Lista ustaw zawierających hipertekst merytoryczny

 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeksy:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski,
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Pozostałe ustawy:

 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi,
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.