Progman iDziennik Wykonanie promocji uczniów

Po zakończeniu roku szkolnego należy przeprowadzić promocję uczniów na nowy rok szkolny.

UWAGA! PROMOCJĘ UCZNIÓW (W TYM ABSOLWENTÓW) WYKONUJEMY TYLKO
I WYŁĄCZNIE POSŁUGUJĄC SIĘ MECHANIZMEM OBSŁUGI PROMOCJI!

Mechanizm ten należy uruchomić poprzez menu Narzędzia >> Obsługa promocji. Cały proces odbywa się przy pomocy generatora, który prowadzi Użytkownika przez pięć podstawowych kolejnych kroków.

  1. Wybór klas, które poddane będą promocji.

System umożliwia promowanie jednej lub wszystkich jednostek naraz w obrębie danego zespołu szkół. W przypadku promowania pojedynczych jednostek należy pamiętać, że w pierwszej kolejności wykonujemy promocję jednostki „starszej” (np. w zespole szkół najpierw promujemy gimnazjum,
a potem szkołę podstawową). Możliwe jest wykonanie promocji wyłącznie wszystkich klas w obrębie danej jednostki. Po zaznaczeniu promowanych klas należy kliknąć przycisk Dalej.

 2. Wybór uczniów niepromowanych.

W kolejnym kroku należy podświetlić uczniów niepromowanych i przy pomocy zielonej strzałki
na środku okna przenieść ich do dolnej części. Jeśli uczniowie mieli wprowadzone w iDzienniku oceny końcowe z przedmiotów, to na ich podstawie system automatycznie wskaże uczniów niepromowanych.

W przypadku uczniów, którzy:

  • otrzymali promocję warunkową oraz
  • nie podlegają promocji – ze względu np. na egzaminy poprawkowe (ponieważ odbywają się one
    w późniejszym terminie) lub wydłużony etap nauki,

należy w kolumnie Promocja przy nazwiskach właściwych uczniów wybrać odpowiednią opcję.

Po wykonaniu wszystkich czynności należy kliknąć przycisk Dalej.

3.Tworzenie nowych klas pierwszych.

W oknie definiowania klas pierwszych dla każdej jednostki w zespole należy utworzyć odpowiednią ilość takich klas wraz z przypisaniem im ilości poziomów (lat nauki). Nowe klasy pierwsze zostaną utworzone przez program po wykonaniu promocji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Dalej.

           

4. Przypisanie uczniów, którzy nie uzyskali promocji.

W kroku tym użytkownik przypisuje uczniom niepromowanym klasy, do których będą uczęszczali
w kolejnym roku szkolnym. Okno zawiera informacje o nazwiskach uczniów niepromowanych, klasie,
do której dotychczas uczęszczali oraz klasie, do której zostaną przypisani. Przypisanie klas odbywa się
za pomocą list wyboru.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Dalej.

5.Przypisanie absolwentów do nowych szkół.

W przypadku, gdy promocja wykonywana jest w zespole szkół, można wskazać absolwentom szkoły niższego szczebla jednostkę wyższą, do której będą uczęszczać. Należy wówczas w górnej części okna takich uczniów zaznaczyć, na środku okna wybrać szkołę, do której mają trafić od nowego roku szkolnego i za pomocą zielonej strzałki przenieść ich do dolnej części okna. Po tej czynności należy przypisać tym uczniom klasę, do której będą uczęszczali w nowej szkole.

Jeśli dany absolwent będzie uczęszczał do innej jednostki wyższego szczebla (spoza naszego zespołu szkół), zostawiamy go i po zakończeniu promocji trafi on automatycznie do modułu Archiwum.

Po określeniu losu wszystkich absolwentów należy kliknąć przycisk Dalej.

po czym zostanie wyświetlone ostrzeżenie, w którym należy wybrać TAK jeśli promocja ma być zakończona.

 

6.Określenie daty promocji oraz stworzenie nowych dzienników.

Ostatnim krokiem jest określenie daty przeprowadzenia promocji dla uczniów, daty wykonania promocji dla absolwentów oraz daty przyjęcia nowych uczniów do szkoły. Zgodnie z tą datą program dokona odpowiedniego wpisu w historii uczniów.

Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia nowych dzienników na podstawie dotychczasowych. Jeśli system ma je utworzyć, należy w górnej części okna zaznaczyć fistaszek przy zapytaniu. Należy pamiętać, że po promocji tworzą się tylko dzienniki zwykłe. Dzienniki międzyoddziałowe oraz przydziały uczniów do grup należy utworzyć ręcznie na nowo.

Po wykonaniu wszystkich kroków generatora promocji ukaże się komunikat o pomyślnym jej zakończeniu. Należy kliknąć na przycisk Zakończ, aby zamknąć okno.