Jak wykazać godziny zajęć Pedagoga specjalnego w przedszkolach?

11 sierpnia 2022

Krok 1 – Dodanie zajęć ‘Pedagog specjalny’ do słownika i kartoteki ‘Zajęcia edukacyjne’

 Aby w programie możliwe było przydzielenie godzin do zajęć ‘Pedagog specjalny’ należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy dane zajęcia widnieją na liście zajęć edukacyjnych w słowniku zajęć edukacyjnych i czy są oznaczone jako ‘Zajęcia inne’. Słownik jest dostępny w katalogu ‘Słowniki organizacji’ >> ‘Zajęcia edukacyjne’.

Jeżeli zajęcia istnieją w słowniku to przechodzimy do kartoteki ‘Zajęcia edukacyjne’ znajdującej się w katalogu ‘Dane placówek’ i za pomocą przycisku ‘Kopiuj ze słownika’ wprowadzamy dane zajęcia do kartoteki zajęć edukacyjnych.

Natomiast jeżeli ich tam nie znajdujemy to konieczne jest dodanie tych zajęć do słownika i istnieją na to dwa sposoby:

1. W przypadku, gdy słownikiem zajęć edukacyjnych zarządza Organ Prowadzący – należy skierować prośbę do Organu Prowadzącego, aby takie zajęcie zdefiniował. Organ prowadzący, na swoim panelu zbiorczym, przechodzi do katalogu ‘Słowniki organizacji’ >> ‘Zajęcia edukacyjne’ i po kliknięciu przycisku funkcyjnego ‘Nowy’ uzupełnia dane dotyczące tych zajęć zwracając szczególną uwagę aby oznaczyć je jako ‘Zajęcia inne’. Po zdefiniowaniu zajęcia przez Organ Prowadzący jednostka ma możliwość skopiowania go ze słownika do własnej kartoteki zajęć edukacyjnych.

2. Natomiast, gdy jednostka we własnym zakresie definiuje zajęcia edukacyjne, należy takie zajęcie samodzielnie zdefiniować przyciskiem „Nowy”, tak jak przedstawiono to w przypadku dodawania zajęć przez Organ prowadzący.

Krok 2 – Dodanie zajęć ‘Pedagog specjalny’ do zadań Pracownika pedagogicznego

W następnym kroku należy przydzielić zajęcia 'Pedagog specjalny’ pracownikowi pedagogicznemu, który będzie je realizował.

W katalogu ‘Dane placówek’ >> ‘Pracownicy pedagogiczni’, w oknie pracownika pedagogicznego, w zakładce ‘Obowiązki/Zadania’ należy dodać nauczycielowi ww. zajęcia w sekcji ‘Obowiązki w szkole’ za pomocą przycisku funkcyjnego ‘Nowy’.

Krok 3 – Wykazanie przydziału godzin Pedagoga specjalnego w kartotece ‘Przydziały przedszkolne’

Przydział godzin dla Pedagoga specjalnego w przedszkolach należy definiować w katalogu ‘Przydziały’ >> ‘Przydziały przedszkolne’ >> na końcu tabeli, w ostatnim wierszu z oznaczeniem Grupy międzyoddziałowe. Po kliknięciu w link ‘Dodaj naucz.’ należy wprowadzić podobnie jak w oddziale: przedmiot (czyli ‘Pedagog specjalny’), sposób finansowania, nauczyciela oraz oddziały i liczbę dzieci z poszczególnych oddziałów uczęszczających na zajęcia.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę