Lista ustaw zawierających hipertekst merytoryczny

 

Konstytucja

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeksy

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Pozostałe ustawy

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę