Wykaz skrótów stosowanych w dokumentach

Publikatory aktów prawnych

Dz. U. – Dziennik Ustaw
M.P. – Monitor Polski
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
MSiG-Ogl – Monitor Sądowy i Gospodarczy – Część Ogłoszenia
M.S.”B” – Monitor Spółdzielczy „B”
M.P.”B” – Monitor Polski „B”
Dz.Urz.NBP – Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
Dz.Urz.Min.Fin. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów (do 2000 r.)
Dz.Urz.ZUS. – Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dz.Urz.Min.Spr. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (do 2000 r.)
Dz.Urz.Ministra Sprawiedl. – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości (od 2001 r.)
Dz.Urz.MF – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów (od 2001 r.)
Dz.Urz.MPiPS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
Dz.Urz.MEN – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dz.Urz.Ministra EN. – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dz.Urz.MENiS – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dz.Urz.Min.Zdr. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia
Dz.Urz.MZiOS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
Dz.Urz.MZ – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Dz.Urz.MSW – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.Urz.MSWiA – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.Ministra SWiA – Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.MON – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
Dz.Urz.MRiRR – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
Dz.Urz.Min.Rol. – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa
Dz.Urz.MRiGŻ – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dz.Urz.MRLiGZ – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dz.Urz.MRiRW – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.Urz.Ministra RiRW – Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.Urz.MKiS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki
Dz.Urz.MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do 2000 r.)
Dz.Urz.Ministra KiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do końca 2001 r.)
Dz.Urz.MK – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury (2001–2005 r.)
Dz.Urz.MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2005 r.)
Dz.Urz.GUS – Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Dz.Urz.KPW – Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych (do 1997 r.)
Dz.Urz.KPWiG – Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (199 –2006 r.)
Dz.Urz.Min.NiKBN – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych (2001–2004 r.)
Dz.Urz.Min.NiliKBN – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych (2004–2005 r.)
Dz.Urz.MNiKBN – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji
Dz.Urz.KIE – Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej
Dz.Urz.MTiGM – Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
Dz.Urz.MSZ – Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.Urz.UOKiK – Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dz.Urz.MSP – Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa
Dz.Urz.KGP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Dz.Urz.GUM – Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar
Dz.Urz.KGPSP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Dz.Urz.MŚiGIOŚ – Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dz.Urz.MI – Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury
Dz.Urz.ULC – Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dz.Urz.WUG – Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Dz.Urz.UMiRM – Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju (do 2003 r.)
Dz.Urz.KGSG – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
Dz.Urz.UPRP – Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.KNUiFE – Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Dz.Urz.URiTP – Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (do 2006 r.)
B.I.L.P – Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych
Dz.Urz.ABW – Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.Urz.CBA – Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.Urz.CZSW – Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Dz.Urz.MNiSW – Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.Urz.PAA – Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki
NFZ – Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.Urz.MTiB – Dziennik Urzędowy Transportu i Budownictwa
Dz.Urz.MEiN – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki
Dz.Urz.UKE – Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.Urz.MT – Dziennik Urzędowy Ministra Transportu
Dz.Urz.PKRUS – Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.Urz.MB – Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa
Dz.Urz.MGM – Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej
Dz.Urz.KNF – Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Dz.Urz.MPiPSp – Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.Urz.MPS – Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej (do 2005 r.)
Dz.Urz.MG – Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki
Dolno. – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Kujaw. – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lubel. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Lubus. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Łódzk. – Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Małop. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Mazow. – Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Opols. – Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
Podka. – Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Podla. – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Pomor. – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Śląsk. – Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Święt. – Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Warmi. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wielk. – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
Zacho. – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

 

Akty prawne – skróty najważniejszych ustaw

k.c. – kodeks cywilny
k.h. – kodeks handlowy
k.k. – kodeks karny
k.k.s. – kodeks karny skarbowy
k.k.w. – kodeks karny wykonawczy
k.m. – kodeks morski z 2001 r.
k.p. – kodeks pracy
k.p.a. – kodeks postępowania administracyjnego
k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. – kodeks postępowania karnego
k.p.s.w. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
k.r.o. – kodeks rodzinny i opiekuńczy
k.s.h. – kodeks spółek handlowych
k.w. – kodeks wykroczeń
k.z. – kodeks zobowiązań
o.p. – ustawa – Ordynacja podatkowa
p.a.s.c. – ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego
p.b. – ustawa z 1994 r. – Prawo budowlane
p.b. z 1974 r. – ustawa z 1974 r. – Prawo budowlane
p.d.g. – ustawa – Prawo działalności gospodarczej
p.e. – ustawa – Prawo energetyczne
p.g.g. z 1994 r. – ustawa z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
p.g.g. – ustawa z 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
p.g.k. – ustawa z 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne
p.o.ś. – ustawa – Prawo ochrony środowiska
p.p.o.p.w. – ustawa – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
p.p.s.a. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.r.d. – ustawa – Prawo o ruchu drogowym
p.sz.w. – ustawa z 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
p.t. – ustawa z 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
p.t. z 2000 r. – ustawa z 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne
p.u.n. – ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze
p.u.s.a. – ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
p.u.s.p. – ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych
p.w. – ustawa z 2001 r. – Prawo wodne
p.w. z 1974 r. – ustawa z 1974 r. – Prawo wodne
p.w.p. – ustawa – Prawo własności przemysłowej
p.z.p. – ustawa – Prawo zamówień publicznych
u.b.i.m. – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
u.c.p.g. – ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
u.d.i.p. – ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
u.d.l. – ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej
u.d.p. – ustawa o drogach publicznych
u.e.r.f.u.s. – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
u.f.p. – ustawa o finansach publicznych
u.g.h. – ustawa z 2009 r. o grach hazardowych
u.g.n. – ustawa o gospodarce nieruchomościami
u.k.r.s. – ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
u.k.s. – ustawa o kontroli skarbowej
u.k.s.e. – ustawa z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
u.k.s.s.c. – ustawa z 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
u.k.w.h. – ustawa o księgach wieczystych i hipotece
u.o.d.o. – ustawa z 1997 roku o ochronie danych osobowych
u.o.k.k. – ustawa z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
u.o.k.k. z 2000 r. – ustawa z 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
u.o.n.d.f.p. – ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
u.o.p. – ustawa o ochronie przyrody
u.p.a. – ustawa o podatku akcyzowym
u.p.a.p.p. – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
u.p.c.c. – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
u.p.d.o.f. – ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
u.p.d.o.p. – ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
u.p.e.a. – ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
u.p.f. – ustawa – Prawo farmaceutyczne
u.p.n. – ustawa z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
u.p.o.l. – ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
u.p.o.u.a. – ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów
u.p.s. – ustawa o pomocy społecznej
u.p.s.d. – ustawa o podatku od spadków i darowizn
u.p.t.u. – ustawa z 2004 r. o podatku od towarów i usług
u.p.t.u. z 1993 r. – ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym
u.p.z.p. – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
u.s.d.g. – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
u.s.g. – ustawa o samorządzie gminnym
u.s.m. – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
u.s.o. – ustawa o systemie oświaty
u.s.p. – ustawa o samorządzie powiatowym
u.s.u.s. – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
u.s.w. – ustawa o samorządzie województwa
u.sz.w. – ustawa o szkolnictwie wyższym
u.ś.r. – ustawa o świadczeniach rodzinnych
u.t.d. – ustawa o transporcie drogowym
u.t.k. – ustawa o transporcie kolejowym
u.w.l. – ustawa o własności lokali
u.z.a. – ustawa o zaliczce alimentacyjnej
u.z.n.k. – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
u.z.o.z. – ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
u.z.p. – ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
u.z.p.d.o.f. – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
u.z.p.p.r. – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
u.z.t. – ustawa o znakach towarowych

 

Urzędowe zbiory orzecznictwa

ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1962 r. do końca 1994 r. – OSNCP)
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy (od 1994 r. do początku 2003 r. – OSNAP)
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A
OTK-B – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B
ZOTSiSPI – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji
ECR – European Court Reports
OTK-supl. – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – suplement

 

Pozostałe zbiory orzecznictwa

Admin. – Administracja
Apel.-Gda – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Apel.-Lub – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Lublinie
Apel.-W-wa – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie
Biul.NDFP – Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naturze dyscypliny finansów publicznych
Biul.PK – Biuletyn Prawa Karnego
Biul.SAKa – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul.SASz – Biuletyn Informacyjny Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Biul.Skarb. – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
Biul.SN – Biuletyn Biura Orzecznictwa SN
CASUS – CASUS
Cz.PKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dor.Podat. – Doradztwo Podatkowe
ECR – European Court Reports
Fiskus – Fiskus
FK – Finanse Komunalne
G.Podatkowa – Gazeta Podatkowa
G.Prawna FiP – Gazeta Prawna Firma i Prawo
G.Prawna KiPła – Gazeta Prawna Kadry i Płace
G.Prawna KiPod – Gazeta Prawna – Księgowość i Podatki
G.Prawna MF – Gazeta Prawna – Moja Firma
G.Prawna NO – Gazeta Prawna – Najważniejsze Orzecznictwo
G.Prawna NPP – Gazeta Prawna – Nowe Prawo Praktyka
G.Prawna NPPiP – Gazeta Prawna – Nowe Prawo Przepisy i Praktyka
G.Prawna RiA – Gazeta Prawna – Rachunkowość i Audyt
G.Prawna SiA – Gazeta Prawna – Samorząd i Administracja
G.Prawna TK – Gazeta Prawna – Tygodnik Kadrowy
G.Prawna TP – Gazeta Prawna – Tygodnik Podatkowy
G.Prawna TPA – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawa Administracyjnego
G.Prawna TPG – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawa Gospodarczego
G.Prawna TPPiU – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń
G.Prawna TPwF – Gazeta Prawna – Tygodnik Prawo w Firmie
G.Prawna TS – Gazeta Prawna – Tygodnik Samorządowy
G.Prawna UiŚ – Gazeta Prawna – Ubezpieczenia i Świadczenia
G.Prawna – Gazeta Prawna
Glosa – Glosa
GSP-Prz.Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
Inf.Pr. – Informacja Prawnicza – zeszyty karne
IPP – INFORmator Prawno-Podatkowy
Jur.Podat. – Jurysdykcja Podatkowa
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
M.P. – Monitor Polski
M.P.Pr. – Monitor Prawa Pracy
M.P.Pr.-wkł. – Monitor Prawa Pracy – wkładka
M.Podat. – Monitor Podatkowy
M.Pr.Bank. – Monitor Prawa Bankowego
M.Prawn. – Monitor Prawniczy
M.Spół. – Monitor Spółdzielczy
MPH – Monitor Prawa Handlowego
MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
NP – Nowe Prawo
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA-OZ – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ochrony
zabytków
OPP – Orzecznictwo podatkowe. Przegląd
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAG – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
OSAŁ – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
OSASz – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
OSAW – Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej
OSNP-wkł. – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy – wkładka
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OŚP – Ochrona środowiska. Przegląd
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Palestra – Palestra
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Por.VAT – Poradnik VAT
POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PP – Przegląd Podatkowy
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPiPS – Prawo pracy i prawo socjalne
PPP – Przegląd prawa publicznego
PPW – Prawo Papierów Wartościowych
Pr.Bankowe – Prawo Bankowe
Pr.Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr.iP. – Prawo i Podatki
Pr.Pracy – Prawo Pracy
Pr.Spółek – Prawo Spółek
Prob.Egz. – Problemy Egzekucji
Prob.Egz.S. – Problemy Egzekucji Sądowej
Prok.i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok.i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
Prz.Sejm. – Przegląd Sejmowy
PS – Przegląd Sądowy
PS-wkł. – Orzecznictwo Sądów Apel. – wkł. do PS
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PZP – Prawo Zamówień Publicznych
Radca Prawny – Radca Prawny
Rejent – Rejent
RPP – Rachunkowość. Poradnik praktyczny
Rzeczposp. DF – Rzeczpospolita – Dobra Firma
Rzeczposp. PCD – Rzeczpospolita – Prawo co dnia
Rzeczposp. PiP – Rzeczpospolita – Prawo i Praktyka
S.Podat. – Serwis Podatkowy
Sł.Pracow. – Służba Pracownicza
ST – Samorząd Terytorialny
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
Wokanda – Wokanda
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
Wspólnota – Wspólnota
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZPO – Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie

Strony internetowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka: www.echr.coe.int
Naczelny Sąd Administracyjny: www.nsa.gov.pl
NETTAX: www.nettax.com.pl
Sąd Najwyższy: www.sn.pl
Sąd Okręgowy w Białymstoku: www.bialystok.so.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta: www.uokik.gov.pl

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę