Ustawienia przesyłania arkuszy – przegląd i aktualizacja na rok szkolny 2024/2025

23 stycznia 2024

Przed okresem przesyłania pierwszych arkuszy organizacyjnych do ZAO serdecznie zachęcamy przedstawicieli organów prowadzących pracujących na systemie do weryfikacji i w razie potrzeby aktualizacji ustawień przesyłania arkuszy (ZAO>>Zarządzanie>Ustawienia przesyłania arkuszy), które wraz z dodaniem nowego okresu są kopiowane z roku poprzedniego.

1. Od wersji 2.24.0 do Ustawień przesyłania arkuszy została dodana zakładka Przydziały specjalistyczne.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wprowadzono limity grupowych zajęć specjalistycznych. Ustawienia umożliwiają dodanie wyjątków dla wybranych jednostek, którym wyświetlać się będzie jedynie ostrzeżenie o przekroczeniu limitu i mimo tego przekroczenia jednostki będą mogły przesłać arkusz do zatwierdzenia do ZAO. Na liście domyślnie zaznaczone są wszystkie typy zajęć co oznacza, iż system kontroluje limit godzin zajęć grupowych w każdym typie we wszystkich jednostkach.

Limity na zajęcia grupowe Przydziałów specjalistycznych:

 • Grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – Rewalidacja grupowa, w której co najmniej jeden uczeń ma tytuł orzeczenia „Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim” – w grupie max. 4 osoby.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – w grupie max. 10 osób.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – w grupie max. 5 osób.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – w grupie max. 8 osób.
 • Zajęcia logopedyczne – w grupie max. 4 osoby.
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – w grupie max. 10 osób.
 • Klasa terapeutyczna – w grupie max. 15 osób.

Więcej o tym w opisie zmian dostępnym w systemie, w katalogu Pomoc>>Aktualizacje – Opis zmian w systemie iArkusz_2022_04_27.

2. Od wersji 2.27.5 dodano ustawienie przesyłania arkuszy dot. zgodności liczby uczniów w oddziale przygotowawczym.
Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, co oznacza, iż system dopuszcza maksymalnie 25 uczniów w oddziale przygotowawczym. Więcej o tym w opisie zmian dostępnym w systemie, w  katalogu Pomoc>>Aktualizacje – Opis zmian w systemie iArkusz_2022_08_11.

3. Od wersji 2.27.5 dodano również ustawienie przesyłania arkuszy dot. zgodności maksymalnego wymiaru etatu pracowników administracji i obsługi.
Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, co oznacza, iż system domyślnie dopuszcza maksymalną wielkość etatu 1,5.

4. Od wersji 2.28.0 przeniesiono ustawienie dot. włączenia opcji wykazywania wychowawstwa w więcej niż jednej klasie oraz opiekuna stażu/mentora więcej niż jednego nauczyciela kontraktowego/początkującego z ustawień do ustawień przesyłania arkuszy.
UWAGA:
Opcja ta jest domyślnie odznaczona, co oznacza, iż system w standardowej sytuacji nie pozwoli jednostce przypisać temu samemu nauczycielowi wychowawstwa w więcej niż jednym oddziale. Ponadto nie pozwoli wykazać opiekuna stażu dla więcej niż jednego nauczyciela kontraktowego/początkującego. Więcej o tym w opisie zmian dostępnym w systemie, w  katalogu Pomoc>>Aktualizacje – Opis zmian w systemie iArkusz_2022_08_31.

5. Od wersji 2.33.0 wyłączono oddziały przygotowawcze z Kontroli zgodności.
Z racji tego, iż dla oddziałów przygotowawczych nie istnieje dedykowany ramowy plan nauczania dokonano wyłączenia oddziałów przygotowawczych, a więc tych oznaczonych w kartotece Oddziały w oknie oddziału  checkboxem „Oddział Przygotowawczy” z Kontroli zgodności w zakresie:

 • Przyporządkowania SPN (Szkolnego planu nauczania) do oddziałów i specjalności do grup,
 • Zgodności godzin z podstawy i godzin z rozszerzenia w przydziałach klasowych z SPN (Szkolnym planem nauczania),
 • Zgodności godzin do dyspozycji dyrektora w przydziałach klasowych z SPN (Szkolnym planem nauczania),
 • Zgodności godzin do dyspozycji dyrektora w SPN z ramowym planem nauczania MKiDN przeznaczonym dla zajęć artystycznych w placówkach artystycznych,
 • Zgodności SPN (Szkolnego planu nauczania) z ramowym planem nauczania.

Oznacza to, iż system nie będzie weryfikował zgodności SPN z ramowym planem nauczania, ani przyporządkowania SPN do oddziałów oznaczonych jako „Oddział przygotowawczy”, a także nie będzie sprawdzał zgodności godzin z podstawy, rozszerzenia i godzin do dyspozycji dyrektora w Przydziałach klasowych z SPN w tychże oddziałach.

W związku z tym Organy Prowadzące, które miały zaznaczone wyjątki dla jednostek przy warunku dotyczącym przyporządkowania SPN do oddziałów i specjalności do grup mogą ten wyjątek odznaczyć, jeśli był zaznaczony w celu umożliwienia przesłania arkusza do ZAO z powodu istnienia oddziałów przygotowawczych. 

 

Oprócz ustawień przesyłania arkuszy warto również zweryfikować limity znajdujące się w Słownikach organizacji.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę