Lista fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszukiwaniu pełnotekstowym

 

Wpisując w wyszukiwarce pełnotekstowej wybrany skrót lub frazę kilkuwyrazową zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do treści danego aktu prawnego. Dotyczy to skrótów i fraz:

12.11 – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

13 emerytura – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

92/106/EEC – Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States – Dz.U.UE.L.1992.368.38

92/106/EWG – Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States – Dz.U.UE.L.1992.368.38

a.b.w – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Dz.U.2018.2387

a.b.w. – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Dz.U.2018.2387

abw – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Dz.U.2018.2387

ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Genewa.1957.09.30, Dz.U.2017.1119

AML IV – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73

AMLD 4 – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73

AMLD 5 – Zmiana dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U.UE.L.2018.156.43

b.i.p – Biuletyn Informacji Publicznej, Dz.U.2007.10.68

b.i.p. – Biuletyn Informacji Publicznej, Dz.U.2007.10.68

Bank Recovery and Resolution Directive – Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190

bip – Biuletyn Informacji Publicznej, Dz.U.2007.10.68

BRRD – Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190

brrd2 – Zmiana dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, Dz.U.UE.L.2017.345.96

budowlane prawo – Prawo budowlane, Dz.U.2018.1202

c.b.a – Centralne Biuro Antykorupcyjne, Dz.U.2018.2104

c.b.a. – Centralne Biuro Antykorupcyjne, Dz.U.2018.2104

cba – Centralne Biuro Antykorupcyjne, Dz.U.2018.2104

cit – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

COTIF – Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09, Dz.U.2007.100.674

Deweloper plus – Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496

DODO – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89

Dyrektywa AML IV – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73

Dyrektywa AML V – Zmiana dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U.UE.L.2018.156.43

dyrektywa azotanowa – Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U.UE.L.1991.375.1

Dyrektywa BRRD – Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190

dyrektywa brrd2 – Zmiana dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, Dz.U.UE.L.2017.345.96

dyrektywa CAFE – Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy, Dz.U.UE.L.2008.152.1

dyrektywa CRD – Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338

dyrektywa CRD IV – Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338

dyrektywa DODO – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89

dyrektywa DSD – Zbliżenie przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Dz.U.UE.L.1967.196.1

dyrektywa ETS – System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U.UE.L.2003.275.32

dyrektywa Euratom – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/3

dyrektywa GDPR – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

dyrektywa habitatowa – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U.UE.L.1992.206.7

Dyrektywa IDD – Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19

dyrektywa IED – Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17

dyrektywa INSPIRE – Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U.UE.L.2007.108.1

dyrektywa IPPC – Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, Dz.U.UE.L.1996.257.26

dyrektywa klasyczna – Zamówienia publiczne, uchylenie dyrektywy 2004/18/WE, Dz.U.UE.L.2014.94.65

dyrektywa MAD – Sankcje karne za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku), Dz.U.UE.L.2014.173.179

dyrektywa maszynowa – Maszyny, zmiana dyrektywy 95/16/WE (przekształcenie), Dz.U.UE.L.2006.157.24

Dyrektywa mifid 2 – Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana dyrektywy 2002/92/WE i dyrektywy 2011/61/UE (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2014.173.349

Dyrektywa mifid II – Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana dyrektywy 2002/92/WE i dyrektywy 2011/61/UE (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2014.173.349

Dyrektywa Network Information Security – Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1

Dyrektywa NIS – Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1

dyrektywa o emisjach przemysłowych – Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17

dyrektywa odpadowa – Odpady oraz uchylenie niektórych dyrektyw, Dz.U.UE.L.2008.312.3

dyrektywa odszkodowawcza – Niektóre przepisy regulujące dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz.U.UE.L.2014.349.1

dyrektywa policyjna – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89

dyrektywa powodziowa – Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim, Dz.U.UE.L.2007.288.27

dyrektywa przemysłowa – Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17

dyrektywa PSD – Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  dyrektywy 2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35

dyrektywa ptasia – Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7

dyrektywa RODO – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

dyrektywa RoHS – Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2011.174.88

dyrektywa seveso – Kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmiana, a następnie uchylenie dyrektywy Rady 96/82/WE, Dz.U.UE.L.2012.197.1

dyrektywa siedliskowa – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U.UE.L.1992.206.7

dyrektywa ściekowa – Oczyszczanie ścieków komunalnych, Dz.U.UE.L.1991.135.40

dyrektywa transgraniczna – Stosowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz.U.UE.L.2011.88.45

dyrektywa usługowa – Usługi na rynku wewnętrznym, Dz.U.UE.L.2006.376.36

dyrektywa VAT – Wspólny system podatku od wartości dodanej, Dz.U.UE.L.2006.347.1

dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei – Bezpieczeństwo kolei (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.138.102

dyrektywa ZAFI – Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiana dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz.U.UE.L.2011.174.1

Dyrektywy AML IV – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE, Dz.U.UE.L.2015.141.73

Dyrektywy AML V – Zmiana dyrektywy (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U.UE.L.2018.156.43

dyrektywy azotanowej – Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U.UE.L.1991.375.1

Dyrektywy BRRD – Ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmiana dyrektywy Rady 82/891/EWG i dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.U.UE.L.2014.173.190

dyrektywy brrd2 – Zmiana dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, Dz.U.UE.L.2017.345.96

dyrektywy CAFE – Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy, Dz.U.UE.L.2008.152.1

dyrektywy CRD – Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338

dyrektywy CRD IV – Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmiana dyrektywy 2002/87/WE i uchylenie dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U.UE.L.2013.176.338

dyrektywy DODO – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89

dyrektywy DSD – Zbliżenie przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Dz.U.UE.L.1967.196.1

dyrektywy ETS – System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz.U.UE.L.2003.275.32

dyrektywy GDPR – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

dyrektywy habitatowej – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U.UE.L.1992.206.7

Dyrektywy IDD – Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19

dyrektywy IED – Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17

dyrektywy INSPIRE – Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U.UE.L.2007.108.1

dyrektywy IPPC – Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, Dz.U.UE.L.1996.257.26

dyrektywy klasycznej – Zamówienia publiczne, uchylenie dyrektywy 2004/18/WE, Dz.U.UE.L.2014.94.65

dyrektywy MAD – Sankcje karne za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku), Dz.U.UE.L.2014.173.179

dyrektywy maszynowej – Maszyny, zmiana dyrektywy 95/16/WE (przekształcenie), Dz.U.UE.L.2006.157.24

Dyrektywy Network Information Security – Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1

Dyrektywy NIS – Środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz.U.UE.L.2016.194.1

dyrektywy o emisjach przemysłowych – Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17

dyrektywy odpadowej – Odpady oraz uchylenie niektórych dyrektyw, Dz.U.UE.L.2008.312.3

dyrektywy odszkodowawczej – Niektóre przepisy regulujące dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz.U.UE.L.2014.349.1

dyrektywy policyjnej – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW, Dz.U.UE.L.2016.119.89

dyrektywy powodziowej – Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim, Dz.U.UE.L.2007.288.27

dyrektywy przemysłowej – Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2010.334.17

dyrektywy PSD – Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  dyrektywy 2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35

dyrektywy ptasiej – Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7

dyrektywy RODO – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

dyrektywy RoHS – Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2011.174.88

dyrektywy seveso – Kontrola zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmiana, a następnie uchylenie dyrektywy Rady 96/82/WE, Dz.U.UE.L.2012.197.1

dyrektywy siedliskowej – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U.UE.L.1992.206.7

dyrektywy ściekowej – Oczyszczanie ścieków komunalnych, Dz.U.UE.L.1991.135.40

dyrektywy transgranicznej – Stosowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz.U.UE.L.2011.88.45

dyrektywy usługowej – Usługi na rynku wewnętrznym, Dz.U.UE.L.2006.376.36

dyrektywy VAT – Wspólny system podatku od wartości dodanej, Dz.U.UE.L.2006.347.1

dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei – Bezpieczeństwo kolei (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.138.102

dyrektywy ZAFI – Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiana dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz.U.UE.L.2011.174.1

dzień wolny 12 listopada – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

e.k.p.c – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, Dz.U.1993.61.284

e.k.p.c. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, Dz.U.1993.61.284

e.k.p.cz – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, Dz.U.1993.61.284

e.k.p.cz. – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, Dz.U.1993.61.284

ekpc – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, Dz.U.1993.61.284

ekpcz – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04, Dz.U.1993.61.284

emerytura plus – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

Europejska karta socjalna – Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67

Europejska Karta Społeczna – Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67

Europejskiej karty socjalnej – Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67

Europejskiej Karty Społecznej – Europejska Karta Społeczna. Turyn.1961.10.18, Dz.U.1999.8.67

FDS – Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161

Fundusz Dróg Samorządowych – Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161

GDPR – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

IDD – Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19

INSPIRE – Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U.UE.L.2007.108.1

Insurance Distribution Directive – Dystrybucja ubezpieczeń (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2016.26.19

j.p.k – Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, Dz.U.2018.768

j.p.k. – Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, Dz.U.2018.768

j.r.w.a – Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U.2011.14.67

j.r.w.a. – Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U.2011.14.67

jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

jpk – Sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, Dz.U.2018.768

jrwa – Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U.2011.14.67

k.a.s – Krajowa Administracja Skarbowa, Dz.U.2019.768

k.a.s. – Krajowa Administracja Skarbowa, Dz.U.2019.768

k.c – Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025

k.c. – Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025

k.k – Kodeks karny, Dz.U.2018.1600

k.k. – Kodeks karny, Dz.U.2018.1600

k.k.s – Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958

k.k.s. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958

k.k.w – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676

k.k.w. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676

k.k.W.P – Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U.1957.22.107

k.k.W.P. – Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U.1957.22.107

k.m – Kodeks morski, Dz.U.2018.2175

k.m. – Kodeks morski, Dz.U.2018.2175

k.n – Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967

k.n. – Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967

k.p – Kodeks pracy, Dz.U.2018.917

k.p. – Kodeks pracy, Dz.U.2018.917

k.p.a – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

k.p.c – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360

k.p.k – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987

k.p.k. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987

k.p.o.w – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.o.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.s.o.w – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.s.o.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.s.w – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.s.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.w – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.w.s.o.w – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.p.w.s.o.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

k.r.i.o – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

k.r.i.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

k.r.k – Krajowy Rejestr Karny, Dz.U.2018.1218

k.r.k. – Krajowy Rejestr Karny, Dz.U.2018.1218

k.r.o – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

k.s.h – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505

k.s.h. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505

Karta Nauczyciela – Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967

Karta praw podstawowych UE – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U.UE.C.2007.303.1

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U.UE.C.2007.303.1

karty nauczyciela – Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967

kas – Krajowa Administracja Skarbowa, Dz.U.2019.768

kc – Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025

KEL – Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej. – Lekarz.2004.1.2

KERP – Kodeks Etyki Radcy Prawnego. – Radc.2014.11.22

kgw – Koła gospodyń wiejskich, Dz.U.2018.2212

kk – Kodeks karny, Dz.U.2018.1600

kks – Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958

kkw – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676

kkWP – Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U.1957.22.107

km – Kodeks morski, Dz.U.2018.2175

kn – Karta Nauczyciela, Dz.U.2018.967

Kodeks celny – Prawo celne, Dz.U.2018.167

kodeks cywilny – Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025

kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

Kodeks etyki adwokackiej – Ogłoszenie jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej). – Adwok.2011.12.14

Kodeks etyki Aptekarza – Przyjęcie Kodeksu Etyki Aptekarza. – Aptek.2012.1.22

Kodeks etyki Komornika – Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. – Komor.2016.9.6

Kodeks etyki lekarskiej – Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej. – Lekarz.2004.1.2

Kodeks etyki Notariusza – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. – Notar.1997.12.12

Kodeks etyki radcy prawnego – Kodeks Etyki Radcy Prawnego. – Radc.2014.11.22

Kodeks etyki sędziowskiej – Uchwalenie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. – Sędz.2003.2.19

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika – Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. – Komor.2016.9.6

kodeks handlowy – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505

kodeks karny – Kodeks karny, Dz.U.2018.1600

Kodeks karny skarbowy – Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958

kodeks karny wykonawczy – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U.2019.676

kodeks morski – Kodeks morski, Dz.U.2018.2175

Kodeks Napoleona – Kodex Napoleona. – K.N.1808.1.1.3

kodeks postepowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

kodeks postepowania cywilnego – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360

kodeks postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

kodeks postępowania cywilnego – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360

kodeks postępowania karnego – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987

kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

kodeks pracy – Kodeks pracy, Dz.U.2018.917

Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Prawa Kanonicznego. – Kanon.1983.12.4

kodeks rodzinny – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

kodeks rodzinny i opiekuńczy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

kodeks spółek handlowych – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505

kodeks wyborczy – Kodeks wyborczy, Dz.U.2019.684

kodeks wykroczeń – Kodeks wykroczeń, Dz.U.2019.821

Kodeks zobowiązań – Kodeks zobowiązań, Dz.U.1933.82.598

kodeksu cywilnego – Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025

Kodeksu Etyki Radcy Prawnego – Kodeks Etyki Radcy Prawnego. – Radc.2014.11.22

kodeksu karnego – Kodeks karny, Dz.U.2018.1600

kodeksu karnego skarbowego – Kodeks karny skarbowy, Dz.U.2018.1958

Kodeksu Napoleona – Kodex Napoleona. – K.N.1808.1.1.3

kodeksu postepowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

kodeksu postepowania cywilnego – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360

kodeksu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

kodeksu postępowania cywilnego – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360

kodeksu postępowania karnego – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987

kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

kodeksu pracy – Kodeks pracy, Dz.U.2018.917

kodeksu rodzinnego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

kodeksu spółek handlowych – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505

kodeksu wyborczego – Kodeks wyborczy, Dz.U.2019.684

kodeksu wykroczeń – Kodeks wykroczeń, Dz.U.2019.821

Kodex Napoleona – Kodex Napoleona. – K.N.1808.1.1.3

Kodexu Napoleona – Kodex Napoleona. – K.N.1808.1.1.3

konkordat – Konkordat. Warszawa.1993.07.28, Dz.U.1998.51.318

konkordatu – Konkordat. Warszawa.1993.07.28, Dz.U.1998.51.318

konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483

konstytucja dla nauki – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

konstytucji – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1997.78.483

konstytucji dla nauki – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

Konwencja MLI – Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. Paryż.2016.11.24, Dz.U.2018.1369

Konwencji MLI – Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. Paryż.2016.11.24, Dz.U.2018.1369

kp – Kodeks pracy, Dz.U.2018.917

kpa – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2018.2096

kpc – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.1360

kpk – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2018.1987

kpow – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

kpsow – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

kpsw – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

kpw – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

kpwsow – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U.2018.475

krio – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

krk – Krajowy Rejestr Karny, Dz.U.2018.1218

kro – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2017.682

ksh – Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2019.505

kśt – Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), Dz.U.2016.1864

Lex developer – Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496

Lex deweloper – Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496

Lex Trynkiewicz – Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U.2014.24

Lex uber – Zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. – VIII.3456

Lex-uber – Zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. – VIII.3456

matura2019 – Zmiana ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, Dz.U.2019.761

Megaustawa – Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U.2017.2062

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – Przyjęcie określonych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – Przyjęcie określonych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Nowy Jork.1966.12.19, Dz.U.1977.38.167

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Nowy Jork.1966.12.19, Dz.U.1977.38.167

Mifid II – Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana dyrektywy 2002/92/WE i dyrektywy 2011/61/UE (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2014.173.349

MSR – Przyjęcie określonych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1

MSSF – Przyjęcie określonych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U.UE.L.2008.320.1

o.o.ś – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081

o.o.ś. – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081

o.p – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

o.p. – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

o.z.e – Odnawialne źródła energii, Dz.U.2018.2389

o.z.e. – Odnawialne źródła energii, Dz.U.2018.2389

ooś – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081

op – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

ordynacja – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

ordynacja podatkowa – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

ordynacji – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

ordynacji podatkowej – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2019.900

oze – Odnawialne źródła energii, Dz.U.2018.2389

p.a.s.c – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224

p.a.s.c. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224

p.c.c – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

p.d.o.f – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

p.d.o.f. – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

p.d.o.p. – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

p.e.a – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

p.e.a. – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

p.g.i.k – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2019.725

p.g.i.k. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2019.725

p.k.d – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Dz.U.2007.251.1885

p.k.d. – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Dz.U.2007.251.1885

p.k.o.b – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316

p.k.o.b. – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316

p.k.w.i.u – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U.2015.1676

p.k.w.i.u. – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U.2015.1676

p.o.r.d – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

p.o.r.d. – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

p.o.ś – Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799

p.o.ś. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799

p.p.m – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U.2015.1792

p.p.m. – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U.2015.1792

p.p.s.a – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302

p.p.s.a. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302

p.r.d – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

p.r.d. – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

p.t.u – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

p.t.u. – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

p.u.i.n – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

p.u.i.n. – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

p.u.n – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

p.u.n. – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

p.u.s.a – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U.2018.2107

p.u.s.a. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U.2018.2107

p.u.s.p – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  – Dz.U.2019.52

p.u.s.p. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  – Dz.U.2019.52

p.w.p – Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776

p.w.p. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776

p.w.p.o – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60

p.w.p.o. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60

p.z.p – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

p.z.p. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

pasc – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224

pcc – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

pdof – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

pdop – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

pea – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

pgik – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2019.725

pit – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

pkd – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Dz.U.2007.251.1885

pkob – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316

pkwiu – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U.2015.1676

pord – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

poś – Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799

PPK – Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215

ppm – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U.2015.1792

ppsa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302

Pracownicze Plany Kapitałowe – Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215

prawa budowlanego – Prawo budowlane, Dz.U.2018.1202

prawa o aktach stanu cywilnego – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224

prawa o notariacie – Prawo o notariacie, Dz.U.2019.540

prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302

prawa o ruchu drogowym – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

prawa o stowarzyszeniach – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.2019.713

prawa o szkolnictwie wyższym – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

prawa o ustroju sądów powszechnych – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  – Dz.U.2019.52

prawa przedsiębiorców – Prawo przedsiębiorców, Dz.U.2018.646

prawa zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

prawo budowlane – Prawo budowlane, Dz.U.2018.1202

prawo o aktach stanu cywilnego – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.2018.2224

prawo o notariacie – Prawo o notariacie, Dz.U.2019.540

prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2018.1302

prawo o ruchu drogowym – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

prawo o stowarzyszeniach – Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.2019.713

prawo o szkolnictwie wyższym – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

prawo o ustroju sądów powszechnych – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  – Dz.U.2019.52

Prawo przedsiębiorców – Prawo przedsiębiorców, Dz.U.2018.646

prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

prd – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – VIII.3411

projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – VIII.3411

Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U.2016.1948

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U.2016.1948

PSD II – Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  dyrektywy 2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35

PSD2 – Usługi płatnicze w ramach  rynku wewnętrznego, zmiana dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 oraz uchylenie  dyrektywy 2007/64/WE, Dz.U.UE.L.2015.337.35

pswin – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

ptasia dyrektywa – Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7

ptasiej dyrektywy – Ochrona dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2010.20.7

ptu – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

puin – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

pun – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

pusa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U.2018.2107

pusp – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  – Dz.U.2019.52

pwp – Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776

pwpo – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60

pzp – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

Ramowa dyrektywa wodna – Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U.UE.L.2000.327.1

Ramowej dyrektywy wodnej – Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U.UE.L.2000.327.1

RDW – Ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U.UE.L.2000.327.1

regulamin Parlamentu Europejskiego – Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1

regulamin Parlamentu UE – Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1

regulamin PE – Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1

regulaminu Parlamentu Europejskiego – Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1

regulaminu Parlamentu UE – Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1

regulaminu PE – Regulamin Parlamentu Europejskiego, Dz.U.UE.L.2011.116.1

RODO – Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

Rozporządzenia CLP – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin, zmiana i uchylenie dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Dz.U.UE.L.2008.353.1

Rozporządzenia e-privacy – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Dz.U.UE.L.2002.201.37

Rozporządzenia eprivacy – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Dz.U.UE.L.2002.201.37

rozporządzenia MAR – Nadużycia na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.U.UE.L.2014.173.1

Rozporządzenie CLP – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin, zmiana i uchylenie dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiana rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Dz.U.UE.L.2008.353.1

Rozporządzenie e-privacy – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Dz.U.UE.L.2002.201.37

Rozporządzenie eprivacy – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Dz.U.UE.L.2002.201.37

rozporządzenie MAR – Nadużycia na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenie dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Dz.U.UE.L.2014.173.1

Rzym I – Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.U.UE.L.2008.177.6

Rzym II – Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”), Dz.U.UE.L.2007.199.40

s.d.g – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

s.d.g. – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

s.k.o.k – Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.U.2018.2386

s.k.o.k. – Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.U.2018.2386

s.u.s – System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300

s.u.s. – System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300

sdg – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

skok – Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Dz.U.2018.2386

specustawa drogowa – Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U.2018.1474

specustawa ds. afrykańskiego pomoru świń – Szczególne rozwiązania związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2019.988

specustawa lotniskowa – Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, Dz.U.2018.1380

Specustawa mieszkaniowa – Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U.2018.1496

specustawa przeciwpowodziowa – Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Dz.U.2019.933

specustawa stoczniowa – Postępowanie kompensacyjne w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Dz.U.2016.592

sus – System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300

Święto Narodowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

Święto Narodowe z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/2

Traktat amsterdamski – Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Amsterdam.1997.10.02, Dz.U.2004.90.864/31

Traktat FUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/2

Traktat lisboński – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13, Dz.U.2009.203.1569

traktat lizboński – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13, Dz.U.2009.203.1569

Traktat nicejski – Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Nicea.2001.02.26, Dz.U.2004.90.864/32

Traktat o Euratomie – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Rzym.1957.03.25, Dz.U.2004.90.864/3

Traktat o Unii Europejskiej – Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, Dz.U.2004.90.864/30

Traktat UE – Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, Dz.U.2004.90.864/30

Traktat z amsterdamu – Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Amsterdam.1997.10.02, Dz.U.2004.90.864/31

traktat z Lizbony – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Lizbona.2007.12.13, Dz.U.2009.203.1569

traktat z Maastricht – Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, Dz.U.2004.90.864/30

Traktat z Nicei – Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty. Nicea.2001.02.26, Dz.U.2004.90.864/32

trzynasta emerytura – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

trzynastka dla emerytów – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r, Dz.U.2019.743

TUE – Traktat o Unii Europejskiej. Maastricht.1992.02.07, Dz.U.2004.90.864/30

u.c.p.g – Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454

u.c.p.g. – Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454

u.d.i.p – Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330

u.d.i.p, Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330

u.d.l – Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190

u.d.l, Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190

u.d.p – Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068

u.d.p, Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068

u.f.g – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U.2018.473

u.f.g. – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U.2018.473

u.f.p – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

u.f.p. – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

u.g.k – Gospodarka komunalna, Dz.U.2019.712

u.g.k. – Gospodarka komunalna, Dz.U.2019.712

u.g.n – Gospodarka nieruchomościami, Dz.U.2018.2204

u.g.n. – Gospodarka nieruchomościami, Dz.U.2018.2204

u.j.p – Język polski, Dz.U.2018.931

u.j.p. – Język polski, Dz.U.2018.931

u.k.s.c – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

u.k.s.c. – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

u.k.u.r – Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405

u.k.u.r. – Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405

u.k.w.h – Księgi wieczyste i hipoteka, Dz.U.2018.1916

u.k.w.h. – Księgi wieczyste i hipoteka, Dz.U.2018.1916

u.o.d.o – Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000

u.o.d.o. – Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000

u.o.f.p – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

u.o.f.p. – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

u.o.o.s – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

u.o.o.s. – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

u.o.p.i.o.l – Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445

u.o.p.l – Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234

u.o.p.l. – Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234

u.o.p.s – Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508

u.o.p.s. – Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508

u.o.r – Rachunkowość, Dz.U.2019.351

u.o.r. – Rachunkowość, Dz.U.2019.351

u.o.s – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

u.o.s. – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

u.o.s.o – System oświaty, Dz.U.2018.1457

u.o.s.o. – System oświaty, Dz.U.2018.1457

u.p.c.c – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

u.p.c.c. – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

u.p.d.o.f – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

u.p.d.o.f. – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

u.p.d.o.p – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

u.p.d.o.p. – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

u.p.e.a – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

u.p.e.a. – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

u.p.n.p.r – Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070

u.p.n.p.r. – Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070

u.p.o.l – Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445

u.p.o.l. – Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445

u.p.t.u – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

u.p.t.u. – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

u.p.w.p.o – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60

u.p.w.p.o. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60

u.s.d.g – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

u.s.d.g. – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

u.s.o – System oświaty, Dz.U.2018.1457

u.s.o. – System oświaty, Dz.U.2018.1457

u.s.w – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

u.s.w. – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

u.ś.u.d.e – Świadczenie usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123

u.ś.u.d.e. – Świadczenie usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123

u.t.d – Transport drogowy, Dz.U.2019.58

u.t.d. – Transport drogowy, Dz.U.2019.58

u.t.s – Trybunał Stanu, Dz.U.2016.2050

u.t.s. – Trybunał Stanu, Dz.U.2016.2050

u.w.l – Własność lokali, Dz.U.2019.737

u.w.l. – Własność lokali, Dz.U.2019.737

u.z.n.k – Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419

u.z.n.k. – Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419

u.z.p.d – Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2019.43

u.z.p.d. – Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2019.43

ucpg – Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454

udip – Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330

udl – Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190

udp – Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068

ufg – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U.2018.473

ufp – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

ugh – Gry hazardowe, Dz.U.2019.847

ugk – Gospodarka komunalna, Dz.U.2019.712

ugn – Gospodarka nieruchomościami, Dz.U.2018.2204

ujp – Język polski, Dz.U.2018.931

UKC – Unijny kodeks celny (wersja przekształcona), Dz.U.UE.L.2013.269.1

uksc – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

ukur – Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405

ukwh – Księgi wieczyste i hipoteka, Dz.U.2018.1916

uodo – Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000

uofp – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

uoos – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

uopl – Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234

uops – Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508

uor – Rachunkowość, Dz.U.2019.351

uos – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

uoso – System oświaty, Dz.U.2018.1457

upadłościowe prawo – Prawo upadłościowe, Dz.U.2019.498

upcc – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

updof – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

updop – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

upea – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

upnpr – Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070

upol – Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445

uptu – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

upwpo – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U.2017.60

usdg – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

uso – System oświaty, Dz.U.2018.1457

ustawa 12 listopada – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

Ustawa 12 listopada 2018 – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

ustawa 12.11 – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

ustawa 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

Ustawa 500 plus – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U.2018.2134

Ustawa AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723

ustawa antykryzysowa – Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy, Dz.U.2019.669

ustawa antymonopolowa – Ochrona konkurencji i konsumentów, Dz.U.2019.369

Ustawa budżetowa – Ustawa budżetowa na rok 2019, Dz.U.2019.198

Ustawa degradacyjna – Pozbawianie stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. – VIII.2319

Ustawa dekomunizacyjna – Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Dz.U.2018.1103

ustawa deweloperska – Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U.2017.1468

ustawa frankowa – Zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. – VIII.1863

ustawa kominowa – Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U.2018.1252

ustawa krajobrazowa – Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U.2015.774

Ustawa lutowa – Uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, Dz.U.2018.2099

ustawa mama 4 plus – Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303

ustawa mama cztery plus – Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303

ustawa maturalna – Zmiana ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, Dz.U.2019.761

ustawa o bestiach – Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U.2014.24

Ustawa o centralizacji – Szczególne zasady rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U.2018.280

ustawa o cyberbezpieczeństwie – Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Dz.U.2018.1560

ustawa o dostępie do informacji publicznej – Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330

ustawa o drogach publicznych – Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068

ustawa o działalności leczniczej – Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190

ustawa o finansach publicznych – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych – Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161

Ustawa o funduszu rozwoju połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – VIII.3411

Ustawa o grach hazardowych – Gry hazardowe, Dz.U.2019.847

Ustawa o izolowaniu niebezpiecznych przestępców – Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz.U.2014.24

ustawa o kosztach sądowych – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405

ustawa o lasach – Lasy, Dz.U.2018.2129

ustawa o minimalnym wynagrodzeniu – Minimalne wynagrodzenie za pracę, Dz.U.2018.2177

ustawa o ochronie danych osobowych – Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000

ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – Ochrona konkurencji i konsumentów, Dz.U.2019.369

ustawa o ochronie praw lokatorów – Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234

ustawa o ochronie przyrody – Ochrona przyrody, Dz.U.2018.1614

ustawa o ochronie zwierząt – Ochrona zwierząt, Dz.U.2019.122

ustawa o odpadach – Odpady, Dz.U.2019.701

ustawa o opłacie skarbowej – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

ustawa o p.c.c – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

ustawa o p.c.c. – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

ustawa o p.d.o.f – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

ustawa o p.d.o.f. – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

ustawa o p.d.o.p – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

ustawa o p.d.o.p. – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

ustawa o p.t.u – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

ustawa o p.t.u. – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

ustawa o pcc – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

ustawa o pdof – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Dz.U.2018.1945

ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

ustawa o podatku od towarów i usług – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

ustawa o podatku p.c.c – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

ustawa o podatku p.c.c. – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

ustawa o podatku pcc – Podatek od czynności cywilnoprawnych, Dz.U.2017.1150

ustawa o policji – Policja, Dz.U.2019.161

ustawa o pomocy społecznej – Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508

ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony – Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony rp – Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459

Ustawa o PPK – Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215

ustawa o pracownikach samorządowych – Pracownicy samorządowi, Dz.U.2018.1260

ustawa o prawach konsumenta – Prawa konsumenta, Dz.U.2019.134

ustawa o promocji zatrudnienia – Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, Dz.U.2018.1265

ustawa o ptu – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

ustawa o rachunkowości – Rachunkowość, Dz.U.2019.351

ustawa o radcach prawnych – Radcowie prawni, Dz.U.2018.2115

ustawa o ruchu drogowym – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

ustawa o samorządzie gminnym – Samorząd gminny, Dz.U.2019.506

ustawa o samorządzie gminy – Samorząd gminny, Dz.U.2019.506

ustawa o samorządzie powiatowym – Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511

ustawa o samorządzie powiatu – Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511

ustawa o samorządzie wojewódzkim – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

ustawa o samorządzie województwa – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

ustawa o sent – System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, Dz.U.2018.2332

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

ustawa o systemie oświaty – System oświaty, Dz.U.2018.1457

ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300

ustawa o vat – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

ustawa o własności lokali – Własność lokali, Dz.U.2019.737

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U.2017.2062

ustawa o wychowaniu w trzeźwości – Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Dz.U.2018.2137

ustawa o związkach zawodowych – Związki zawodowe, Dz.U.2019.263

Ustawa odległościowa – Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U.2019.654

ustawa okołobudżetowa – Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, Dz.U.2018.2435

ustawa pekaesowa – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – VIII.3411

ustawa prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

Ustawa prądowa – Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2018.2538

ustawa sektorowa – Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730

Ustawa stoczniowa – Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, Dz.U.2019.471

Ustawa szerokopasmowa – Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U.2017.2062

ustawa szkodowa – Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa, Dz.U.2018.954

Ustawa śmieciowa – Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Dz.U.2018.1454

Ustawa środowiskowa – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Dz.U.2018.2081

ustawa wdrażająca rodo – Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730

Ustawa wdrożeniowa – Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U.2018.1431

Ustawa wiatrakowa – Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U.2019.654

ustawa wprowadzająca kas – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U.2016.1948

ustawa wprowadzająca rodo – Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730

Ustawa wypadkowa – Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U.2018.1376

Ustawa za życiem – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dz.U.2019.473

Ustawa zasiłkowa – Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U.2019.645

Ustawa żłobkowa – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U.2019.409

ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2018.1668

Ustawy AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723

Ustawy budżetowej – Ustawa budżetowa na rok 2019, Dz.U.2019.198

Ustawy degradacyjnej – Pozbawianie stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. – VIII.2319

ustawy deweloperskiej – Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U.2017.1468

ustawy frankowej – Zmiana ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. – VIII.1863

ustawy krajobrazowej – Zmiana niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz.U.2015.774

ustawy mama 4 plus – Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303

ustawy mama cztery plus – Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, Dz.U.2019.303

ustawy o cyberbezpieczeństwie – Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Dz.U.2018.1560

ustawy o dostępie do informacji publicznej – Dostęp do informacji publicznej, Dz.U.2018.1330

ustawy o drogach publicznych – Drogi publiczne, Dz.U.2018.2068

ustawy o działalności leczniczej – Działalność lecznicza, Dz.U.2018.2190

ustawy o finansach publicznych – Finanse publiczne, Dz.U.2019.869

Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych – Fundusz Dróg Samorządowych, Dz.U.2018.2161

Ustawy o funduszu rozwoju połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – VIII.3411

Ustawy o grach hazardowych – Gry hazardowe, Dz.U.2019.847

ustawy o kosztach sądowych – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Dz.U.2019.785

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – Kształtowanie ustroju rolnego, Dz.U.2018.1405

ustawy o lasach – Lasy, Dz.U.2018.2129

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – Minimalne wynagrodzenie za pracę, Dz.U.2018.2177

ustawy o ochronie danych osobowych – Ochrona danych osobowych, Dz.U.2018.1000

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – Ochrona konkurencji i konsumentów, Dz.U.2019.369

ustawy o ochronie praw lokatorów – Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, Dz.U.2018.1234

ustawy o ochronie przyrody – Ochrona przyrody, Dz.U.2018.1614

ustawy o ochronie zwierząt – Ochrona zwierząt, Dz.U.2019.122

ustawy o odpadach – Odpady, Dz.U.2019.701

ustawy o opłacie skarbowej – Opłata skarbowa, Dz.U.2019.1000

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Dz.U.2018.1945

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Podatki i opłaty lokalne, Dz.U.2018.1445

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Podatek dochodowy od osób prawnych, Dz.U.2019.865

ustawy o podatku od towarów i usług – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

ustawy o policji – Policja, Dz.U.2019.161

ustawy o pomocy społecznej – Pomoc społeczna, Dz.U.2018.1508

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Postępowanie egzekucyjne w administracji, Dz.U.2018.1314

Ustawy o powszechnym obowiązku obrony – Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459

Ustawy o powszechnym obowiązku obrony rp – Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459

Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.1459

Ustawy o PPK – Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215

Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – Pracownicze plany kapitałowe, Dz.U.2018.2215

ustawy o pracownikach samorządowych – Pracownicy samorządowi, Dz.U.2018.1260

ustawy o prawach konsumenta – Prawa konsumenta, Dz.U.2019.134

ustawy o promocji zatrudnienia – Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, Dz.U.2018.1265

ustawy o rachunkowości – Rachunkowość, Dz.U.2019.351

ustawy o radcach prawnych – Radcowie prawni, Dz.U.2018.2115

ustawy o ruchu drogowym – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U.2018.1990

ustawy o samorządzie gminnym – Samorząd gminny, Dz.U.2019.506

ustawy o samorządzie gminy – Samorząd gminny, Dz.U.2019.506

ustawy o samorządzie powiatowym – Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511

ustawy o samorządzie powiatu – Samorząd powiatowy, Dz.U.2019.511

ustawy o samorządzie wojewódzkim – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

ustawy o samorządzie województwa – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

ustawy o sent – System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, Dz.U.2018.2332

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Swoboda działalności gospodarczej, Dz.U.2017.2168

ustawy o systemie oświaty – System oświaty, Dz.U.2018.1457

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – System ubezpieczeń społecznych, Dz.U.2019.300

ustawy o własności lokali – Własność lokali, Dz.U.2019.737

ustawy o wychowaniu w trzeźwości – Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, Dz.U.2018.2137

ustawy o związkach zawodowych – Związki zawodowe, Dz.U.2019.263

ustawy okołobudżetowej – Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, Dz.U.2018.2435

ustawy pekaesowej – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. – VIII.3411

ustawy prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2018.1986

ustawy sektorowej – Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730

ustawy wdrażającej rodo – Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730

ustawy wprowadzającej kas – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U.2016.1948

ustawy wprowadzającej rodo – Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.2019.730

usw – Samorząd województwa, Dz.U.2019.512

uśude – Świadczenie usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123

utd – Transport drogowy, Dz.U.2019.58

uts – Trybunał Stanu, Dz.U.2016.2050

uwl – Własność lokali, Dz.U.2019.737

uznk – Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2018.419

uzpd – Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2019.43

vat – Podatek od towarów i usług, Dz.U.2018.2174

WKC – Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.UE.L.1992.302.1

Wojskowa ustawa pragmatyczna – Służba wojskowa żołnierzy zawodowych, Dz.U.2019.330

wolne 12 listopada – Ustanowienie Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.2018.2117

Wspólnotowy Kodeks Celny – Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.UE.L.1992.302.1

z.t.p – Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283

z.t.p. – Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283

zasad techniki prawodawczej – Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283

zasady techniki prawodawczej – Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283

ztp – Zasady techniki prawodawczej, Dz.U.2016.283

 

Ponadto, dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do ww. wpisu zarówno w mianowniku, jak i dopełniaczu, spowoduje otworzenie danego tekstu na danym artykule ustawy, np. wpisy do wyszukiwarki:

art. 26 kodeks pracy

art. 26 kodeksu pracy