Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania.

Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się w programie, w ramach przyjętych przez jego autorów konwencji, podziału tych aktów na takie:

– co do których jest możliwe określenie daty początku i końca ich obowiązywania (akty zawierające samodzielne normy prawne); akty te mogą być zakwalifikowane, stosownie do wyników oceny, jako: Obowiązujące, Oczekujące i takie, które Utraciły moc.

– pozostałe; w ramach tej grupy klasyfikuje się akty korporacyjne, nienormatywne, konkretno-indywidualne (zwane w programie „aktami indywidualnymi”) i akty jednorazowe.

W zależności od oceny co do obowiązywania, akt prawny może otrzymać status:

  • obowiązuje (obejmuje to również aktualne projekty);
  • utracił mocnieobowiązujący (obejmuje to również archiwalne projekty);
  • oczekuje – oczekujący na wejście w życie;

nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”

W ramach grupy „pozostałe” zostały wprowadzone dodatkowe statusy informacyjne oraz krótkie wyjaśnienia w belkach umieszczonych nad tekstami tych aktów.
Dotyczy to aktów o charakterze:
– nienormatywnym – tj. aktów niezawierających norm prawnych, np. uchwały okolicznościowe Sejmu i Senatu,
– jednorazowym – tj. aktów wywołujących jednorazowy skutek np.: w postaci zmiany innego aktu, określenia daty wejścia w życie umowy międzynarodowej,
– indywidualnym – tj. aktów, których skutki ograniczają się do indywidualnie określonych adresatów np. powołanie na stanowisko sędziego, nadanie orderu.

Akty w opracowaniu to najnowsze akty prawne dodane do programu, które nie zostały jeszcze w pełni opracowane przez zespół redakcyjny. Akty te nie zostały ocenione względem obowiązywania oraz nie posiadają jeszcze treści w wersji elektronicznej, a jedynie w formie PDF. Po zakończeniu prac redakcyjnych, prezentowane będą w taki sam sposób, jak pozostałe akty prawne.

W związku z potrzebami niektórych naszych Klientów etykietowania wszystkich aktów prawnych w ramach trzech kategorii (czyli jako aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących), informujemy, że do kategorii aktów nieobowiązujących wprowadziliśmy szczególną podkategorię obejmującą akty korporacyjne, nienormatywne, indywidualne i akty jednorazowe. Dla potrzeb wyżej wymienionych Klientów, w świetle przyjętej konwencji należy więc uznać, że wszędzie tam gdzie jest napisane „akty nieocenione co do obowiązywania” albo „akty pozostałe” chodzi w istocie o akty nieobowiązujące.

Data oceny obowiązywania jest ustawiona domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Można ją zmienić klikając pole z datą umieszczone obok pola wyszukiwania pełnotekstowego i wybierając konkretny dzień w wyświetlanym kalendarzu.

 

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.