Jak należy wyeksportować dane do SIO?

W menu Narzędzia >> Eksport do SIO istnieje możliwość wyeksportowania większości danych lub sporządzenia wydruków (Kadra pedagogiczna, Wynagrodzenia), które ułatwią zebranie danych a następnie wprowadzenie ich do programu SIO. Eksportu danych dokonujemy wyłącznie z aplikacji Progman Kadry, natomiast dane pobierane są również z systemu Progman Płace i Progman Zlecone.

Poniżej przedstawiono 4 kroki, które należy wykonać, aby poprawnie wyeksportować dane do SIO.

 1. Utworzenie na podstawie danych z poprzedniego roku zakodowanego pliku w programie SIO.
 2. Zapisanie utworzonego pliku jako rozkodowanego.
 3. Eksport danych z systemu Progman Kadry do programu SIO.
 4. Import wyeksportowanych danych do programu SIO.

Ad. 1

Pierwszym krokiem jest stworzenie pliku dla jednostki sprawozdawczej bezpośrednio w programie SIO. Z menu Plik w oknie systemu SIO należy wybrać Nowy,

zaznaczyć Rodzaj Spisu bieżącego (marcowy/wrześniowy),

następnie pojawia się okno Otwórz pliki jednostki,

Otworzy się okno z podstawowymi danymi jednostki, można je ewentualnie uzupełnić lub poprawić, następnie kliknąć Zakończ.

Po zapisaniu pojawi się okno do Import danych, które na tym etapie należy zamknąć.

Ad. 2

Po zapisaniu utworzonego pliku należy zapisać go jako „rozkodowany”, aby w następnym etapie wyeksportować do niego dane. Należy wybrać Plik, a następnie Zapisz jako rozkodowany.

Tu podać ścieżkę do pliku SIO. Najczęściej pliki SIO są zapisywane w katalogu sio_pliki_jednostki (na dysku C/ Documents and Settings / sio_pliki_jednostki).

Rozkodowany plik zapisywany jest z rozszerzeniem „.xml”, zaznaczamy Zapisz.

Na tym etapie otwieramy system Progman Kadry w celu dokonania eksportu.

 Ad. 3

Kolejnym krokiem jest eksport danych z systemu Progman Kadry do programu SIO. Należy pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację systemu Progman Kadry.

Następnie z menu Narzędzia wybrać Eksport do SIO. Wskazać odpowiedni rok i miesiąc sprawozdawczy.

Przed wyeksportowaniem danych (lub sporządzeniem wydruków) należy sprawdzić, które składniki płac wystąpiły w ciągu okresu sprawozdawczego, a następnie (jeśli wystąpiły) przyporządkować je do pozycji według SIO.

Przed przystąpieniem do wysyłki danych do SIO należy:

 1. Pobrać aktualną wersję systemu Progman Kadry,
 2. W oknie Eksport do SIO wybrać aktualny rok oraz miesiąc sprawozdawczy w polu: Rok, Miesiąc sprawozdawczy,
 3. Sprawdzić wersję programu SIO,
 4. Zaznaczyć opcję, jeśli uwzględnieni mają zostać pracownicy z Archiwum,
 5. Zaznaczyć opcję, jeśli uwzględnione mają zostać dane z systemu Progman Płace,
 6. Następnie kliknąć przycisk Parametry i  kolejno:przyporządkować Składniki w Progman do Składniki w SIO (w te pozycje do SIO zostaną wyeksportowane kwoty ze składników, które zaznaczymy po prawej stronie).Aby przyporządkować składniki należy:W zakładce Parametry wybrać odpowiednią grupę składników w oknie Grupa składników,

Następnie do składników w SIO (Lista składników w SIO) przyporządkować składniki wykorzystywane w programie (Lista składników Progman) poprzez zaznaczenie Dodaj (kolumna Przyporządkowanie składnika).

W wyświetlonym oknie Składniki wynagrodzenia podświetlić dodawany składnik i kliknąć Wybierz.

 

W sytuacji, gdy składnik zostanie błędnie wskazany możliwe jest usunięcie składnika z listy poprzez:

– podświetlenie składnika na liście składników Progman,

– zaznaczenie Kasuj (z kolumny Usunięcie przyporządkowania),

– potwierdzenie skasowania składnika zaznaczając Tak.

UWAGA! Dany składnik z programu może zostać tylko jeden raz przyporządkowany do składnika w SIO. Informacja istotna jest w szczególności podczas przyporządkowywania składników Progman TABELA N2 do składników SIO:

– 14. Nagroda jubileuszowa,

– 15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

– 17. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ponieważ wyżej wymienione składniki wykazane są na liście składników SIO w pozycji TABELA W2. Składniki te nalży wykazać w Tabeli N2, Tabeli W2.

– w zakładce Parametry W2 przyporządkowujemy składniki w systemie Progman do składników SIO poprzez zaznaczenie ikony „…” , następnie pojawi się okno Wybór specjalizacji, w którym należy zaznaczyć fistaszek w odpowiedniej pozycji i kliknąć opcję Wybierz oznaczone.

Istotna jest pozycja Czy jednostka jest ZEAS’em? – jeśli opcja jest odznaczona aktywne pozostają punkty: 5, 6, 7.

– w zakładce W4 (dotyczy rozwiązania stosunku pracy) należy przyporządkować postawę rozwiązania stosunku pracy w SIO do podstawy Progman poprzez zaznaczenie ikony „…” , w oknie Wybór rozwiązania stosunku pracy zaznaczamy fistaszkiem odpowiednią pozycje i kolejno zaznaczamy Zapisz oznaczone.

– ostatnią czynnością jest zatwierdzenie wprowadzonych danych poprzez zaznaczenie opcji Zapisz.

 1. następnie należy przygotować wydruk: Kadra pedagogiczna, Wynagrodzenia.
 2. kolejno zaznaczyć Eksport w celu przesłania danych do SIO.

 

Pojawi się okno, w którym należy wskazać ścieżkę do rozkodowanego pliku SIO, który wcześniej utworzyliśmy i do którego chcemy przesłać dane.

Z rozkodowanych plików wskazujemy plik dla jakiego został przygotowany spis (np.31 marzec 2011),

 

następnie wskazujemy plik rozkodowany (np. sp_032011), do którego prześlemy dane, zaznaczamy „Otwórz”.

Po wybraniu odpowiedniego pliku SIO program rozpocznie eksport danych.

Po eksporcie pojawi się okno „Informacja” zawierające ścieżkę eksportu (należy ją zapisać).

Jeżeli pojawi się inny komunikat – wówczas wskazaliśmy błędny plik, należy wskazać prawidłowy plik rozkodowany typu xml.

Ad. 4

Ostatnim krokiem jest zaimportowanie do programu SIO danych z systemu Progman Kadry (plik rozkodowany „.xml”). W programie SIO z menu Narzędzia wybrać Import danych.

Pojawi się okno Otwórz pliki jednostki, należy wybrać ścieżkę do rozkodowanego pliku, z której będziemy importować dane.

Następnie pojawi się okno do importowania danych, należy po obu stronach wybrać ten sam element do importu a następnie kliknąć Importuj.

Po zaimportowaniu danych ukaże się komunikat Import danych zakończony pomyślnie. Należy zamknąć okno Import danych.

Po zakończeniu importu należy uzupełnić sprawozdanie SIO danymi o wynagrodzeniu. W tym celu należy w systemie Progman Kadry (Narzędzia >> Eksport do SIO) wybrać i wygenerować wydruk z okna Wynagrodzenia, a następnie wprowadzić kwotowo do SIO.

Wydruk dotyczący kadry pedagogicznej przedstawiony jest poniżej. Informacje można skonfrontować z tabelami w SIO. Pozostałe dane, których system Progman Kadry nie gromadzi – zalecamy uzupełniać bezpośrednio w systemie SIO z uwagi na rozbudowaną strukturę list przy wielu polach, które są różne dla różnych jednostek.

Jeżeli Nauczyciel w jednej jednostce ma więcej niż jeden etat wówczas program tworzy do każdego etatu odrębną tabelę N2. W przypadku, gdy nauczyciel w systemie Progman Zlecone ma zewidencjonowane wynagrodzenia to również tworzona jest z tego tytułu tabela N2.