Tezy orzeczeń i tezy z piśmiennictwa

 

Tezy orzeczeń

Tezy orzeczeń są cytatami z uzasadnienia prawnego sądu, obejmującymi wywody sądu, które stanowią szeroko pojętą interpretację przepisów prawa. Tezy mogą dotyczyć zarówno zagadnień materialnoprawnych jak i proceduralnych.

Za tezę można uznać wypowiedź sądu w przedmiocie np.:

  • sposobu rozumienia danego przepisu,
  • zastosowania przepisu w określonych okolicznościach lub in abstracto,
  • sytuacji odpowiedniego lub analogicznego zastosowania danego przepisu
  • sytuacji naruszenia danego przepisu.

Tezą jest też pogląd wyrażony już wcześniej w orzecznictwie albo w piśmiennictwie, który sąd orzekający przyjmuje za własny, albo negacja takiego poglądu.

 

 

Tezy z piśmiennictwa

Tezy z piśmiennictwa to krótkie cytaty z publikacji prawniczych, w których autor dokonuje wykładni konkretnych przepisów lub zasad prawa. Dzięki tezom z piśmiennictwa możemy zapoznać się z poglądami doktryny prawa dotyczącymi sposobu interpretacji przepisów, które mogą:

  • wypełniać lukę w przypadku braku wykładni w orzecznictwie sądów i organów administracji
  • przedstawiać odmienny od organów orzeczniczych kierunek interpretacji,
  • uzupełniać interpretacje tych instytucji o dodatkowe argumenty.

 

 

Zarówno tezy orzeczeń jak i tezy z piśmiennictwa zawarte w programie LEX podlegają ocenie co do aktualności, tj. zgodności z aktualnym stanem prawnym.