Wydatki płacowe w systemie iArkusz

30 listopada 2020

 

Koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi wyliczane są w katalogu projekt kosztów, w kartotece wydatki płacowe.

Aby przeliczyć koszty wynagrodzeń należy spełnić 3 warunki:

 1. W katalogu dane placówek >> arkusze >> należy ustawić datę obowiązywania arkusza, w który koszty wynagrodzeń będą przeliczane.
 2. W katalogu przydziały >> godziny ponadwymiarowe >> należy poprzez opcję „wypełnić automatycznie” przeliczyć godziny i etaty pracowników pedagogicznych.
 3. W katalogu słowniki kosztów >> stałe płacowe >> należy uzupełnić „cz. II – ustawienia arkusza”

Kartoteka wydatki płacowe zawiera tabelę, która służy do przeliczenia i podglądu zarobków indywidualnych pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. System automatycznie uśrednia koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w oparciu o przydziały i liczbę tygodni nauki określoną w kartotece Oddziały, Pomoc psychologiczno – pedagogiczna czy w Przydziałach Nauczycielskich. Aby wypełnić tabelę automatycznie należy z paska przycisków funkcyjnych wybrać opcję Przelicz koszty.

Wypełnienie kartoteki następuje na podstawie innych kartotek m.in. Przydziały nauczycielskie, Godziny ponadwymiarowe, Pracownicy pedagogiczni,  Pracownicy administracji i obsługiStałe płacowe cz 2 (Słowniki organizacji, katalog Stałe płacowe, zakładka ‘Stałe płacowe cz 2.-ustawienia arkusza’).

Uwaga! Stałe płacowe cz 1. Ustawienia organu prowadzącego definiuje organ prowadzący. Jeżeli organ prowadzący nie wypełni wszystkich danych, niemożliwe będzie przeliczenie kosztów.

Nazwiska pracowników grupowane są po klasyfikacji budżetowej. Jeżeli jedne pracownik realizuje godziny bądź przydział w dwóch rożnych klasyfikacjach w tabeli pojawi się dwa razy w odpowiednich klasyfikacjach z kosztami wynikającymi z danej klasyfikacji.

Dodatkowo, istnieje możliwość filtrowania zawartości tabeli. Filtrowanie polega na wyborze okresu jakiego mają dotyczyć wyświetlane zarobki indywidualne pracowników oraz rodzaju pracowników (pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi). Wybór okresu i rodzaju pracowników dostępny jest na pasku przycisków funkcyjnych w polu wybieralnym Wybierz okres. Dostępne są następujące okresy:

 • Roczny kalendarzowy,
 • Roczny szkolny,
 • konkretne miesiące – możliwość wyboru jednego lub wielu miesięcy;

Kolejne kolumny tabeli pobierane i wyliczane są następująco:

 • Zasadnicza – wartość w polu pobierana z pola ‘Pensja zasadnicza (dla pensum)’, dostępnego w oknie edycji pracownika pedagogicznego na zakładce ‘Zatrudnienie’ (kartoteka Pracownicy pedagogiczni). Wartość w polu ‘Pensja zasadnicza (dla pensum)’ pobierana jest z tabeli wynagrodzeń jeżeli zaznaczony jest fistaszek „Pensja z tabeli wynagrodzeń”, pensja pobierana jest na podstawie stopnia awansu zawodowego i wykształcenia pracownika pedagogicznego. Odznaczenie fistaszka w polu „Pensja z tabeli wynagrodzeń” wymusza ręczne wpisanie kwoty wynagrodzenia pracowników. Słownik systemu zawierający tabelę wynagrodzeń MEN, aktualizuje firma Wolters Kluwer informując użytkowników o dodaniu nowej tabeli w opisie zmian aktualizacji.
 • Stażowe– dodatek stażowy naliczany jest w systemie automatycznie. Podstawa naliczeń stażowego, dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, zdefiniowana jest w kartotece ‘Stałe płacowe’, zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’. Zawarte w kartotece parametry, organ prowadzący może definiować oddzielnie dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi: od ilu lat naliczany jest dodatek stażowy, maksymalną wartość dodatku stażowego, o ile zwiększa się co rok dodatek stażowy, podstawę naliczenia dodatku stażowego.
 • Dodatek funkcyjny – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek funkcyjny, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o typie ‘funkcyjny’. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka.
 • Dodatek motywacyjny – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek motywacyjny, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować tylko szkoła/placówka.
 • Dodatek wychowawstwo – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek za wychowawstwo, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka, bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o typie ‘wychowawstwo’. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka.
 • Dodatek opiekun stażu – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek opiekuna stażu, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka, bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o typie ‘opiekun stażu’. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka.
 • Dodatek mieszkaniowy – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek mieszkaniowy, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować tylko szkoła/placówka.
 • Dodatek wiejski – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek wiejski, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka, bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o typie ‘wiejski’. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka.
 • Dodatek za warunki trudne – w skład tego typu dodatku mogą wchodzić następujące elementy:
  • dodatek może być wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek za warunki trudne, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka, bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o typie ‘dodatek za warunki trudne’. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka. Dodatek doliczany co miesiąc do wynagrodzenia pracownika.
  • zwiększenie stawki procentowej naliczane zgodnie z ustawieniami w oknie edycji oddziału i przy przydzielaniu obowiązków/ zadań pracownikowi pedagogicznemu. Zwiększenie stawki procentowej polega na zwiększeniu % stawki proporcjonalnie do etatu. Każde zwiększenie stawki przydzielane jest do jednego z następujących typów zwiększenia stawki: warunki trudne w szkołach specjalnych, warunki trudne w SOSW, warunki trudne naucz. w klasach IB (matura międzynarodowa), warunki trudne naucz. w kl. dwujęzycznych.
  • zwiększenie stawki nauczania indywidualnego i zwiększenie stawki rewalidacji, naliczane zgodnie z ustawieniami stałych płacowych arkusza szkoły/placówki. Szkoła/placówka w kartotece ‘Stałe płacowe’ na zakładce ‘Część II ustawienia arkusza’ ma możliwość określenia procentu, wg którego zostanie proporcjonalnie do etatu zwiększona stawka na nauczanie indywidualne, bądź rewalidację.
 • Dodatek praca w nocy – wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek za pracę w nocy, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka, bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o typie ‘praca w nocy’. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka.
 • Inne dodatki to: ‘Dodatek inny z paragrafu 4010’, ‘Dodatek specjalizacja’, ‘Dodatek tytuł naukowy’, ‘Dodatek konsultant’, ‘Dodatek metodyk’, ‘Dodatek sprawdzanie prac’, ‘Dodatek monitor’, ‘Dodatek kwotowy’, ‘Dodatek procentowy’, ‘Dodatek indywidualny’. Wymienione dodatki wybierane są z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden z wymienionych dodatków, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować szkoła/placówka bądź organ prowadzący. Kwota zdefiniowana przez organ prowadzący nie może być usunięta ani zmieniona przez szkołę/placówkę. Organ prowadzący ma możliwość dodania kilku różnych dodatków o podobnych typach. Jeżeli organ prowadzący nie zdefiniuje wartości dodatku, wówczas wartość dodatku może określić szkoła/placówka.
 • Nadgodziny stałe – koszt nadgodzin wynikających z etatu. W koszt nadgodzin wchodzą również koszty nadgodzin za zajęcia ze zwiększaną stawka procentową za: warunki trudne, nauczanie indywidualne, rewalidację.
 • Nadgodziny doraźne – liczba nadgodzin doraźnych definiowana jest przez placówkę dla każdego arkusza w kartotece ‘Stałe płacowe’, zakładka ‘Część II – ustawienia arkusza’ w polu ‘Średnia liczba nadgodzin doraźnych w tygodniu dla jednego nauczyciela’. Wg tej wartości naliczane są każdemu pracownikowi pedagogicznemu przypuszczalne koszty nadgodzin doraźnych.
 • Wynagrodzenie za mc brutto – brutto to: pensja zasadnicza, nadgodziny, wszystkie dodatki w tym dodatek stażowy, bez dodatków socjalnych tj: wiejski i mieszkaniowy, bez nagród, odpraw, funduszy, DWR.
 • DWR – dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczane jest z: zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym dodatku stażowego, bez dodatków socjalnych tj: wiejski i mieszkaniowy, z uwzględnieniem stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’.
 • Nagroda jubileuszowa – liczona z pensji zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym dodatku stażowego, bez dodatków socjalnych tj: wiejski, mieszkaniowy, z uwzględnieniem lat pracy i stawki procentowej wg której jest naliczana nagroda, określonych w przez organ prowadzący. Ustawienia można podejrzeć w kartotece Stałe płacowe, zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’.
 • Odprawa emerytalno -rentowa – dodatek wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków jest jeden dodatek o nazwie ‘odprawa emerytalno-rentowa’. Przy dodawaniu dodatku należy wskazać miesiąc, w którym dodatek powinien zostać naliczony. Dodatek, którego wartość kwotową lub procentową może zdefiniować tylko szkoła/placówka.
 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – dodatek wybierany z listy dodatków w oknie edycji pracownika. Na liście dodatków domyślnie jest jeden dodatek o nazwie ‘odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy’. Przy dodawaniu dodatku należy wskazać miesiąc, w którym dodatek powinien zostać naliczony. Dodatek, którego wartość kwotową lub procentową zdefiniować tylko szkoła/placówka.
 • Brutto + nieperiodycznie + DWR – to zasadnicza, nadgodziny, dodatki w tym dodatku stażowego oraz dodatków socjalnych tj. wiejski i mieszkaniowy, nagrody jubileuszowej, funduszu nagród dyrektora, trzynastki.
 • Fundusz pracy – naliczany z sumy pensji zasadniczej, nadgodzin, dodatków w tym dodatku stażowego oraz dodatków socjalnych tj. wiejski i mieszkaniowy, trzynastki, funduszu nagród dyrektora, z uwzględnieniem stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’. Ponadto do naliczenia funduszu pracownikowi niezbędne jest zaznaczenie opcji ‘Fundusz pracy’, dostępnej w oknie edycji danego pracownika na zakładce ‘Dodatki’.
 • Fundusz GŚP – naliczany z sumy pensji zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym dodatku stażowego, bez dodatków socjalnych tj: wiejski, mieszkaniowy, funduszu nagród dyrektora, wg stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’. Ponadto do naliczenia funduszu pracownikowi niezbędne jest zaznaczenie opcji ‘Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (GŚP)’, dostępnej w oknie edycji danego pracownika na zakładce ‘Dodatki’.
 • Fundusz nagród dyrektora – naliczany z sumy pensji zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym dodatku stażowego, bez dodatków socjalnych tj. wiejski, mieszkaniowy, wg stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’, odrębnie dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 • Fundusz socjalny – naliczany proporcjonalnie do etatu, dla wymiaru przekraczającego jeden etat liczony z pełnego etatu.
 • Fundusz emerytur pomostowych – naliczany z pensji zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym stażowego i dodatków socjalnych tj. wiejski i mieszkaniowy, trzynastki, funduszu nagród dyrektora, wg stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część II – ustawienia arkusza’. Ponadto do naliczenia funduszu pracownikowi niezbędne jest zaznaczenie opcji ‘Fundusz emerytur pomostowych’, dostępnej w oknie edycji danego pracownika na zakładce ‘Dodatki’.
 • ZUS pracodawca – to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, naliczane z pensji zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym stażowego i dodatków socjalnych tj. wiejski i mieszkaniowy, trzynastki, funduszu nagród dyrektora, wg stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’.
 • ZUS pracownik – to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, naliczane z pensji zasadniczej, nadgodzin, wszystkich dodatków w tym stażowego i dodatków socjalnych tj. wiejski i mieszkaniowy, trzynastki, funduszu nagród dyrektora, wg stawki procentowej definiowanej w ‘Stałych płacowych’ zakładka ‘Część I – ustawienia organu prowadzącego’.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę