Wysyłanie deklaracji przez Internet

 

Deklaracje, informacje i zeznania podatkowe opracowane w Excelu można wysyłać do urzędu skarbowego Internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje. Deklaracje elektroniczne wysyłane są w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe.

  1. Certyfikaty SSL

Bezpośrednia wysyłka zeznania lub deklaracji podatkowej w Excelu i odbiór informacji z systemu e-Deklaracje nie wymaga instalowania dodatkowych certyfikatów SSL gdyż systemy Windows XP i nowsze są w nie wyposażone. Certyfikat SSL używany jest dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny.

W przypadku braku możliwości połączenia z systemem Ministerstwa Finansów należy pobrać i zainstalować aktualne dane certyfikatu EV SSL serwera systemu e-Deklaracje, które są do pobrania TUTAJ.

  1. Wysyłka do systemu e-Deklaracje

Wysyłka do systemu e-Deklaracje uruchamiana jest poprzez specjalne markro.

Wzory deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowanych w Excelu umożliwiają bezpośrednią wysyłkę do systemu e-Deklaracje bądź samo wygenerowanie deklaracji w postaci pliku xml. Wygenerowaną deklarację w postaci pliku xml. można później wysłać przy użyciu innego oprogramowania współpracującego z systemem e-Deklaracje.

Formularz przed wysyłką do systemu e-Deklaracje można wysłać do bramki testowej i sprawdzić jego poprawność.

  1. Podpisywanie zeznań i deklaracji

Wysyłane zeznania i deklaracje podpisuje się:

– podpisem cyfrowym. Do podpisu deklaracji podatkowej podpisem cyfrowym potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie (patrz punkt 4)

– danymi autoryzującymi. W tym przypadku wpisuje się przychód z zeznania sprzed dwóch lat. Oznacza to, że w przypadku dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi (podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu) składanych w 2018 roku należy w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE” wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2016. Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

PIT-28(19) – poz. 45;

PIT-36(23) poz. 90 albo poz., 141 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował, jako małżonek;

PIT-36L(12) – poz. 13 lub poz. 18;

PIT-37(23) – poz. 64 albo poz., 95 jeżeli w zeznaniu za 2016 rok podatnik występował, jako małżonek;

PIT-38(11) – poz. 24;

PIT-39(7) – poz. 20;

PIT-40(22) – poz. 57;

PIT-40A(18) – poz. 38.

W przypadku, kiedy podatnik za rok 2016 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota przychodu za rok 2016 powinien wpisać wartość „0″.

  1. Aplikacje do podpisu cyfrowego

Formularze podatkowe wymagające przy wysyłce do systemu e-Deklaracje podpisu cyfrowego współpracują z każdym oprogramowaniem zapewniającym konfigurację formatu podpisu zgodną z e-Deklaracje. Sposób konfiguracji podpisu Ministerstwo Finansów przedstawia w instrukcji, która znajduje się TUTAJ>>>

  1. Sprawdzanie statusu wysyłki i pobieranie UPO

Wzory deklaracji, informacji i zeznań podatkowych opracowanych w Excelu umożliwiają sprawdzenie statusu wysyłki i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Po wysłaniu danych w formacie XML z wypełnionej deklaracji, przypisany im zostaje unikalny numer referencyjny na podstawie, którego można sprawdzić status wysłanego dokumentu. Co ważne wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem!

W przypadku pozytywnej weryfikacji (wyłącznie status „200” – „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”), podatnik może pobrać i wydrukować lub zapisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) świadczące o poprawnym złożeniu deklaracji (podania).

Po wysłaniu deklaracji system weryfikuje dane identyfikacyjne wykazane w deklaracji z danymi zawartymi w systemie centralnym oraz sprawdza, czy deklaracja nie jest duplikatem, a także czy nie złożono wcześniej deklaracji za ten sam okres w wersji elektronicznej. W wyniku negatywnej weryfikacji system odrzuca przesłaną deklarację nadając jej odpowiedni status.

  1. Kody błędów systemu e-Deklaracje

Podczas sprawdzania statusu i pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) pojawiać będą się komunikaty pochodzące z systemu e-Deklaracje informujące o aktualnym statusie przetwarzania dokumentu. Komunikaty pogrupowane są w cztery kategorie:

Grupa komunikatów (statusy 100-199) dla dokumentów, które nie nadają się do przetworzenia (wadliwy komunikat SOAP) lub nastąpił krytyczny błąd serwera. Aktualnie wykorzystywane:

100 – Błędny komunikat SOAP

101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

Grupa komunikatów (statusy 200 – 299) dla dokumentów poprawnych lub uwzględniających dodatkową interakcję. Aktualnie wykorzystywany:

200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

200 – Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.

Grupa komunikatów (statusy 300 – 399) dla dokumentów w trakcie przetwarzania. Aktualnie wykorzystywane:

300 – Brak dokumentu

301 – Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Grupa komunikatów (statusy 400–499) dla dokumentów niepoprawnych ze względu na błędy strukturalne syntaktyki; kolejne statusy wskazują na powód odrzucenia. Aktualnie wykorzystywane:

400 – Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

401 –Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd

402 – Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji

403 – Dokument z niepoprawnym podpisem

404 – Dokument z nieważnym certyfikatem

405 – Dokument z odwołanym certyfikatem

406 – Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

407 – Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410 – Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą

411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym

412 – Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)

413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

414 – Weryfikacja negatywna –błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)

415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików

416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony

417 – Wniosek VAT – REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego

419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)

420 – Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1

421 – Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujące VAP

422 – Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną

423 – Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem

424 – Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona

425 – Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem

państwa, do którego kierowany jest wniosek

460 – Nieprawidłowa struktura NIP

461 – Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak

462 – Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN

463 – Nieprawidłowa struktura Kodu BIC

464 – W przypadku wyrejestrowania należy wybrać Cel złożenia równy 2

465 -W przypadku zmiany państwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów

466 – Nieprawidłowe podsumowanie kwot

467 – Kod państwa członkowskiego konsumpcji nie może być taki jak kod państwa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej