Przygotowanie danych

Przed przystąpieniem do wysłania danych, celem ich późniejszej analizy lub naprawy należy je odpowiednio przygotować.

Jeśli baza została umieszczona na serwerze sieciowym wówczas należy skontaktować się z Administratorem sieci, który podejmie stosowne kroki w celu pobrania bazy z serwera i przejść do kolejnego rozdziału niniejszej instrukcji.

W przeciwnym razie opisane poniżej kroki muszą być wykonane na komputerze, na którym zlokalizowana jest baza danych.

W celu stworzenia archiwum bazy danych należy:

  1. Z poziomu programu przejść do okna Archiwizacja danych (Narzędzia → Archiwizacja danych).
  2. W polu Archiwizuj do pliku podana jest ścieżka do katalogu, w którym mają być utworzone kopie zbiorów. Istnieje możliwość zmiany lokalizacji za pomocą ikony . Zaleca się wskazanie Pulpitu lub folderu Moje dokumenty. Nazwa pliku nadawana jest automatycznie i zawiera bieżącą datę i godzinę systemową. Przycisk Archiwizuj rozpocznie wykonywanie kopii.

W sytuacji kiedy uruchomienie programu nie jest możliwe, należy przesłać główną bazę danych. Wspomniany plik należy przekopiować do dowolnego folderu np. na Pulpit w celu jego skompresowania i zabezpieczenia hasłem, co zostanie omówione w kolejnym punkcie.

Domyślna lokalizacja i nazwa głównej bazy poszczególnych Programów została przedstawiona w poniższej tabeli:

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia ścieżki do bazy danych z poziomu okna logowania do programu, po wybraniu przycisków Ctrl+K.

Kompresja danych

Przygotowana baza lub archiwum powinna być spakowana i zabezpieczona hasłem. W tym celu należy użyć dodatkowej aplikacji. Najczęściej wykorzystywane to 7.Zip, WinZIP, WinRAR itp.

W niniejszym opracowaniu zostanie opisany sposób archiwizacji systemem 7.Zip, który można pobrać ze strony http://www.7-zip.org/download.html , a następnie zainstalować.

  1. W pierwszej kolejności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przygotowanym pliku bazy lub archiwum i z menu wybrać 7-Zip, a następnie Dodaj do archiwum…

 

2. W nowo otwartym oknie należy wprowadzić dwukrotnie hasło, którym zabezpieczone zostaną wysyłane dane, po czym zatwierdzić przyciskiem OK.

Skompresowany plik zostanie utworzony w tej samej lokalizacji co plik „źródłowy”.

Wprowadzone w tej części hasło, po dodaniu zgłoszenia w systemie za pomocą formularza kontaktowego, powinno zostać przekazane Konsultantowi innym kanałem: drogą telefoniczną, sms-em lub e-mailem (numer telefonu lub adres mailowy zostanie podany przez Konsultanta). Hasło należy zapamiętać w celu późniejszego odtworzenia naprawionej bazy.

Wysłanie danych za pomocą formularza kontaktowego

  1. Z poziomu Programu należy wybrać Pomoc → Zgłoś problem.

Jeśli nie ma możliwości uruchomienia Programu, należy w przeglądarce internetowej wprowadzić adres strony: http://serwis.wolterskluwer.pl/hc/pl . W kolejnym kroku należy wybrać opcję Formularz kontaktowy.

 

 

2.  Po wybraniu ww. opcji pojawi się okno formularza, które należy odpowiednio uzupełnić oraz załączyć plik bazy danych

3. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza należy wybrać przycisk Wyślij zgłoszenie , znajdujący się w dolnej części okna.

UWAGA: W zależności od wielkości bazy i prędkości łącza internetowego, proces dodania zgłoszenia może trwać do kilku minut. Nie należy zamykać przeglądarki do momentu pojawienia się komunikatu potwierdzającego dodanie zgłoszenia.

4.  Po otworzeniu zgłoszenia przez Konsultanta, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie przesłana informacja o unikalnym numerze nadawanym przez system zgłoszeń.

Dalsza komunikacja związana z wykonywanym zleceniem będzie się odbywała drogą mailową. Ciągłość korespondencji zostanie zachowana dzięki unikalnemu numerowi zgłoszenia.

Konsultant w odpowiedzi na zgłoszenie przesyła Użytkownikowi:

  • formularz zamówienia usługi,
  • Porozumienie o przetworzeniu danych osobowych (jednorazowo)
  • oświadczenie o poufności,
  • Instrukcję dotyczącą przesłania bazy danych
  • adres e-mail oraz numer telefonu, na który należy przekazać hasło do skompresowanego pliku.

Użytkownik uzupełnia formularz zamówienia usługi oraz dołącza uzupełnione skany dokumentów do zgłoszenia.

UWAGA: w celu kontynuowania korespondencji z Konsultantem nie należy tworzyć nowych zgłoszeń! Należy skorzystać z opcji Odpowiedz w skrzynce mailowej oraz nie zmieniać oryginalnego tytułu wiadomości e-mail ze względu na zawarty w nim unikalny nr zgłoszenia.

Odebranie i odtworzenie danych przez Użytkownika

Odebranie naprawionego archiwum

Gdy usługa zostanie wykonana, Konsultant odpowie na zgłoszenie – Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany w formularzu adres. W wiadomości zostanie umieszczony link, za pomocą którego będzie możliwe pobranie naprawionego pliku bazy.

 

Plik ten należy pobrać i zapisać np. na Pulpicie.

UWAGA: Naprawione bazy danych są przechowywane na serwerze przez okres 30dni. Po tym czasie pliki są automatycznie kasowane

Rozpakowanie hasłem

W celu rozpakowania danych w pierwszej kolejności należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pobranym pliku i z menu wybrać 7-Zip, a następnie Wypakuj tutaj.

2. Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić hasło jakim zostało zabezpieczone archiwum. Hasło powinno być takie same jak zostało ustalone pierwotnie, w momencie przekazywania bazy Konsultantowi.

Docelowy plik bazy utworzy się w tej samej lokalizacji co skompresowany plik.

Odtworzenie archiwum

Odtworzenia bazy można wykonać za pomocą dwóch procedur. Konsultant odsyłając bazę wskaże wariant dedykowany dla konkretnego przypadku.

Odtworzenie danych spowoduje jednoczesne odtworzenie danych w pozostałych Programach pracujących na tej samej bazie!!!

Odtworzenie archiwum – procedura 1

Konsultant odsyła plik bazy głównej, np. finanse.gdb, kadry.gdb, który należy umieścić w lokalizacji, gdzie dotychczas znajdowała się baza. Domyślna lokalizacja pliku bazy danych została opisana w rozdziale „Przygotowanie danych”. Po podmianie pliku należy w tradycyjny sposób uruchomić Program.

Odtworzenie archiwum – procedura 2

Konsultant odsyła plik archiwum z rozszerzeniem *.fin, *.kib, lub *.arc, który należy odtworzyć wybierając w Programie z głównego menu Narzędzia >> Archiwizacja danych. Następnie w części Odtwarzaj z pliku należy wskazać wypakowany plik oraz wybrać przycisk Odtwarzaj.