Procedury

 

Procedura jest interaktywnym diagramem obrazującym wycinek procedury prawnej, którego poszczególne kroki opatrzono wskazówkami praktyków, wykładnią i piśmiennictwem.

Procedury w programie oznaczone są ikoną .

Procedury dostępne są za pomocą haseł Indeksu oraz w Zasobach. Procedury można też wyszukać za pomocą wyszukiwarki pełnotekstowej, zawężając wyniki wyszukiwania do kategorii „Procedury”.

Po wejściu do treści konkretnej procedury, po prawej stronie okna przedstawiona jest treść wskazówek praktycznych, które zawierają merytoryczny opis procedury jak i poszczególnych kroków. Centralną część okna zajmuje diagram, w którym wyróżnione są kroki związane z:

  • czynnościami (prostokąty),
  • bramkami decyzyjnymi (romby)
  • zdarzeniami (kółka).

Diagram procedury jest przygotowywany w oparciu o standard BPMN (Business Process Modeling Notation).

Aby uzyskać szczegółowy opis ikon i oznaczeń używanych na wykresie procedury należy otworzyć menu Strefy Klienta (więcej informacji TU <http://pomoc.wolterskluwer.pl/praca-z-programem-ekran-powitalny/>) i następnie kliknąć na Wprowadzenie.

 

Lista procedur w Haśle

Kolejność na liście procedur powiązanych z Hasłem zależy od treści procedur i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu.

W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez:

 – ikonę procedury,

 – jeśli procedura należy do Nowości;

– autora procedury,

– tytuł procedury

– status obowiązywania: oczekująca / aktualna / archiwalna.

Listę procedur można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Aktualność, Autora i Słowa kluczowe. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Wersje czasowe

W programie prezentowane są wersje czasowe procedur. Powstają one w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana przepisów stanowiących podstawę prawną procedury. Dzięki temu możliwe jest śledzenie zmian, które zachodziły od chwili wprowadzenia danej procedury przez ustawodawcę. Nieaktualne wersje procedur w dalszym ciągu dostępne są w programie, przy czym oznaczono je fioletową szarfą „Wersja nieaktualna”.

Wersje czasowe procedur dostępne są pod ikoną , a także klikając na datę zaraz przy statusie obowiązywania procedury.

Poruszanie się po procedurze

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w poszczególne kroki na diagramie powoduje odpowiednie spozycjonowanie tekstu praktycznej wskazówki oraz oznaczenie niebieskim tłem kroku diagramu jak i związanej z nim treści.

Analogicznie kliknięcie lewym przyciskiem myszy w opis poszczególnych kroków (praktyczną wskazówkę) spowoduje spozycjonowanie się widoku na właściwym kroku procedury.

Wybrany opis oraz krok diagramu wyróżnione są niebieskim tłem.

Przytrzymanie lewego przycisku myszy na nieaktywnym elemencie pozwala na przesuwanie diagramu po ekranie.

Dodatkowo możliwe jest powiększanie i zmniejszanie widoku diagramu z pomocą ikon  oraz  bądź korzystając z kółka myszy.

Praca z procedurą

Przy opisie kroku procedury prezentowane są dostępne w programie dokumenty powiązane z danym krokiem. Aby je wyświetlić, należy kliknąć na ikonę  obok opisu kroku. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych.

W oknie z tekstem procedury dostępne są również zakładki z funkcjonalnościami.

Zakładka Dokument:
– Kroki – wyświetlenie / ukrycie listy kroków w procedurze,

 – Wersje czasowe procedury (jeżeli występują),

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów eksportu (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje),

 – wydruk dokumentu; Użytkownik może z rozwijanego menu wybrać, czy zamierza eksportować zarówno diagram jak i kroki, czy tylko jeden z tych elementów;

 – eksport treści dokumentu do pliku w formacie .docx bądź .png,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail.

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

 – dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

  – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

Dokumenty powiązane i słowa kluczowe

Do większości kroków znajdujących się na diagramie procedury powiązane są dokumenty, m. in. orzeczenia, komentarze, monografie, pisma urzędowe, glosy, tezy z piśmiennictwa. Zakres dokumentów jest zależny od tematyki danego kroku procedury. Procedury są również powiązane pomiędzy sobą.

Uwaga: Jeśli do tej samej jednostki redakcyjnej aktu prawnego powiązana jest więcej niż jedna wersja procedury, prezentowana jest wersja aktualna dla ustawionej daty oceny obowiązywania dokumentów.

Oprócz dokumentów powiązanych prezentowane są też słowa kluczowe, które pozwalają na wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do danego słowa kluczowego.

Dokumenty powiązane i słowa kluczowe dostępne są pod ikoną .