Jak dodać Oddział Przygotowawczy w systemie iArkusz?

9 marca 2022

1. Aby dodać w systemie iArkusz Oddział Przygotowawczy należy w Dane placówek>>Oddziały zaznaczyć w oknie dodawania nowego oddziału opcję „Oddział Przygotowawczy”.

UWAGA! Po zapisaniu oddziału przygotowawczego nie ma możliwości edycji jego poziomu. Po ponownym wejściu w okno oddziału pole Poziom jest już wygaszone. W przypadku wskazania niewłaściwego poziomu oddziału należy taki oddział usunąć i dodać ponownie.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół nie przewiduje ramowego planu nauczania dla oddziału przygotowawczego. W związku z tym po utworzeniu takiego oddziału należy przejść do kartoteki Przydziały klasowe i ręcznie przydzielić godziny na dany przedmiot w ilości jaka będzie realizowana w oddziale. (Nie tworzymy Szkolnego Planu Nauczania w kartotece Szkolne Plany Nauczania).

UWAGA! Do momentu aktualizacji systemu do wersji 2.33.0 w celu przesłania arkusza do ZAO należało wykonać poniższe kroki.

3. Podczas próby przesłania arkusza wyświetli się komunikat o negatywnej weryfikacji warunku dotyczącego Przyporządkowania SPN (Szkolnego planu nauczania) do oddziałów i specjalności do grup. System skontrolował, iż do oddziału przygotowawczego nie został przypisany żaden Szkolny Plan Nauczania. W tym momencie nie jest możliwe przesłanie arkusza do ZAO.

4. Aby umożliwić użytkownikowi przesłanie arkusza Organ Prowadzący w ZAO>> Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkuszy ma możliwość dodania wyjątku dla jednostki, która takie oddziały posiada przy warunku dotyczącym przyporządkowania SPN do oddziałów i specjalności do grup. Po dodaniu wyjątku system nie będzie sprawdzał tego warunku przy przesyłaniu arkusza. Weryfikacja przyporządkowania Szkolnych Planów Nauczania do pozostałych oddziałów będzie leżała po stronie Organu Prowadzącego.

5. Po ustawieniu wyjątku przez Organ Prowadzący użytkownik będzie miał możliwość przesłania arkusza. W Kontroli zgodności pojawi się ostrzeżenie, iż oddział przygotowawczy nie ma przypisanego planu nauczania, jednak będzie to warunek niesprawdzany przez system. Użytkownik będzie mógł przesłać arkusz pomimo ostrzeżenia.

UWAGA! Podczas przeniesienia arkusza na następny rok szkolny oddział przygotowawczy również zostaje wypromowany na wyższy poziom. W przypadku, gdy oddział przygotowawczy pozostaje na takim samym poziomie na jakim funkcjonował w poprzednim roku szkolnym Organ Prowadzący w imieniu jednostki może zwrócić się do Wolters Kluwer jako głównego administratora systemu z prośbą o zmianę poziomu takiego oddziału przygotowawczego. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: iarkusz@progman.pl. W treści wiadomości prosimy ująć informację w którym arkuszu i w którym oddziale edytować poziom oraz jaki poziom wskazać.

Od wersji 2.33.0 wyłączono oddziały przygotowawcze z Kontroli zgodności.

Z racji tego, iż dla oddziałów przygotowawczych nie istnieje dedykowany ramowy plan nauczania dokonano wyłączenia oddziałów przygotowawczych, a więc tych oznaczonych w kartotece Oddziały w oknie oddziału  checkboxem „Oddział Przygotowawczy” z Kontroli zgodności w zakresie:

  • Przyporządkowania SPN (Szkolnego planu nauczania) do oddziałów i specjalności do grup,
  • Zgodności godzin z podstawy i godzin z rozszerzenia w przydziałach klasowych z SPN (Szkolnym planem nauczania),
  • Zgodności godzin do dyspozycji dyrektora w przydziałach klasowych z SPN (Szkolnym planem nauczania),
  • Zgodności godzin do dyspozycji dyrektora w SPN z ramowym planem nauczania MKiDN przeznaczonym dla zajęć artystycznych w placówkach artystycznych,
  • Zgodności SPN (Szkolnego planu nauczania) z ramowym planem nauczania.

Oznacza to, iż system nie będzie weryfikował zgodności SPN z ramowym planem nauczania, ani przyporządkowania SPN do oddziałów oznaczonych jako „Oddział przygotowawczy”, a także nie będzie sprawdzał zgodności godzin z podstawy, rozszerzenia i godzin do dyspozycji dyrektora w Przydziałach klasowych z SPN w tychże oddziałach.

W związku z tym Organy Prowadzące, które miały zaznaczone wyjątki dla jednostek przy warunku dotyczącym przyporządkowania SPN do oddziałów i specjalności do grup mogą ten wyjątek odznaczyć, jeśli był zaznaczony w celu umożliwienia przesłania arkusza do ZAO z powodu istnienia oddziałów przygotowawczych. 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę