Jak wykonać przeksięgowania roczne?

2 listopada 2020

Opcja umożliwia automatyczne przeksięgowanie przychodów i kosztów na wynik finansowy, przeksięgowanie wydatków na konta zaangażowania oraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na konto funduszu jednostki. Opcja ta wymaga utworzenia przez Użytkownika własnych szablonów przeksięgowań. Po wybraniu opcji Okres>> Księgowania roczne>> Przeksięgowania roczne. W oknie przeksięgowań należy wybrać przycisk „Nowy” i uzupełnić następujące pola : Nazwa szablonu, Grupa dokumentu (należy wskazać grupę z rodzajem Przeksięgowania roczne), Dziennik dokumentów. Należy także wskazać zakres dat od do, z którego mają być uwzględnione salda (dla przeksięgowań na wynik finansowy standardowo ustala się 01-01-201X – 31-12-201X). Za pomocą standardowych przycisków Nowy, Popraw, Skasuj można tworzyć / poprawiać / usuwać schematy księgowania. Pozycja szablonu powinna spełniać następujące warunki: po lewej stronie należy wskazać dokładny numer konta 860 oraz stronę po której ma być dokonane księgowanie, po prawej stronie należy wpisać początek (część) grupy kont (np. 4__-10 lub 7__-10).

Przy poszczególnych szablonach można uzupełnić pole opis, co spowoduje automatyczne skopiowanie opisu operacji przy każdym dekrecie w wygenerowanym dokumencie. Wprowadzone dane należy zatwierdzić. Po stworzeniu wszystkich szablonów, za pośrednictwem przycisku Podgląd w oknie Lista księgowań można sprawdzić, jakie księgowania zaproponował program.

pr_r1.png

Jeżeli wszystkie księgowania są poprawne należy zamknąć okno szablonu i nacisnąć przycisk funkcyjny Dokonaj przeksięgowania, co spowoduje automatyczne utworzenie w kartotece dokumentów nowego dokumentu pod datą 31 grudnia, oznaczonego kolorem czerwonym jako niebilansujący.

pr_r.png

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę