Wyszukiwanie dokumentów – Roczniki

  Roczniki dostępne są na Stronie startowej programu pod ikoną . Umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach: Użytkownik ma do wyboru następujące kategorie: Dziennik Ustaw i Monitor Polski, Dzienniki resortowe, Dzienniki wojewódzkie, Dzienniki Unii Europejskiej, Czasopisma. Po wyborze kategorii należy wybrać in...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów: Zasoby

  Zasoby to zbiór wszystkich dokumentów dostępnych w LEX podzielonych na Kategorie i Podkategorie. Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy opcji widocznych w lewym panelu. Możliwy jest wybór kategorii dokumentu, po wybraniu której rozwija się lista podkategorii. Użytkownik może dokonać również filtrowania listy. Przy każdej kategorii, podkateg...
Więcej

Mapa Zasobów

Zasoby dokumentów dostępnych w LEX zostały uporządkowane w podzialne na Super-kategorie, kategorie i rodzaje. Dostęp do określonej kategorii zasobów jest uzależniony od wersji posiadanego produktu. Klasyfikacja zasobów Analizy Pytania i odpowiedzi (tzw. QA) Procedury Akty prawne: Dz. U. i M. P. (tzn. Dziennik Ustaw i Monitor Polski) Dzienniki UE (tzn. seria L, ser...
Więcej

Obowiązywanie aktów prawnych

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania.  Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania. Klasyfikacja oraz proces oceny obowiązywania odbywa się według zasad przyjęty przez Redakcję programu LEX. Akty oceniane Akty spełnia...
Więcej

Akty prawne – Tekst dokumentu

W kategorii aktów prawnych wyróżniamy:  - akty  prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dziennik Ustaw i Monitor Polskim (Dz. U. i M. P.);  - akty prawa Unii Europejskiej ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (Dzienniki UE);  - akty prawne wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Ministrów i Urzędów Centralnych (Dziennika...
Więcej

Akty prawne – Informacje o jednostce

  Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Notatki dla danej jednostki redakcyjnej. Jednostkę...
Więcej

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Rodzaje hipertekstu Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczn...
Więcej

Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego: Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.   Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1...
Więcej

Akty prawne – Przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej.   Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jeg...
Więcej

Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

Dokumenty powiązane Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Dla aktów na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi...
Więcej