Import danych z systemu Progman iPlan Lekcji do Progman iDziennik

Aby zaimportować dane z przygotowanego wcześniej w systemie Progman iPlan Lekcji lub ASC iPlan Lekcji pliku w formacie XML, należy wcześniej wprowadzić wszystkie dane ewidencyjne klas i uczniów, po czym założyć klasom dzienniki w aplikacji Progman iDziennik. Następnie należy przejść do menu Narzędzia >> Import z Planu lekcji. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać plik z rozszerzeniem XML, po czym kliknąć Otwórz oraz kliknąć Dalej aby rozpocząć import.

Krok drugi importu to powiązanie przedmiotów wprowadzonych wcześniej w aplikacji Progman iDziennik z przedmiotami zapisanymi w pliku z planu lekcji. Aby to zrobić należy podświetlić przedmiot po prawej i po lewej stronie okna i kliknąć klawisz na środku okna. Jeśli po obu stronach nazwy są takie same, powiązanie nastąpi automatycznie.

W kroku trzecim importu danych należy powiązać nauczycieli wprowadzonych wcześniej w aplikacji Progman iDziennik z nauczycielami zapisanymi w pliku z planu lekcji. Aby to zrobić należy podświetlić osobę po prawej i po lewej stronie okna i kliknąć klawisz na środku okna. Jeśli po obu stronach znajdą się takie same osoby, ich powiązanie nastąpi automatycznie.

Krok czwarty to powiązanie klas (dzienników) istniejących w systemie Progman iDziennik z klasami z pliku XML.

Po przejściu w/w kroków należy kliknąć klawisz Rozpocznij importowanie aby zakończyć operację importu danych z systemu Progman iPlan lekcji.

W przypadku importu danych z aplikacji Progman iPlanu Lekcji do aplikacji Progman iDziennik, gdzie nie ma wprowadzonej listy nauczycieli i przedmiotów, po wykonaniu tej operacji zostaną te dane zapisane do programu. Zaimportowany w ten sposób plan lekcji zostanie wprowadzony do systemu jako szkic planu dla każdej klasy. Należy w nim następnie nanieść wszystkie podziały przedmiotów na grupy (moduł Przedmioty klas) oraz podziału godzin lekcyjnych między przedmioty (edycja szkicu planu lekcji) po czym opublikować plan jako obowiązujący.