Jak dodać zajęcia edukacyjne do kartoteki Zajęcia edukacyjne?

11 sierpnia 2022

W panelu jednostki w katalogu Słowniki organizacji>>Zajęcia edukacyjne dostępny jest słownik zajęć edukacyjnych organu prowadzącego jedynie do podglądu dla użytkowników jednostek. Dodawanie zajęć odbywa się z pozycji Dane placówek >>Zajęcia edukacyjne.

Istnieją dwie możliwości dodawania zajęć edukacyjnych do słownika:

1.  W przypadku, gdy słownikiem zajęć edukacyjnych zarządza Organ Prowadzący –  jednostki mogą korzystać wyłącznie z zajęć edukacyjnych dostępnych w słowniku, poprzez wybranie opcji „Kopiuj ze słownika” (opcja dostępna na pasku przycisków funkcyjnych kartoteki Zajęcia edukacyjne). Jednostka nie może dodawać własnych zajęć edukacyjnych. Brak konkretnego przedmiotu na liście należy zgłaszać do organu prowadzącego. Przy zamkniętej liście nieaktywny jest przycisk funkcyjny „Nowy”, umożliwiający dodanie nowego przedmiotu.

Kopiowanie zajęć ze słownika organu prowadzącego

Aby skopiować zajęcia ze słownika organu prowadzącego do indywidualnego słownika arkuszowego danej jednostki należy przejść do katalogu Dane placówek>>Zajęcia edukacyjne i w prawym, górnym rogu wybrać opcję „Kopiuj ze słownika”. Wybór tej opcji spowoduje otwarcie w nowym oknie słownika organu prowadzącego, z którego można skopiować potrzebne przedmioty.

Aby w szybki sposób wyszukać potrzebny przedmiot należy skorzystać z pola wyszukiwania dostępnego bezpośrednio pod napisem „Nazwa”. W polu wyszukiwania należy postawić kursor myszy, wpisać fragment nazwy wyszukiwanego przedmiotu po czym zatwierdzić wpis klawiszem Enter dostępnym na klawiaturze komputera. Należy zwrócić uwagę aby wpisywać fragmenty przedmiotów w prawidłowym brzmieniu a więc z uwzględnieniem liter ą, ę, ż, ź itp. Program wyszukuje przedmiot na podstawie wprowadzonej nazwy. Jeśli użytkownik wpisze inną nazwę niż ta jaką w słowniku wprowadził organ prowadzący to przedmiot nie zostanie znaleziony. W celu jak największej dokładności wyszukiwania zaleca się wprowadzanie fragmentów nazwy np. zamiast pełniej nazwy język polski zaleca się wpisanie w polu wyszukiwania jedynie fragmentu „język”. System wyszuka wszystkie przedmioty, które mają w nazwie zawarte takie słowo. Lista będzie zawężona, więc łatwo będzie znaleźć odpowiedni przedmiot.

UWAGA: Przedmioty obowiązkowe, które wynikają z ramowych planów nauczania zostaną automatycznie dopisane do listy zajęć edukacyjnych w arkuszu jednostki po utworzeniu szkolnego planu nauczania.

W przypadku braku konkretnego przedmiotu w słowniku Zajęć edukacyjnych należy zwrócić się do organu prowadzącego z prośbą, aby takie zajęcie zdefiniował. Organ prowadzący w swoim panelu zbiorczym przechodzi do katalogu Słowniki organizacji>>Zajęcia edukacyjne i po kliknięciu przycisku funkcyjnego „Nowy” uzupełnia dane dotyczące tych zajęć. Po zdefiniowaniu zajęcia przez organ prowadzący jednostka ma możliwość skopiowania go ze słownika do własnej kartoteki zajęć edukacyjnych.

Organ prowadzący ma możliwość zdefiniowania zajęć o następujących rodzajach:

  • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne – zaznaczamy dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych, czyli dla tych, które wynikają z programów nauczania odpowiadających typowi danej szkoły.
  • Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne – zaznaczamy dla dodatkowych, nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych typu koła zainteresowań, koła przedmiotowe, SKS-y, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy wybrać dodatkowo Typ zajęć nadobowiązkowych.
  • Zajęcia inne – zajęcia niedydaktyczne zaznaczamy dla przedmiotów typu „nielekcyjnego” takich jak „Biblioteka szkolna”, „Pedagog szkolny”, „Logopeda” lub „Świetlica szkolna” itp. Godziny realizowane w ramach tych zajęć nie są przydzielane do oddziałów. Dla tego rodzaju zajęć należy dodatkowo wskazać klasyfikację budżetową, z której będą rozliczane godziny.

W przypadku potrzeby dodania zajęć dla uczniów przybywających z zagranicy należy w oknie dodawania zajęcia zaznaczyć opcję „Zajęcia dla przybywających z zagranicy”. „Zajęcia z j. polskiego dla przybywających z zagranicy” oraz „Zajęcia wyrównawcze dla przybywających z zagranicy” zostały już dodane przed firmę Wolters Kluwer.

UWAGA: Zajęcia edukacyjne mogą posiadać specjalne oznaczenie w systemie, mogą być dodane do słownika przez organ prowadzący bądź wprowadzone na stałe do słownika przez firmę Wolters Kluwer. W celu odróżnienia przedmiotów zostały wprowadzone specjalne oznaczenia. Można je sprawdzić po stronie jednostki, w katalogu Dane placówek>>Zajęcia edukacyjne.

Oznaczenia są następujące:

  • symbol żółtej tarczy – Przedmiot słownikowy systemowy – są to zajęcia dodane systemowe, dodane do słownika przez firmę Wolters Kluwer, listę stanowią zajęcia wynikające z ministerialnego ramowego planu nauczania oraz zajęcia występujące powszechnie w placówkach oświatowych przykładowo: Matematyka, Biologia, Logopeda szkolny;
  • symbol żółtej tarczy z literą ‘s’ – Przedmiot słownikowy systemowy nadrzędny dla przydziałów w sekcji – są to zajęcia występujące tylko i wyłącznie w placówkach artystycznych. Zostały dodane do słownika przez firmę Wolters Kluwer. Listę stanowią zajęcia wynikające z ministerialnego ramowego planu nauczania dla placówek artystycznych, są to m.in.: ‘Instrument główny’, ‘Zespół instrumentalny’, ‘Rytmika z kształceniem słuchu’, ‘Podstawy kształcenia słuchu’, ‘Zajęcia indywidualne’, Zajęcia z akompaniatorem’, ‘Zespół’ itp. Jednostki ogólnokształcące takie jak szkoły podstawowe, technika, licea ogólnokształcące, szkoły branżowe, przedszkola nie wykorzystują w tych przedmiotów w arkuszu organizacyjnym w związku z powyższym nie należy tych przedmiotów kopiować do słownika arkuszowego ;
  • symbol żółtej tarczy z literą ‘o’ – Przedmiot słownikowy organu prowadzącego – są to zajęcia zdefiniowane indywidualnie przez organ prowadzący dla wszystkich placówek podległych (mogą występować zarówno przy otwartym i zamkniętym przez organ prowadzący słowniku zajęć edukacyjnych).

2. W przypadku, gdy jednostka we własnym zakresie definiuje zajęcia edukacyjne – należy w pierwszej kolejności zweryfikować listę zajęć dostępnych w katalogu Dane placówek>>Zajęcia edukacyjne. Jeśli na liście przedmiotów nie będzie potrzebnego jednostce zajęcia należy takie zajęcie samodzielnie zdefiniować przyciskiem „Nowy”.

UWAGA: Aby jednostka mogła dodawać zajęcia we własnym zakresie, organ prowadzący w panelu zbiorczym, w katalogu Zarządzanie>>Ustawienia w zakładce Ogólne musi zaznaczyć opcję „Pozwól jednostkom wprowadzać własne przedmioty (wg. własnych nazw)”. W przypadku, gdy jednostka zakupiła system samodzielnie (bez organu prowadzącego) opcję dodawania przedmiotów przez jednostkę włącza dostawca aplikacji. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę na adres e-mail: iarkusz@progman.pl.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę