Jak dodać zajęcia edukacyjne do kartoteki ‘Zajęcia edukacyjne’?

11 sierpnia 2022

Jeśli organ prowadzący zdecyduje o zamknięciu listy zajęć edukacyjnych jednostki mogą korzystać tylko i wyłącznie z zajęć edukacyjnych dostępnych w słowniku, poprzez wybranie opcji ‘Kopiuj ze słownika’ (opcja dostępna na pasku przycisków funkcyjnych kartoteki Zajęcia edukacyjne). Szkoła nie może dodawać własnych zajęć edukacyjnych. Brak konkretnego przedmiotu na liście należy zgłaszać do organu prowadzącego. Przy zamkniętej liście nieaktywny jest przycisk funkcyjny Nowy, umożliwiający dodanie nowego przedmiotu.

Krok 1 – Kopiowanie zajęć ze słownika organu prowadzącego

Aby skopiować zajęcia ze słownika organu prowadzącego do indywidualnego słownika arkuszowego danej jednostki należy przejść do pozycji ‘Dane placówek’ >> ‘Zajęcia edukacyjne’ i w prawym, górnym rogu wybrać opcję ‘Kopiuj ze słownika’. Wybór tej opcji spowoduje otwarcie w nowym oknie słownika organu prowadzącego, z którego można skopiować potrzebne przedmioty.

Standardowo, w kartotece Zajęcia edukacyjne wyświetla się dwadzieścia pierwszych zajęć. Aby otrzymać listę kolejnych zajęć, należy pod listą wybrać link o nazwie Następna, bądź w polu Liczba rekordów na stronie, wybrać ilość wyświetlanych wierszy.

UWAGA! W pozycji ‘Słowniki organizacji’ >> ‘Zajęcia edukacyjne’ dostępny jest słownik zajęć edukacyjnych organu prowadzącego jedynie do podglądu dla użytkowników jednostek. Kopiowanie przedmiotów odbywa się z pozycji ‘Dane placówek’ >> ‘Zajęcia edukacyjne.’

UWAGA! Przedmioty obowiązkowe, które wynikają z ramowych planów nauczania zostaną automatycznie dopisane do listy zajęć edukacyjnych w arkuszu jednostki po utworzeniu szkolnego planu nauczania.

Krok 2 – Wyszukiwanie przedmiotów w słowniku organu prowadzącego

Po wybraniu opcji ‘Kopiuj ze słownika’ w nowym oknie otworzy się słownik organu prowadzącego, z którego można skopiować przedmioty do indywidualnego słownika arkuszowego danej jednostki. Aby szybko wyszukać potrzebny przedmiot należy skorzystać z pola wyszukiwania dostępnego bezpośrednio pod napisem „Nazwa”.

W polu wyszukiwania należy postawić kursor myszy, wpisać fragment nazwy wyszukiwanego przedmiotu po czym zatwierdzić wpis klawiszem Enter dostępnym na klawiaturze komputera.

UWAGA! Program wyszukuje przedmiot na podstawie wprowadzonej nazwy. Jeśli użytkownik wpisze inną nazwę niż ta jaką w słowniku wprowadził organ prowadzący to przedmiot nie zostanie znaleziony. W celu jak największej dokładności wyszukiwania zaleca się wprowadzanie fragmentów nazwy np. zamiast pełniej nazwy język polski zaleca się wpisanie w polu wyszukiwania jedynie fragmentu „język”. System wyszuka wszystkie przedmioty, które mają w nazwie zawarte takie słowo. Lista będzie zawężona więc łatwo będzie znaleźć odpowiedni przedmiot.

Należy zwrócić uwagę aby wpisywać fragmenty przedmiotów w prawidłowym brzmieniu a więc z uwzględnieniem liter ą, ę, ż, ź itp.

Krok 3 – Dodawanie zajęć edukacyjnych do słownika w arkuszu

W przypadku braku konkretnego przedmiotu w słowniku ‘Zajęć edukacyjnych’ należy zwrócić się do organu prowadzącego z prośbą, aby takie zajęcie zdefiniował. Organ prowadzący, na swoim panelu zbiorczym, przechodzi do katalogu ‘Słowniki organizacji’ >> ‘Zajęcia edukacyjne’ i po kliknięciu przycisku funkcyjnego ‘Nowy’ uzupełnia dane dotyczące tych zajęć. Po zdefiniowaniu zajęcia przez Organ Prowadzący jednostka ma możliwość skopiowania go ze słownika do własnej kartoteki zajęć edukacyjnych.

W sytuacji, gdy jednostka we własnym zakresie definiuje zajęcia edukacyjne – należy takie zajęcie samodzielnie zdefiniować przyciskiem ‘Nowy’ w kartotece ‘Dane placówek’ >> ‘Zajęcia edukacyjne’

Rodzaj zajęć dostępne w słowniku:

  • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne – zaznaczamy dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych, czyli dla tych, które wynikają z programów nauczania odpowiadających typowi danej szkoły.
  • Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne – zaznaczamy dla dodatkowych, nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych typu koła zainteresowań, koła przedmiotowe, SKS-y, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy wybrać dodatkowo Typ zajęć nadobowiązkowych.
  • Zajęcia inne – zajęcia niedydaktyczne zaznaczamy dla przedmiotów typu „nielekcyjnego” takich jak „Biblioteka szkolna”, „Pedagog szkolny”, „Logopeda” lub „Świetlica szkolna” itp. Godziny realizowane w ramach tych zajęć nie są przydzielane do oddziałów. Dla tego rodzaju zajęć należy dodatkowo wskazać Klasyfikację budżetową, z której będą rozliczane godziny.

UWAGA! Zajęcia edukacyjne mogą posiadać specjalne oznaczenie w systemie, mogą być dodane do słownika przez organ prowadzący bądź wprowadzone na stałe do słownika przez firmę Wolters Kluwer. Aby użytkownik mógł odróżnić przedmioty, wprowadzone są do systemu oznaczenie zajęć edukacyjnych. Sprawdzić je można po stronie jednostki, w katalogu ‘Dane placówek’, w kartotece ‘Zajęcia edukacyjne’.

Oznaczenia są następujące:

  • symbol żółtej tarczy – Przedmiot słownikowy systemowy – są to zajęcia dodane systemowe, dodane do słownika przez firmę Wolters Kluwer, listę stanowią zajęcia wynikające z ministerialnego ramowego planu nauczania oraz zajęcia występujące powszechnie w placówkach oświatowych przykładowo: Matematyka, Biologia, Logopeda szkolny;
  • symbol żółtej tarczy z literą ‘s’ – Przedmiot słownikowy systemowy nadrzędny dla przydziałów w sekcji – są to zajęcia występujące tylko i wyłącznie w placówkach artystycznych. Zostały dodane do słownika przez firmę Wolters Kluwer. Listę stanowią zajęcia wynikające z ministerialnego ramowego planu nauczania dla placówek artystycznych, są to m.in.: ‘Instrument główny’, ‘Zespół instrumentalny’, ‘Rytmika z kształceniem słuchu’, ‘Podstawy kształcenia słuchu’, ‘Zajęcia indywidualne’, Zajęcia z akompaniatorem’, ‘Zespół’ itp. Jednostki ogólnokształcące takie jak szkoły podstawowe, technika, licea ogólnokształcące, szkoły branżowe, przedszkola nie wykorzystują w tych przedmiotów w arkuszu organizacyjnym w związku z powyższym nie należy tych przedmiotów kopiować do słownika arkuszowego ;
  • symbol żółtej tarczy z literą ‘o’ – Przedmiot słownikowy organu prowadzącego – są to zajęcia zdefiniowane indywidualnie przez organ prowadzący dla wszystkich placówek podległych (mogą występować zarówno przy otwartym i zamkniętym przez organ prowadzący słowniku zajęć edukacyjnych).

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę