Lista aktów posiadających tytuły podstawowych jednostek redakcyjnych

 

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
 • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecki
 • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. Kontrola skarbowa
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
 • Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
 • Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.  – Prawo prasowe
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. –  Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 • Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 • Ustawa z dnia 24 maja 1989 r.  o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
 • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę