Akty prawne – Tekst dokumentu

 

Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu.

W górnej części okna wyświetlane są:

– tytuł przeglądanego aktu,

– dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji;

kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie na ikonę  spowoduje pobranie tekstu w formacie pdf. W przypadku, gdy np. tekst pierwotny aktu prawnego oraz tekst jednolity mają tę samą datę ogłoszenia, Użytkownik zobaczy obydwa identyfikatory.

status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od – do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym prezentowana jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji, a także:

 – odnośnik do uzasadnienia projektu ustawy

 – komentarz do nowego aktu prawnego lub zmiany (jeżeli jest dostępny).

W nowym oknie kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kropką.

Poniżej widoczne są informacje o wnioskodawcy oraz dacie zgłoszenia:

– dacie wejścia w życie aktu bądź dacie/datach wygaśnięcia (jeśli są znane)

– nr CELEX – w przypadku aktów prawa unijnego.

Wyświetlenie ostatnich zmian w akcie prawnym 

 

Korzystając z ikony

możliwe jest wyświetlenie i podgląd ostatnich zmian w tekście aktu prawnego. Program wyświetla ilość zmian w tekście oraz umożliwia przechodzenie między nimi przy użyciu strzałek. W przypadku projektów ustaw funkcjonalność pokazuje zmiany między wersjami projektu na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego.

Korzystając ze strzałki można wybrać opcję Pokaż tylko zmieniane jednostki. W ten sposób użytkownik może ograniczyć widok wyświetlanych zmian tylko do konkretnych jednostek zamiast całego aktu.  Zmieniane jednostki wyświetlą się w ramach Wyciągu.

 

Oznaczenia graficzne informujące o odrębności w obowiązywaniu jednostki redakcyjnej względem całego aktu prawnego

Oznaczenie graficzne mają za zadanie wskazywać części aktu prawnego, które wchodzą w życie przed lub po głównej dacie wejścia w życie całego aktu, wygasają przed datą główną utraty mocy całego aktu, albo ulegają całkowitemu lub częściowemu zawieszeniu bądź też zmienia się zakres ich obowiązywania.

 

Oznaczenia graficzne umieszczane są na częściach aktu, których wymienione zdarzenie dotyczy. W zależności od zdarzenia, zastosowano następujące kolory:

niebieski – dla jednostek redakcyjnych, które względem głównej daty wejścia w życie aktu są oczekujące,

zielony – dla jednostek redakcyjnych, które zaczynają obowiązywać przed główną datą wejścia w życie całego aktu,

fioletowy – dla jednostek redakcyjnych, które wygasają przed końcem utraty mocy całego aktu,

 

Oznaczenia graficzne nie są stałym elementem tekstu aktu prawnego. Oznacza to, że pojawiają się na jednostkach redakcyjnych tylko w okresie, w którym dana jednostka odbiega swoim statusem obowiązywania od całego aktu prawnego. Ujmując rzecz inaczej: oznaczenia graficzne współpracują z funkcjonalnością zmiany daty stanu prawnego w programie, a nie są powiązane z wersjami czasowymi aktu.

 

Oznaczenia graficzne wprowadzono na aktach prawnych ogłoszonych po 1 stycznia 2008 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Tworzenie Wyciągu z aktu prawnego

 

Dzięki funkcjonalności Wyciąg Użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te jednostki redakcyjne aktu prawnego, które aktualnie go interesują. Dodawanie jednostek do Wyciągu następuje przez:

 

  • Rozwinięcie menu jednostki i kliknięcie na odnośnik Dodaj do wyciągu
  • Poprzez Spis treści. W tym celu należy kliknąć na ikonę widoczną na obrazku poniżej. Następnie można zaznaczać „ptaszkami” konkretne jednostki redakcyjne w spisie treści; będą one automatycznie dodawane do wyciągu.

Dodane jednostki widoczne będą w panelu z lewej strony ekranu.

Aby zobaczyć wybrane jednostki, Użytkownik powinien kliknąć na ikonę Pokaż wybrane jednostki.

Aby ponownie zobaczyć całość aktu prawnego, należy kliknąć na ikonę Pokaż wszystkie jednostki.

Aby wyczyścić Wyciąg, należy kliknąć na ikonę Usuń wszystko.

W przypadku projektów aktów prawnych dodawanie jednostek możliwe jest wyłącznie przez Spis treści.

Widok stworzony w ramach Wyciągu można wydrukować lub zapisać do pliku za pomocą narzędzi w zakładce Eksport.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676).

W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1.

W przypadku projektu ustawy nagłówek tekstu zawiera informacje o:

– kadencji Sejmu i numerze druku,

– tytule projektu,

– statusie obowiązywania,

– wersji dokumentu.

Poniżej widoczne są informacje o wnioskodawcy oraz dacie zgłoszenia.

Niepublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego

 

W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”, umieszczona przy statusie aktu prawnego. Oznacza to, że akt był rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny, ale wyrok w tej sprawie nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji.

 

Szczegółowe informacje na ten temat wyświetlane są na prawym marginesie tekstu aktu prawnego.  Można się z nimi zapoznać po najechaniu kursorem na informację wyświetlaną w polu Adnotacje i kliknięciu w odnośnik „Zobacz więcej”.

Informacje o nieogłoszonych wyrokach prezentowane są domyślnie. Jeżeli Użytkownik nie chce, by informacje były prezentowane, powinien przejść do Ustawień programu i odznaczyć tam pole „pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK”.

 

W nowym oknie kolor pionowej kreski odpowiada statusowi danej wersji, natomiast otwarta wersja oznaczona jest kropką. Lista wszystkich wersji dokumentu może zostać wydrukowana.

Zakładka Dokument:

 – Przejdź do – pozwala na przejście do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego,
 – Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego,
 – Wersje – umożliwia wyświetlenie wersji czasowych aktu prawnego,

 – Pokaż zmiany – wyświetlenie i podgląd zmian w tekście; program wyświetla ilość zmian w tekście oraz umożliwia przechodzenie między nimi przy użyciu strzałek; w przypadku projektów ustaw funkcjonalność pokazuje zmiany między wersjami projektu na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego,

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

 – Tworzenie Wyciągu z dokumentu.

– Opis projektu – tylko dla projektów ustaw – odnośnik do szczegółowego uzasadnienia projektu dostępnego na stronach sejmowych.

Zakładka Eksport:

 – wydruk dokumentu,

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, zaznaczone różnice w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu, adnotacje – w tym informacje o nieogłoszonych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego),

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail. W momencie, gdy w lewym panelu zostanie zaznaczona opcja  „Porównanie z poprzednią wersją”, w mailu zostaną zaznaczone zmiany w akcie prawnym w stosunku do poprzedniej wersji aktu prawnego.

 – stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – ustawienie dla dokumentu powiadomień – Alertów,

 – sporządzenie Notatki.

 – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

Zakładka Widok:

 – wybór czcionki, która ma być używana w programie

 – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

 – wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

Zakładka Wersje językowe umożliwia dla wybranych aktów prawnych wyświetlenie ich tłumaczeń na języki obce. W przypadku aktów opublikowanych w polskich dziennikach urzędowych są to teksty uwzględniające zmiany stanu prawnego aktów. Natomiast w przypadku aktów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej obcojęzyczne teksty aktów prawnych prezentowane są wyłącznie w wersji pierwotnej w postaci dostępnej na oficjalnej witrynie prawa Unii Europejskiej EUR-Lex.