Wysyłanie deklaracji przez Internet

 

Deklaracje, informacje i zeznania podatkowe opracowane w Excelu można wysyłać do urzędu skarbowego Internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje. Deklaracje elektroniczne wysyłane są w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe. Poniżej przedstawiamy sposób wysyłki dokumentu do systemu e-Deklaracje krok po kroku z wykorzystaniem Microsoft Excel 365.

Krok 1. Stworzenie folderu na dysku komputera, w którym gromadzone będą pliki z deklaracjami

Utwórz na dysku komputera katalog, w którym będziesz zapisywał pobrane z programu LEX pliki z deklaracjami. Zalecamy, aby zapisać plik Excela do folderu innego niż pulpit. Plik deklaracji nie powinien być uruchomiony z dysku sieciowego One Drive.

Krok 2. Uznanie folderu za zaufany

Z uwagi na to, że arkusze liczące zawierają autorskie makra po otwarciu pliku Excel uzna, że plik pochodzi z niezaufanego źródła i nie pozwoli na dalszą pracę. Pojawi się poniższy komunikat.

Należy więc stworzony w pierwszym kroku folder uznać za zaufany. W tym celu otwórz aplikację Microsoft Excel 365 i wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje
 2. Wybierz pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Zaufane lokalizacje
 3. Wybierz pozycję Dodaj nową lokalizację
 4. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć folder, wybierz folder stworzony w Kroku 1, a następnie wybierz przycisk OK.

Krok 3. Certyfikaty SSL

Bezpośrednia wysyłka zeznania lub deklaracji podatkowej w Excelu i odbiór informacji z systemu e-Deklaracje nie wymaga instalowania dodatkowych certyfikatów SSL gdyż systemy Windows 7 i nowsze są w nie wyposażone. Certyfikat SSL używany jest dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny. Do komunikacji z systemem e-Deklaracje wymagany jest protokół TLS 1.2.

Windows XP oraz Vista nie obsługują protokołu TLS 1.2.

Krok 4. Wypełniamy pola arkusza kalkulacyjnego

Dopóki nie zostaną wypełnione wszystkie obligatoryjne pola arkusz nie zezwoli na wysyłkę elektroniczną! Arkusz będzie wskazywał w formie komunikatów obligatoryjne pola, które jeszcze nie zostały a powinny zostać wypełnione. Przykład poniżej.

Krok 5. Wysyłka do e-Deklaracje

Wzory deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowanych w Excelu umożliwiają bezpośrednią wysyłkę do systemu e-Deklaracje. Wysyłka do systemu e-Deklaracje uruchamiana jest poprzez specjalne makro. Naciskamy żółty kafelek „e-Deklaracje”.

Ważne!

Istnieje opcja wyłącznie wygenerowania deklaracji w postaci pliku xml. Wygenerowaną deklarację w postaci pliku xml. można później wysłać przy użyciu innego oprogramowania współpracującego z systemem e-Deklaracje.

Krok 6. Sprawdź poprawność wypełnienia przed wysyłką

W oknie wysyłki zaznaczamy radiobutton przy opisaną niebieskim napisem pt.: „Sprawdź poprawność wypełnienia przed wysyłką.” Ta funkcja pozwoli ustalić czego brakuje w wygenerowanym xml lub dlaczego ten plik nie jest zgodny ze schematem xsd.

Krok 7. Podpis elektroniczny

Wysyłane zeznania i deklaracje podpisuje się:

 • danymi autoryzującymi tzn. wpisuje się przychód z zeznania sprzed dwóch lat albo
 • podpisem cyfrowym – w tym przypadku należy skonfigurować aplikacje do podpisu cyfrowego zgodnie z dokumentem Ministerstwa Finansów (Link do dokumentu)

 

Formularze podatkowe wymagające przy wysyłce do systemu e-Deklaracje podpisu cyfrowego współpracują z każdym oprogramowaniem zapewniającym konfigurację formatu podpisu zgodną z e-Deklaracje. Instrukcja Ministerstwa Finansów dotyczy następujących programów:

 • PEM-HEART-Signature 3.9
 • Szafir 2.0.0
 • Sigillum Sign
 • proCertum SmartSign
 • EuroCert SecureDoc.

Uwaga!

Brak konfiguracji zgodnie z instrukcją jest przyczyną błędu wysyłki o numerach: 403, 408 i 409.

Krok 8. Otwórz swój program do podpisu cyfrowego

W programie do podpisu cyfrowego znajdź plik o nazwie „.PLIK DO PODPISU CYFROWEGO.xml”, aby podpisać go podpisem cyfrowym. Plik do podpisu elektronicznego zapisywany jest w tym samym folderze, w którym zapisany został wcześniej plik Excela.

Ważne!

Kropka na początku nazwy tego pliku, jest integralną częścią nazwy pliku xml. Nie modyfikuj nazwy pliku na etapie jego podpisywania w swojej aplikacji do podpisu elektronicznego!

Krok 9. Powrót do Excela i kontynuacja wysyłki do systemu e-Deklaracje

W wyniku podpisania pliku o nazwie .PILIK XML DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO.xml zostanie utworzony plik .PILIK XML DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO.xlm.XAdES umożliwiający kontynuację procedury wysyłki elektronicznej.

Ważne!

Przyczyną niemożności podpisania może być błędne skonfigurowanie programu do składania podpisów elektronicznych. Błędnie skonfigurowana aplikacja do podpisu elektronicznego utworzy plik o innym niż wskazanym rozszerzeniu takim jak na przykład „.PLIK XML DO PODPISU CYFROWEGO.BES.xml.xades”.

Krok 10. Sprawdzanie statusu wysyłki i pobieranie UPO

Wzory deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowanych w Excelu umożliwiają sprawdzenie statusu wysyłki i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Po wysłaniu danych w formacie XML z wypełnionej deklaracji, przypisany im zostaje unikalny numer referencyjny na podstawie, którego można sprawdzić status wysłanego dokumentu.

Pamiętaj!

Wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem!

W przypadku pozytywnej weryfikacji (wyłącznie status „200” – „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”), podatnik może pobrać i wydrukować lub zapisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) świadczące o poprawnym złożeniu deklaracji (podania).

Po wysłaniu deklaracji system weryfikuje dane identyfikacyjne wykazane w deklaracji z danymi zawartymi w systemie centralnym oraz sprawdza, czy deklaracja nie jest duplikatem, a także czy nie złożono wcześniej deklaracji za ten sam okres w wersji elektronicznej. W wyniku negatywnej weryfikacji system odrzuca przesłaną deklarację nadając jej odpowiedni status.

Kody błędów systemu e-Deklaracje

Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) pojawiać będą się komunikaty pochodzące z systemu e-Deklaracje informujące o aktualnym statusie przetwarzania dokumentu. Komunikaty pogrupowane są w cztery kategorie:

Grupa komunikatów o statusie w przedziale 100-199

Komunikaty dla dokumentów, które nie nadają się do przetworzenia (wadliwy komunikat SOAP) lub nastąpił krytyczny błąd serwera. Aktualnie wykorzystywane:

 • 100 – Błędny komunikat SOAP
 • 101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu
 • 102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

Grupa komunikatów o statusie w przedziale 200 – 299

Komunikaty dla dokumentów poprawnych lub uwzględniających dodatkową interakcję. Aktualnie wykorzystywany:

 • 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO
 • 200 – Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.

Grupa komunikatów o statusie w przedziale 300 – 399

Komunikaty dla dokumentów w trakcie przetwarzania. Aktualnie wykorzystywane:

 • 300 – Brak dokumentu
 • 301 – Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
 • 302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
 • 303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Grupa komunikatów o statusie w przedziale 400–499

Komunikaty dla dokumentów niepoprawnych ze względu na błędy strukturalne syntaktyki; kolejne statusy wskazują na powód odrzucenia. Aktualnie wykorzystywane:

 • 400 – Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
 • 401 –Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd
 • 402 – Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji
 • 403 – Dokument z niepoprawnym podpisem
 • 404 – Dokument z nieważnym certyfikatem
 • 405 – Dokument z odwołanym certyfikatem
 • 406 – Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
 • 407 – Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
 • 408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
 • 409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
 • 410 – Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą
 • 411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym
 • 412 – Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)
 • 413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
 • 414 – Weryfikacja negatywna –błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)
 • 415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików
 • 416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony
 • 417 – Wniosek VAT – REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment
 • 418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego
 • 419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)
 • 420 – Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1
 • 421 – Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujące VAP
 • 422 – Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną
 • 423 – Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem
 • 424 – Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona
 • 425 – Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem
 • państwa, do którego kierowany jest wniosek
 • 460 – Nieprawidłowa struktura NIP
 • 461 – Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak
 • 462 – Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN
 • 463 – Nieprawidłowa struktura Kodu BIC
 • 464 – W przypadku wyrejestrowania należy wybrać Cel złożenia równy 2
 • 465 -W przypadku zmiany państwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów
 • 466 – Nieprawidłowe podsumowanie kwot
 • 467 – Kod państwa członkowskiego konsumpcji nie może być taki jak kod państwa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Najczęstsze błędy popełniane przez Użytkowników

Do najczęstszych błędów popełnianych przez Użytkowników należą:

 1. Plik zeznania jest uruchamiany z dysku OneDrive. Należy go przenieść na dysk twardy komputera
 2. Użytkownik podpisał podpisem cyfrowym plik z rozszerzeniem .xls, a nie plik z rozszerzeniem .xml
 3. Brak zaznaczenia w ustawieniach programu do podpisu cyfrowego np. „Szafir” checkboxa „Podpis zgodny z e-Deklaracje”. Należy zapisać taką konfigurację dla deklaracji podatkowych pod inną nazwą, gdyż konfiguracja domyślna stosowana najczęściej przy podpisie do przelewów bankowych ma inne ustawienia.
 4. Błędne skonfigurowanie programu do składania podpisów elektronicznych, gdzie np. aplikacja tworzy plik: .PLIK XML DO PODPISU CYFROWEGO.BES.xml.xades (inne rozszerzenie).
 5. Modyfikowanie nazw plików na etapie podpisywania w swojej aplikacji do podpisu elektronicznego.

FAQ

 1. Czy arkusze liczące deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowane w formatach .xls, .xlsm oraz .xlsx można skutecznie wypełnić i wysłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego używając programu OpenOffice lub LibreOffice?

Nie ma takiej możliwości. Wszystkie autorskie makra oraz funkcjonalności w tym moduł służący do elektronicznej wysyłki do systemu e-Deklaracje, które zawierają arkusze liczące w formatach .xls, .xlsm oraz .xlsx zostały opracowane wyłącznie dla programu Excel 365.

 1. Czy każdą deklarację podatkową dostępną w LEX można wysłać elektronicznie?

Nie. Spośród deklaracji, zeznań czy informacji podatkowych dostępnych w SIP LEX drogą elektroniczną nie można wysłać deklaracji akcyzowych i deklaracji podatku od gier, gdyż wysyłkę tych dokumentów obsługuje Urząd Celny poza systemem e-Deklaracje.

 1. Czy można stworzyć folder zaufany można stworzyć na dysku sieciowym?

Nie udało nam się stworzyć takiego ustawienia dla dysku sieciowego.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę