W wyszukiwaniu pełnotekstowym możliwe jest wykorzystanie skrótów bądź fraz, aby przejść bezpośrednio do określonego aktu prawnego.

Przykładowo: wpisanie skrótu k.p.a. przeniesie Użytkownika bezpośrednio do ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Lista skrótów i fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszukiwaniu pełnotekstowym dostępna jest tutaj.

W podobny sposób można posłużyć się wybranymi oznaczeniami wzorów urzędowych. Skrót bezpośrednio kierujący do danego wzoru zadziała w przypadku:

 • pełnego oznaczenia identyfikacyjnego, czyli VAT-7 (16),
 • zapisu bez numeru w nawiasie czyli VAT-7; wyświetlona zostanie zawsze bieżąca wersja wzoru.

Jeśli istnieją dwa lub więcej wzory o tym samu oznaczeniu identyfikacyjnym to wyświetlony zostanie pierwszy wzór z listy.

Wpisanie zwyczajowo używanego tytułu ustawy do wyszukiwarki w górnej części programu i akceptacja wyszukiwania spowoduje wyświetlenie tekstu danej ustawy. Funkcjonalność działa dla najpowszechniej wyszukiwanych fraz kilkuwyrazowych, tj.:

 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks pracy
 • ordynacja podatkowa
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • kodeks spółek handlowych
 • kodeks karny
 • gospodarka nieruchomościami
 • prawo budowlane
 • prawo zamówień publicznych
 • samorząd gminny
 • kodeks postępowania karnego.

Ponadto, dopisanie numeru jednostki redakcyjnej do ww. wpisu zarówno w mianowniku, jak i dopełniaczu, spowoduje otworzenie danego tekstu na danym artykule ustawy, np. wpisy do wyszukiwarki:

art. 26 kodeks pracy

art. 26 kodeksu pracy

Dodatkowo Wyszukiwanie pełnotekstowe obsługuje:

·         nazwy zagadnień prawnych (np. skarga nadzwyczajna) oraz tytuły aktów prawnych

·         potocznie używane nazwy aktów prawnych (np. ustawa developerska)

·         synonimy (np. adopcja – przysposobienie).