Polityka prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

15 marca 2024

WPROWADZENIE
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (dalej „WKP”) pragnie poinformować użytkowników o sposobach przetwarzania przez nas ich danych osobowych. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy, a także w jaki sposób wykorzystujemy cookies (ciasteczka).
Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności WKP, jak i w całej grupie kapitałowej Wolters Kluwer, której WKP jest częścią. Jako wydawca, a także podmiot dostarczający publikacje zawierające informację prawną oraz narzędzia i oprogramowanie pomocne przy obsłudze wielu procesów w pracy profesjonalistów z wielu obszarów, przedsiębiorstw i podmiotów realizujących zadania publiczne, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych informacji. Mogą obejmować informacje takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe, (internetowe) dane identyfikacyjne, identyfikatory internetowe lub inne cechy charakterystyczne danej osoby. WKP przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
Niniejsza „Polityka prywatności i cookies” ma zastosowanie podczas odwiedzania naszych witryn internetowych, korzystania z rozwiązań i innych usług, w tym wydarzeń i czatów internetowych, które odsyłają do niniejszej informacji lub wyświetlają łącze do niej („Usługi”). Niniejsza Polityka może zostać uzupełniona lub zastąpiona dodatkowymi oświadczeniami o ochronie prywatności lub warunkami udostępnianymi użytkownikowi czasów razie potrzeby.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których WKP jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których WKP przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. WKP realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

• KIM JESTEŚMY
Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 19.919.527 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wolters Kluwer Polska jest Pani Katarzyna Baranek, e-mail: PL-IODO@wolterskluwer.com
Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych klientów, użytkowników, pracowników i innych interesariuszy, jednocześnie pomagając klientom, pracownikom, inwestorom i społeczeństwu wywierać większy wpływ i podejmować właściwe decyzje.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z pytaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych, przejdź do części „JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ” poniżej.

• JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od Twojej relacji z nami i od dostarczanych przez nas Usług. W tym celu możemy gromadzić następujące dane osobowe:
o Nazwa oraz dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu
o Informacje dotyczące pracy, takie jak stanowisko i inne informacje o zatrudnieniu lub wykształceniu
o Dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające służące do uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu
o Informacje finansowe, takie jak numery kont bankowych, kart kredytowych i debetowych na potrzeby przetwarzania płatności
o Informacje o sposobie użytkowania, takie jak informacje behawioralne dotyczące sposobu poruszania się po naszych Usługach i najczęściej używanych elementów naszych Usług oraz informacje dotyczące towarów i/lub usług, które użytkownik chce zamówić, listy życzeń, preferencje, zainteresowania, itp.
o Informacje na temat komputera, urządzenia i połączenia, takie jak adres IP, typ, wersja i lokalizacja przeglądarki, identyfikatory reklamowe, identyfikatory plików cookie lub trackerów i powiązane informacje
o Informacje dźwiękowe i wizualne, takie jak Twój głos i wizerunek zarejestrowane na zdjęciach, nagraniach wideo lub audio, w przypadku uczestnictwa w naszych wydarzeniach lub pozostawienia nam wiadomości
o Wszelkie inne informacje udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji, e-sklepów oraz innych produktów i usług, w tym komunikacja za pośrednictwem czatu internetowego.
Osoby poniżej 13 roku życia nie powinny korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu. WKP świadomie nie gromadzi ani nie przechowuje danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli WKP dowie się, że dane osobowe osób poniżej 13 roku życia zostały zebrane w Usługach lub za ich pośrednictwem, podejmie odpowiednie kroki w celu usunięcia takich informacji.

• W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE
My i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy gromadzić dane osobowe z następujących źródeł:
o Bezpośrednie interakcje, na przykład gdy rejestrujesz się w naszych Usługach, dokonujesz zakupu lub komunikujesz się z nami, w tym za pośrednictwem naszych funkcji czatu internetowego.
o Dane od stron trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych stron trzecich lub inne informacje, które użytkownik mógł udostępnić publicznie, lub informacje dostarczone przez źródła zewnętrzne, w tym między innymi podmioty rządowe i odsprzedawców danych.
o Zautomatyzowane technologie śledzenia, takie jak informacje automatycznie gromadzone na temat Twojej interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie, dzienniki sieciowe, beacony i znaczniki internetowe.

• DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE
Dane osobowe są wykorzystywane do celów, dla których zostały zebrane i mogą być dalej wykorzystywane wyłącznie do celów ustawowych lub innych uzasadnionych celów. Na przykład, jeśli skorzystasz z naszego formularza kontaktowego lub funkcji czatu internetowego na naszej stronie internetowej, w pierwszej kolejności wykorzystamy informacje podane przez Ciebie, aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie serwisowe. Możemy wykorzystywać te informacje dalej w celu poprawy jakości naszego procesu obsługi klienta.
Legalność przetwarzania danych jest jedną z głównych zasad przetwarzania danych osobowych – stosujemy następujące podstawy prawne przetwarzania:
o przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia kroków przed zawarciem umowy;
o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – na przykład w celu poprawy jakości naszych produktów i Usług;
o przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego, lub jest w inny sposób zgodne z prawem na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych;
o za Twoją zgodą.
W zależności od sposobu interakcji z nami i Usługą możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów:
o Zarządzanie relacjami pomiędzy Tobą a naszą działalnością, w tym zapewnianie dostępu do naszych Usług, zarządzanie nim oraz zarządzanie sposobem korzystania z Usług. Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy;
o Opracowywanie i ulepszanie nowych i istniejących produktów i Usług, np. zapraszanie Cię do udziału w ankietach lub analizowanie ruchu w witrynie w celu optymalizacji naszych stron internetowych lub spersonalizowania Twoich doświadczeń z naszymi Usługami. Przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
o Marketing i reklama, takie jak segmentacja klientów, dostarczanie komunikatów marketingowych lub reklamowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Przetwarzanie to odbywa się za Twoją zgodą lub w związku z naszymi uzasadnionymi interesami;
o Udostępnianie usług internetowych, takich jak chat roomy, czaty internetowe, fora internetowe, fora dyskusyjne lub grupy dyskusyjne. Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy lub do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Należy pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione w chat roomach, na forach internetowych, forach dyskusyjnych i innych grupach internetowych są publiczne. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas ujawniania danych osobowych w takich usługach, ponieważ informacje te są udostępniane innym użytkownikom. Nie
ujawniaj na forach publicznych informacji, które mogą zostać uznane za poufne lub zastrzeżone, których nie chcesz udostępniać publicznie, lub których ujawnianie jest zabronione.
o Inne ogólne cele wsparcia biznesowego, w tym między innymi zamówienia, zarządzanie finansami i podatkami, zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz sprawozdawczość zewnętrzna. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego, lub jest w inny sposób zgodne z prawem na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, lub służy do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
o Przetwarzanie danych osobowych klientów WKP i potencjalnych klientów. WKP przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami WKP niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się WKP (w tym zarówno system CRM, jak i systemy elektronicznego rejestrowania rozmów w przypadku zawierania umów i kontaktów z klientami w drodze telefonicznej, przy czym każdorazowo w takim przypadku informujemy osobę fizyczną o nagrywaniu takiego połączenia i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie).

• UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Aby móc dostarczać najlepsze możliwe Usługi i wspierać naszą działalność biznesową, możemy udostępniać pewne informacje wewnętrznie lub wybranym stronom trzecim. Mogą również istnieć pewne zobowiązania ustawowe lub prawne, które w dobrej wierze wymagają od nas ujawnienia Twoich danych osobowych na zewnątrz. Strony, którym możemy udostępniać dane, to:
o inne podmioty powiązane lub zależne grupy kapitałowej Wolters Kluwer, np. w celu zarządzania danymi klientów lub zapewnienia technologii wspierającej dostarczane przez nas Usługi;
o nasi dostawcy usług, np. w zakresie zarządzania usługami lub ich hostingu i/lub technologii wspierającej dostarczane przez nas Usługi;
o nasi partnerzy biznesowi i reklamodawcy, np. jeśli dokonałeś zakupu lub wyraziłeś zainteresowanie produktem lub usługą, albo otrzymałeś lub obejrzałeś reklamę takiego partnera biznesowego, skontaktowałeś się z nim, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych takiemu partnerowi biznesowemu;
o organizacje subskrybujące, akredytujące lub zawodowe, np. w celu dostarczania informacji o sposobie użytkowania organizacjom zapewniającym Ci dostęp do naszych Usług i/lub udostępniania śledzenia i realizacji punktów w ramach akredytacji zawodowej;
o organizacje zaangażowane w transfery biznesowe, np. nabywcy lub następcy w przypadku sprzedaży lub innej transakcji korporacyjnej obejmującej część lub całość naszego przedsiębiorstwa;
o inne strony, np. w razie potrzeby w związku z audytami zewnętrznymi, zgodnością z przepisami, zarządzaniem ryzykiem, rozwojem korporacyjnym i/lub ładem korporacyjnym; lub
o organy rządowe, organy regulacyjne i inne strony trzecie, w odpowiedzi na żądanie prawne, nakazy sądowe i/lub w inny sposób niezbędny do zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnętrznie lub stronom trzecim w innych krajach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym, w stosownych przypadkach, z klauzulami modelowymi UE lub innymi zabezpieczeniami transferu określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych, takich jak wiążące zasady korporacyjne, wzajemne porozumienia lub odstępstwa. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa strony trzecie są zobowiązane do stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są im niezbędne do wykonania określonych zadań.
WKP korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a do których w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
o Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
o Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);
o Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);
o Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)
o Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)
o Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)
o Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
o DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)
o Eloqua (więcej informacji na stronie: Oracle.com)
o Edito (więcej informacji na stronie: edito.pl)
o Criteo (więcej informacji na stronie: criteo.com)
o Linkedin (więcej informacji na stronie: linkedin.com)
o Google Ads (więcej informacji na stronie: ads.google.com)
o Hotjar (więcej informacji na stronie: hotjar.com)
o Microsoft Ads (więcej informacji na stronie: ads.microsoft.com)
o Wirtualna Polska.
Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.” (więcej informacji na stronie: wp.pl)

• JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań i wypełnienia zobowiązań prawnych oraz przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których informacje są gromadzone, zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i rejestrów, lub podejmiemy kroki w celu ich odpowiedniego zanonimizowania, tak aby nie można było już Cię zidentyfikować na ich podstawie.

• W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE
Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych wdrożyliśmy wewnętrzne ramy zasad i minimalne standardy we wszystkich naszych oddziałach. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych dla naszych pracowników, partnerów biznesowych, usługodawców i usługodawców zewnętrznych do niezbędnego minimum. W szczególności, zgodnie z prawem, podejmujemy odpowiednie działania techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, bezpieczeństwo IT i inne) w celu zapewnienia poufności i integralności Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.

• JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
Jako globalna organizacja działamy w różnych jurysdykcjach, które zapewniają osobom fizycznym różne poziomy ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Będziemy respektować Twoje prawa wynikające z obowiązujących przepisów. W zakresie przewidzianym w obowiązujących lokalnie przepisach o ochronie danych, w tym w stosownych europejskich przepisach o ochronie danych, Twoje prawa mogą obejmować następujące elementy:
o Prawo dostępu („wgląd do danych osobowych”): prawo do wglądu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.
o Prawo do sprostowania („poprawianie danych osobowych”): jeśli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zwrócić się do nas o poprawienie lub uzupełnienie swoich danych osobowych.
o Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie zaakceptować Twojego żądania; na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe są niezbędne do dostarczania Usług. Jeśli nie przekażesz nam takich informacji, możesz nie mieć dostępu do Usług i możliwości skorzystania z Usług lub z niektórych funkcji Usług.
o Prawo do przenoszenia danych („przekazywanie danych osobowych”): prawo do zwrócenia się do nas o przekazanie Twoich danych osobowych bezpośrednio Tobie. Dotyczy to niektórych danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany i za Twoją zgodą, lub na podstawie zawartej z nami umowy. Na Twoje żądanie oraz gdy jest to technicznie wykonalne, przekażemy Twoje dane osobowe innemu podmiotowi wybranemu przez Ciebie.
o Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, przez określony czas lub na czas nieokreślony. W pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie zaakceptować Twojego żądania; na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub gdy możemy wykazać istnienie ważnych i uzasadnionych przyczyn odmowy.
o Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Powody sprzeciwu powinny odnosić się do konkretnej sytuacji i być związane z przetwarzaniem w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych i uzasadnionych powodów odmowy. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu, na przykład w kontekście działań marketingu bezpośredniego.
o Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie; na przykład, po wyrażeniu zgody na informowanie Cię o naszych Usługach, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem.
Aby skorzystać ze swoich praw (w stosownych przypadkach) i/lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, patrz ustęp „JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ” poniżej.
Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej reakcji, lub nie zgadzasz się z naszymi praktykami w zakresie prywatności danych, możesz również złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.

• KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I REKLAM OPARTYCH NA ZAINTERESOWANIACH
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Podobne technologie mogą wykorzystywać piksele, beacony, znaczniki, wbudowane skrypty, wtyczki mediów społecznościowych, inne trackery lub podobne technologie. Te technologie śledzenia są często używane w połączeniu z plikami cookie, ale mogą być przechowywane w inny sposób.
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie „Plikami Cookie”) do kilku różnych celów, w tym do optymalizacji naszych witryn internetowych, ułatwiania przeglądania witryn internetowych i analizowania ruchu w witrynach internetowych. Pliki Cookie mogą gromadzić informacje w celu analizowania osobistych zachowań podczas przeglądania, zapamiętywania Ciebie i Twoich preferencji, personalizowania naszych Usług oraz dostarczania i analizy reklam (w tym reklam opartych na zainteresowaniach). Możemy używać Plików Cookie należących do jednej z czterech kategorii wymienionych poniżej.
o Niezbędne Pliki Cookie – są one niezbędne do działania strony internetowej. Zazwyczaj są one zapisywane w odpowiedzi na Twoje działania sprowadzające się do żądania usług, takich jak ustawienia preferencji prywatności, logowanie lub ,wypełnianie formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie lub ostrzegała Cię o nich, co może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie (części) witryny.
o Funkcjonalne Pliki Cookie – umożliwiają witrynie zapewnienie lepszej funkcjonalności, polepszenie doświadczenia użytkownika i personalizacji i mogą być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.
o Wydajnościowe Pliki Cookie – wspierają usługi analityczne, które pomagają nam ulepszać funkcjonalność naszej witryny internetowej i poprawiać wygodę użytkownika.
o Reklamowe Pliki Cookie – mogą być stosowane do zbierania informacji, wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.
Jeśli nie chcesz, aby Pliki Cookie były przechowywane, większość nowoczesnych przeglądarek umożliwia wybranie odpowiednich opcji lub preferencji w ustawieniach przeglądarki, lub możesz wybrać odpowiednie preferencje w narzędziach cookie udostępnianych na niektórych naszych stronach internetowych. Korzystamy z usług stron trzecich, w tym Google, do własnych celów marketingowych oraz w celu dostarczania reklam (w tym reklam opartych na zainteresowaniach), a te strony trzecie mogą również wykorzystywać Pliki Cookie do tych celów oraz do śledzenia odwiedzających na naszych stronach internetowych i w innych miejscach w internecie. Aby zrezygnować z korzystania przez Google z Plików Cookie lub identyfikatorów urządzeń, odwiedź stronę Google Ustawienia reklam lub odwiedź stronę rezygnacji z Google Marketing Platform. Możesz również zrezygnować z niektórych reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative i stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance. Nie utrzymujemy ani nie kontrolujemy tych mechanizmów rezygnacji dostarczanych przez niepowiązane z nami strony trzecie. Ponadto nie kontrolujemy, które strony trzecie decydują się na udział w tych mechanizmach rezygnacji. Należy pamiętać, że rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach nie oznacza, że użytkownik nie będzie już widział reklam w usługach, lecz reklamy te mogą być mniej dopasowane do jego zainteresowań.

• ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn Wolters Kluwer lub stron trzecich, które mogą zawierać oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie różniące się od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie lub ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem takich innych stron internetowych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub treści zawarte na takich stronach internetowych. Łącza do innych witryn internetowych zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. Korzystanie i przeglądanie takich witryn podlega zasadom obowiązującym w danej witrynie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności zamieszczonymi na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej witryny.
Wolters Kluwer może w określonych przypadkach udostępnić Ci dodatkowe lub inne informacje o ochronie prywatności dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w ramach określonej Usługi.

• JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub chęci skorzystania z jednego z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej reakcji, lub nie zgadzasz się z naszymi praktykami w zakresie prywatności danych, w zależności od obowiązujących przepisów możesz również złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.
W odpowiedzi na wniosek, w razie takiej potrzeby, możemy poprosić Cię o potwierdzenie swojej tożsamości oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Twój wniosek. Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony w całości lub w części, wyjaśnimy dlaczego.

• WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wolters Kluwer Polska jest Pani Katarzyna Baranek, e-mail: PL-IODO@wolterskluwer.com
Osoby, których dane osobowe przetwarza WKP, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie WKP, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. 801 04 45 45; 22 535 88 00

• AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę lub inne szczegółowe oświadczenia o ochronie prywatności. Wprowadzając zmiany w niniejszej Polityce dodamy nową datę w jej treści. Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 15 marca 2024 r.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę