji i obsługi: Imię i nazwisko, PESEL, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego, pensja zasadnicza dla pełnego etatu, liczba godzin tygodniowo.

Aktualizowane dane pracowników administracji i obsługi: Imię i nazwisko, staż pracy ogółem na 1 września 2011r., data zmiany stażu ogólnego, pensja zasadnicza dla pełnego etatu, liczba godzin tygodniowo. Dodawani są nowi pracownicy, którzy nie występują w kartotece Pracownicy administracji i obsługi.

Import danych do SIO

W celu zaimportowania danych z SIO (wersja „stare SIO”) należy przejść do katalogu ‘Dane placówek’, kartoteka ‘Pracownicy pedagogiczni’, i z paska przycisków funkcyjnych wybrać przycisk Import/Eksport, opcja ‘Import z SIO’. Następnie, w nowo otwartym oknie, należy wskazać plik bazy danych SIO. Zaimportowane zostaną następujące dane:

Tabela N1 w SIO o nazwie „Nauczyciele – dane ogólne”, pola w tabeli: PESEL, Płeć, Rok urodzenia, Stopień awansu zawodowego, Deklaracja kończących staż o złożeniu wniosku w danym roku kalendarzowym, Wykształcenie, Planowane złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego.

Tabela N2 w SIO o nazwie „Podstawa prawna świadczenia pracy”, pola w tabeli: Tygodniowy wymiar zajęć, Godziny ponadwymiarowe, Staż pracy ogółem, Staż pracy pedagogiczny.

Tabela N7 w SIO o nazwie „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”, pola w tabeli: Przedmiot, Typy szkół, w których może uczyć.

Tabela N8 w SIO o nazwie „Inne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela”, pola w tabeli: Rodzaj.

Tabela N9 w SIO o nazwie „Dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu”, pola w tabeli: Rodzaj uprawnienia.

Tabela N10 w SIO o nazwie „Ukończone formy kształcenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym”, pola w tabeli: Forma kształcenia.

Tabela N11 w SIO o nazwie „Ukończone formy doskonalenia zawodowego w poprzednim roku szkolnym.”, pola w tabeli: Rodzaj.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.