Przywołania (odesłania do) innych aktów prawnych są wyróżnione w tekście niebieską czcionką i jednocześnie są linkami prowadzącymi do tak oznaczonych przepisów.


Hipertekst formalny jest wyróżniony niebieską czcionką. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście.

Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony linią przerywaną. Jest dostępny w obowiązujących wersjach tekstów Konstytucji, kodeksów i ważniejszych ustaw. Hipertekst merytoryczny odsyła do grupy aktów regulujących daną materię i umożliwia wyświetlenie w podglądzie listy tych aktów. Prezentowana lista będzie zgodna z ustawioną datą oceny obowiązywania aktów. Hipertekst merytoryczny sporządza Redakcja LEX.

Lista aktów zawierająca hipertekst merytoryczny znajduje się tutaj.


Podgląd zawartości hipertekstu formalnego

Odnośniki w tekście mogą być otwierane w oknie podglądu. W tym celu należy otworzyć Ustawienia programu:

– a następnie zaznaczyć opcję: otwieraj linki w treści w oknie podglądu i kliknąć Zapisz.

Możesz dostosować rozmiary okna podglądu, przesuwając jego górną granicę, albo klikając ikonę Pełne okno.