Średnia urlopowa – ewidencja i naliczanie

1. Jak naliczyć średnią urlopową dla nauczycieli placówek feryjnych?

Przykład
Naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za okres od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. dla pracownika Sucharski Jan zatrudnionego w placówce feryjnej na stanowisku nauczyciela w wymiarze 18/18.

Pracownik otrzymuje następujące stałe składniki wynagrodzenia:

  • płaca zasadnicza  – 3445,00 zł,
  • dodatek motywacyjny 20% – 689,00 zł.
  • dodatek stażowy 20% – 689,00 zł.

Dodatkowo w okresie od września 2020 do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego tj. do maja 2021, uzyskał wynagrodzenie za 72 nadgodziny doraźne.

Aby naliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy:
• Wskazać składniki, które mają wejść do podstawy naliczania średniej urlopowej. W tym celu należy wejść w opcję Ustawienia >> Parametry >> Składniki Płac oraz zaznaczyć fistaszkiem zmienne składniki wynagrodzenia, które mają zostać uwzględnione w podstawie wynagrodzenia urlopowego,

• Po określeniu składników, które mają być pobierane do podstawy, można przystąpić do ewidencji nieobecności. W tym celu należy wejść w zakładkę Nieobecności wybrać przycisk Nowy i uzupełnić następujące pola:
– Datę, od której rozpoczyna się okres nieobecności,
– Dzień, na którym kończy się okres absencji,
– Rodzaj nieobecności.

• W pozycji W płacach uwzględnić w należy wskazać miesiąc, w którym podczas naliczania płacy zostanie uwzględniona nieobecność.

UWAGA! Każdy miesiąc urlopu wypoczynkowego powinien zostać naniesiony odrębnie tj.:
• 26.06-30.06.2021 5 dni,
• 01.07-31.07.2021 31 dni,
• 01.08-31.08.2021 31 dni.

Nieobecność wprowadzona w systemie Progman Kadry automatycznie pojawi się również w systemie Progman Płace.

Po wprowadzeniu danych dotyczących urlopu wypoczynkowego, należy kliknąć na przycisk Przelicz stawki. System automatycznie pobierze podstawy oraz obliczy kwotę świadczenia.

Po kliknięciu klawisza Przelicz stawki pojawią się następujące komunikaty:

Algorytm naliczania:
Przeciętna ilość nadgodzin razy aktualna stawka za nadgodzinę / 30 razy ilość dni urlopu.
Przeciętna ilość nadgodzin: 72 (ilość nadgodzin) / 9 (ilość miesięcy uwzględnionych w podstawie) = 8.
Aktualna stawka za nadgodzinę: 3445,00 (płaca zasadnicza) + 689,00 (dodatek motywacyjny) / 75 (miesięczna norma czasu pracy) = 55,12 zł.
Ilość dni urlopu w miesiącu czerwcu 2021 r.: 5 dni.
Średnia: (8 * 55,12) / 30 * 5 = 73,49 zł

W celu sprawdzenia poprawności naliczenia przez system średniej urlopowej istnieje możliwość wydrukowania algorytmu naliczania. W tym celu należy w oknie Ewidencja stawek wybrać przycisk Drukuj, a następnie Algorytm naliczania.

2. Jak naliczyć średnią urlopową dla nauczycieli placówek nieferyjnych?

Przykład
Naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za okres od 12.07.2021 r. do 31.07.2021 r. dla pracownika Dobra Iwona zatrudnionego w placówce nieferyjnej na stanowisku nauczyciela w wymiarze 22/22.

Pracownik otrzymuje następujące stałe składniki wynagrodzenia:

  • płaca zasadnicza – 3034,00 zł,
  • dodatek motywacyjny 10% – 303,40 zł.
  • dodatek stażowy 20% – 606,80 zł.

Dodatkowo w okresie od września 2020 do miesiąca poprzedzającego miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego tj. do czerwca 2021, uzyskał wynagrodzenie za 98 nadgodzin.

Aby naliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy postępować tak samo, jak w przypadku naliczania średniej urlopowej dla nauczycieli placówek feryjnych:
• Wskazać składniki, które mają wejść do podstawy naliczania średniej urlopowej. W tym celu należy wejść w opcję Ustawienia >> Parametry >> Składniki Płac oraz zaznaczyć fistaszkiem zmienne składniki wynagrodzenia, które mają zostać uwzględnione w podstawie wynagrodzenia urlopowego,

• Po określeniu składników, które mają być pobierane do podstawy, można przystąpić do ewidencji nieobecności. W tym celu należy wejść w zakładkę Nieobecności wybrać przycisk Nowy i uzupełnić następujące pola:
– datę, od której rozpoczyna się okres nieobecności,
– dzień, na którym kończy się okres absencji,
– rodzaj nieobecności.

• W pozycji W płacach uwzględnić w należy wskazać miesiąc, w którym podczas naliczania płacy zostanie uwzględniona nieobecność.

UWAGA! Każdy miesiąc urlopu wypoczynkowego powinien zostać naniesiony odrębnie tj.:
• 12.07-31.07.2021,
• 01.08-06.08.2021.

Nieobecność wprowadzona w systemie Progman Kadry automatycznie pojawi się również w systemie Progman Płace.

Po wprowadzeniu danych dotyczących urlopu wypoczynkowego, należy kliknąć na przycisk Przelicz stawki. System automatycznie pobierze podstawy oraz obliczy kwotę świadczenia.

Po kliknięciu klawisza Przelicz stawki pojawią się następujące komunikaty:

Algorytm naliczania:
Przeciętna ilość nadgodzin razy aktualna stawka za nadgodzinę / 21 razy ilość dni urlopu.
Przeciętna ilość nadgodzin: 98 (ilość nadgodzin) / 10 (ilość miesięcy uwzględnionych w podstawie) = 9,8.
Aktualna stawka za nadgodzinę: 3034,00 (płaca zasadnicza) + 606,80 (dodatek stażowy) / 92 (miesięczna norma czasu pracy) = 39,57 zł.
Ilość dni urlopu w miesiącu lipcu 2021 r.: 20 dni.
Średnia: (9,8 * 39,57) / 21 * 20 = 369,32 zł

W celu sprawdzenia poprawności naliczenia przez system średniej urlopowej istnieje możliwość wydrukowania algorytmu naliczania. W tym celu należy w oknie Ewidencja stawek wybrać przycisk Drukuj, a następnie Algorytm naliczania.

3. Jak naliczyć średnią urlopową dla pracowników administracji i obsługi?

Przykład
Naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników wynagrodzenia za okres od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r. (15 dni, 120 godzin) w dla pracownika Nowak Joanna zatrudnionego na stanowisku administracyjnym w wymiarze 1/1 etatu.

Pracownik otrzymuje następujące stałe składniki wynagrodzenia:
• płaca zasadnicza – 3500,00 zł,
• premia 20% – 700,00 zł.

Dodatkowo w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu tj. od kwietnia 2021 do czerwca 2021 pracownik uzyskał wynagrodzenie za 7 godz. ponadwymiarowych.

Aby naliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy:
• Wskazać składniki, które mają wejść do podstawy naliczania średniej urlopowej. W tym celu należy wejść w opcję Ustawienia >> Parametry>> Składniki Płac oraz zaznaczyć fistaszkiem zmienne składniki wynagrodzenia, które mają zostać uwzględnione w podstawie wynagrodzenia urlopowego.

• Po określeniu składników, które mają być pobierane do podstawy, można przystąpić do ewidencji nieobecności. W tym celu należy wejść w zakładkę Nieobecności wybrać przycisk Nowy i uzupełnić następujące pola:
– datę, od której rozpoczyna się okres nieobecności,
– dzień, na którym kończy się okres absencji,
– rodzaj nieobecności.

• W pozycji W płacach uwzględnić w należy wskazać miesiąc, w którym podczas naliczania płacy zostanie uwzględniona nieobecność.

UWAGA! Każdy miesiąc urlopu wypoczynkowego powinien zostać naniesiony odrębnie.

Nieobecność wprowadzona w systemie Progman Kadry automatycznie pojawi się również w systemie Progman Płace.

Po wprowadzeniu danych dotyczących urlopu wypoczynkowego, należy kliknąć na przycisk Przelicz stawki. System automatycznie pobierze podstawy oraz obliczy kwotę świadczenia.

Po kliknięciu klawisza Przelicz stawki pojawią się następujące komunikaty:

W celu sprawdzenia podstaw, jakie system wziął pod uwagę przy naliczaniu wynagrodzenia urlopowego należy wejść do Ewidencji stawek.

W celu sprawdzenia wartości zmiennych składników możemy skorzystać z wydruku Podstawy dostępnego w zakładce Nieobecności lub w menu Wydruki.

Liczbę przepracowanych godzin w okresie, z którego ustalono podstawę, dostarcza wydruk Kwartalna ewidencja czasu pracy, który jest dostępny systemie Progman Kadry, a liczbę godzin jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu – obowiązujący go rozkład czas pracy.

Przykład
Łącznie w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego (kwiecień maj, czerwiec) pracownik przepracował 168 + 160 + 7 + 168 = 503 godziny (496 nominalny czas pracy + 7 w godzinach nadliczbowych).

Algorytm naliczania:
Średnia ze zmiennych składników/łączna liczba godzin = stawka za jedną godzinę razy ilość godzin urlopu
Stawka za jedną godzinę urlopu od zmiennych składników wynosi:
(700+700+700) + 161,21 / 503 = 4,50 zł.
Pracownik wykorzystał 120 godzin urlopu wypoczynkowego (15 dni po 8 godzin).
Średnia: 4,50 * 120 = 540,00 zł.

W celu sprawdzenia poprawności naliczenia przez system średniej urlopowej istnieje możliwość wydrukowania algorytmu naliczania. W tym celu należy w oknie Ewidencja stawek wybrać przycisk Drukuj, a następnie Algorytm naliczania.

UWAGA! W przypadku, gdy łączna ilość przepracowanych godzin wynosi np. 503 godziny i 10 min czyli 503:10, system do wyliczenia średniej urlopowej zamienia minuty na setne, wg następującego wzoru:
503 * 60 min = 30180 + 10 min = 30190
30190/60 min = 503,1666666 ~ 503,17

4. Jak naliczyć średnią urlopową dla wielu pracowników jednocześnie?

Po zaewidencjonowaniu nieobecności urlopowych pracowników np. za pomocą Kreatora dodawania nieobecności należy naliczyć średnią urlopową. W systemie Progman Płace istnieje możliwość naliczenia tego świadczenia wszystkim zaznaczonym/podświetlonym pracownikom na wybranej liście płac automatycznie bez konieczności naliczenia kwoty świadczenia dla każdego pracownika w oknie jego Nieobecności. Średnią urlopową można naliczyć zarówno na liście dodatkowej, jak i na liście głównej.

Aby naliczyć średnią urlopową pracownikom, którym została zaewidencjonowana nieobecność urlopowa należy:

1. utworzyć listę płac, na której zostanie naliczona średnia urlopowa dla wskazanych pracowników (średnia urlopowa może zostać naliczona również na głównej liście płac),

2. zaznaczyć wszystkich lub wybranych pracowników, dla których chcemy naliczyć średnią urlopową, a następnie nacisnąć klawisz-strzałkę przy klawiszu Nalicz i wybrać pozycję Nalicz ze średnią urlopową,

3. wybrana lista płac, na której naliczana jest średnia urlopowa zostanie wskazana w oknie zaewidencjonowanej wcześniej nieobecności w polu Wypłata,

4. należy potwierdzić komunikat, naciskając klawisz OK,

5. zatwierdzić operację naliczenia średniej urlopowej, naciskając klawisz Tak,

6. po naliczeniu średniej urlopowej na wybranej liście płac, w urlopie zaewidencjonowanym w miesiącu tej listy płac zostaja przeliczone stawki i obliczona Kwota świadczenia, a lista ta zostaje zapisana w danej nieobecności/urlopie w polu W płacach uwzględnić w.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.