Kategoria Wzory i narzędzia obejmuje dostępne w programie Wzory dokumentów, Zestawienia, Kalkulatory, Słowniki, Normy, Plany kont i Wzory procedur.

Listę dokumentów w danym Haśle można filtrować wybierając dane z listy widocznej w lewej części okna. Powyżej znajdują się pokrewne merytorycznie Hasła. Kliknięcie na jedno z nich spowoduje wyświetlenie listy powiązanych z nim Wzorów i narzędzi.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

 

Ikona pozwala na wydrukowanie listy dokumentów.

 

Wzory opisywane są na liście przez:

– ikonę wzoru bądź kalkulatora

 – przed tytułem, jeśli dokument należy do Nowości;

– tytuł,

– miejsce publikacji,

– rodzaj dokumentu.

Wzory oznaczone są ikoną .

Po wejściu w treść wzoru, widoczna jest metryka, która może zawierać informacje o:

– autorze wzoru (jeżeli wzór został ogłoszony w oficjalnym publikatorze, będzie tam podane jego miejsce publikacji)

– rodzaju dokumentu (np. pozew, wniosek, decyzja)

– stronie bądź składającym,

– powiązanych przepisach.

Dla wzorów dostępne są następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

Pobierz wzór – pozwala zapisać plik wzoru w określonym formacie (np. *.doc, *.rtf, *.pdf); w zależności od formatu pliku widoczna będzie właściwa ikona.

Pobierz formularz – pozwala pobrać formularz (jeżeli jest dostępny) do wypełnienia w określonym formacie; w zależności od formatu pliku widoczna będzie właściwa ikona.

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek.

 – Wersje – podgląd wersji wzoru (jeżeli są dostępne) wraz z zakresem ich obowiązywania.

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

– po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

 

Z linku widocznego po prawej stronie okna, w części Dokumenty powiązane , można przejść do powiązanych ze wzorem aktów prawnych, analiz i innych publikacji.

Słowa kluczowe  widoczne po prawej stronie odsyłają do zbliżonych tematycznie Haseł.

 

Kalkulatory  to zbiór narzędzi służących do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych. Podwójne kliknięcie na wybranym tytule widocznym na liście wyświetla wybrany kalkulator.

 

Zestawienia  to autorskie wykazy danych przydatnych w codziennej pracy z programem.

 

W programie dostępne są następujące słowniki:

– A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski, Wolters Kluwer 2014.

– A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Polsko-niemiecki, Wolters Kluwer 2014.

– A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski, LEX 2012.

– A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski, LEX 2013.

– M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Lex/el. 2013

– R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., 2014.

Słowniki dostępne są jedynie poprzez Zasoby programu.

Lista haseł w słowniku

Hasła słownikowe dostępne są na jednej liście, uszeregowane alfabetycznie i oznaczone ikoną . Po kliknięciu w hasło słownikowe jego znaczenie zostanie wyświetlone w nowym oknie.

Listę haseł można zawężać wybierając jeden z wymienionych wyżej słowników widocznych w lewym panelu słowników. Po kliknięciu w pozycję, lista zostanie automatycznie zawężona.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków, które powinny znajdować się w interesującym Użytkownika słowie (haśle słownikowym). Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Znaczenie słowa

Po kliknięciu w hasło słownikowe wyświetlone zostanie jego tłumaczenie wraz z informacją, z którego słownika pochodzi.

W oknie z tekstem dokumentu dostępne są również zakładki z przydatnymi funkcjonalnościami:

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

 – dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

– po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

 

Dokumenty z kategorii Normy zawierają wskazówki dotyczące jakości wyrobów stosowanych w budownictwie bądź dobrych praktykach z zakresu BHP. W zależności od posiadanych praw autorskich część norm zawiera pełną treść, inne jedynie skrótowy opis lub metrykę dokumentu.

Lista norm

Dostępne normy widoczne są na jednej liście, uszeregowane wg daty dodania i oznaczone ikoną . Każda norma posiada widoczny numer oraz tytuł. Dodatkowo normy oceniane są jako aktualne bądź nieaktualne.

Listę norm można zawężać wybierając jedno ze słów kluczowych widocznych w lewym panelu słowników. Po kliknięciu w pozycję, lista zostanie automatycznie zawężona.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków, które powinny znajdować się w interesującej Użytkownika normie. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Treść i metryka normy

Po kliknięciu w normę wyświetlona zostanie jej treść (jeśli ją posiada) lub jej opis albo metryka. Widoczne będą również dane dotyczące autora, daty publikacji oraz daty wycofania. W prawym panelu prezentowane są również  dokumenty powiązane: normy zastępowane przez aktualnie przeglądaną normę, bądź normy ją zastępujące.

Dla norm dostępne są zakładki:

Zakładka Dokument:

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek. Zakładka jest aktywna jedynie gdy norma posiada treść.

Zakładka Eksport – umożliwia:

– ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

 – dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

– po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

 

Plany kont to narzędzia mające ułatwić pracę rachunkową oraz ujednolicić zasady grupowania operacji gospodarczych.

Plany kont oznaczone są ikoną .

Dla planów kont dostępne są zakładki:

Zakładka Dokument:

 – Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego,

 – Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek,

Zakładka Eksport:

 – wydruk dokumentu,

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, zaznaczone różnice w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu etc.),

 – eksport treści dokumentu do pliku,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

 – dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

 – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

Dokumenty powiązane merytorycznie z danym planem kont dostępne są pod ikoną .

 

Wzory procedur to autorskie dokumenty opisujące w sposób praktyczny proces postępowania Użytkownika (zadania), jakie musi przeprowadzić w celu załatwienia konkretnej sprawy wynikającej z przepisów prawa. Dokument zawiera odpowiednio termin wykonania zadań, podmioty uczestniczące w realizacji, dokumentację oraz podstawę prawną wraz z komentarzem. Do procedury prowadzą linki odsyłające do wzorów dokumentów, które są tematycznie powiązane z danym zadaniem.

Ważne terminy  to przygotowany przez Redakcję LEX zbiór najważniejszych wydarzeń z zakresu m. in. prawa pracy, rachunkowości, prawa ochrony środowiska i prawa oświatowego.

Każdy termin na liście ma przypisaną datę oraz krótki opis uzupełniony najczęściej podstawą prawną