Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym.

Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów.

Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym):

– Akty zmieniające lub Akty zmieniane – zmiana, sprostowanie błędów, zmiana pośrednia, zmiana przeniesiona lub uzupełnienie;

– Akty uchylane lub Akty uchylające – uchylenie wyraźne, pośrednie lub generalne;

– Akty wykonywane lub Akty wykonawcze – akt wykonujący (czyli wykonawczy) lub wykonywany;

– Akty wprowadzane lub Akty wprowadzające

– Akty interpretujące lub Akty interpretowane;

– Akty implementowane lub Akty implementujące;

– Akty zastępujące lub Akty zastępowane.

Nazwa relacji jest linkiem, z którego można otworzyć listę dokumentów wchodzących w daną relację.

Zmiana przeniesiona to zmiana aktu prawnego, która została opublikowana przed ogłoszeniem tekstu jednolitego, a weszła w życie po ogłoszeniu tekstu jednolitego danego aktu.

Pod względem formalnym, w identyfikacji zmienianego aktu prawnego zostało wskazane pierwotne miejsce publikacji. Jednakże, zanim ta konkretna zmiana zdążyła wejść w życie, opublikowano tekst jednolity i zmiany wynikające z tej wcześniej opublikowanej ustawy zmieniającej zostały przez redakcję Systemu Informacji Prawnej naniesione już na tekst jednolity.

Pod względem wpływu tej zmiany na treść aktu, nie różni się ona niczym niż od każdej innej zmiany treści. Jednakże dla porządku oznaczana jest za pomocą skrótu „zm. przen.”

Relacja „Akty implementowane” dotyczy aktów prawa powszechnego, resortowego i miejscowego (a także projektów) implementujących akty prawa europejskiego. Relacja„implementowany przez” dotyczy odpowiednio – implementowanych aktów prawa europejskiego.

Relacja „zastąpienie” posiada stronę:
– czynną „Zastępuje” – dla aktu będącego następcą prawnym, relacja wskazuje na akt, który w danym przedmiocie regulacji obowiązywał poprzednio, a utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie, przy jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego z jego strony,
– bierną „Zastępowany przez” – dla aktu, który utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub na skutek wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie i jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego, relacja wskazuje na akt będący w danym przedmiocie regulacji następcą prawnym aktu nieobowiązującego.
Relacja ta występuje tylko pomiędzy aktami o randze podustawowej.

W programie kolejne teksty jednolite danego aktu prawnego stanowią jeden obiekt w bazie i jako taki są prezentowane. Dostęp do poprzednich tekstów jednolitych danego aktu możliwy jest z listy wersji dokumentu.

 

Słowa kluczowe

Funkcja ta pozwala na wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do danego słowa kluczowego. Listę słów kluczowych można przewijać podobnie jak treść aktu prawnego.